ES skatina jaunimo užimtumą, pavyzdžiui, padeda jaunuoliams iki 25 metų amžiaus gauti išsilavinimą ir rasti stažuotę bei darbą.

Jaunimo nedarbas ES 28: faktai ir skaičiai, 2017 m. balandžio mėn.

 • 2017 m. vasario mėn. 3,9 mln. jaunesnių nei 25 metų jaunuolių ES buvo bedarbiai
 • palyginti su 2016 m. vasario mėn., jaunimo nedarbas sumažėjo 475 000 asmenų
 • 2017 m. vasario mėn. jaunimo nedarbo lygis ES buvo 17,3 %, palyginti su 19,3 % 2016 m. vasario mėn.
 • jaunimo nedarbo lygis įvairiose ES šalyse smarkiai skiriasi – nuo 6,6 % Vokietijoje iki beveik 45,2 % Graikijoje, 41,5 % Ispanijoje ir 35,2 % Italijoje

Šaltinis: Eurostatas

4 jaunimo užimtumo didinimo priemonės

 • Jaunimo garantijų iniciatyvos: skirtos padėti užtikrinti, kad visi jaunesni kaip 25 metų amžiaus jaunuoliai gautų kokybišką pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, atlikti pameistrystę arba stažuotę per keturis mėnesius nuo mokymosi užbaigimo arba darbo netekimo
 • Jaunimo užimtumo iniciatyva: ES lėšos, skirtos paremti jaunimą regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 25 %
 • kokybiškos stažuotės ir pameistrystės: skirtos užtikrinti sklandesnį perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką
 • darbo jėgos judumas: siekiant padėti Europos jaunuoliams lengviau rasti darbą, atlikti stažuotę ar pameistrystę kitoje ES valstybėje.

Europos Vadovų Taryba imasi jaunimo nedarbo problemai spręsti skirtų veiksmų

2013 m. birželio 27–28 d. susitikime Europos Vadovų Taryba ėmėsi ryžtingų veiksmų neatidėliotinai jaunimo nedarbo problemai spręsti. Be kita ko, nuspręsta:

 • paspartinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą ir sutelkti jos lėšas pradiniame etape
 • paspartinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą
 • užtikrinti didesnį jaunimo judumą ir socialinių partnerių dalyvavimą.

Jaunimo užimtumo iniciatyva

ES vadovai nusprendė Jaunimo užimtumo iniciatyvai numatytus 6 mlrd. € skirti ne 2014–2020 m., kaip buvo iš pradžių numatyta, o 2014–2015 m.

Be to, susitarta, kad nepanaudotos ES lėšos bus visų pirma naudojamos užimtumui, ypač jaunimo užimtumui, remti, taip pat augimą skatinančiose srityse, pavyzdžiui, inovacijų ir mokslinių tyrimų srityse.

Pagalba jaunimui rasti darbą užsienyje

Vadovai susitarė stiprinti esamas iniciatyvas, pavyzdžiui, programą „Tavo pirmasis EURES darbas“ ir „Erasmus +“, kuria taip pat skatinamas tarpvalstybinis profesinis mokymas.

EURES portalas

Šiuo metu EURES portale pateikiama informacijos apie daugiau nei 1,4 mln. laisvų darbo vietų, 300 000 gyvenimo aprašymų ir beveik 9000 registruotų darbdavių visoje ES.

Be to, valstybės narės paragintos panaudoti dalį joms skirtų Europos socialinio fondo asignavimų tarpvalstybinio judumo programoms remti.

Pameistrystė

ES vadovai sutarė įdiegti stažuočių kokybės sistemą. Ja siekiama sutelkti privatųjį sektorių, socialinius partnerius ir verslo įmones, kad būtų sudarytos kokybiškos pameistrystės galimybės.