Neformalus valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas Briuselis, 2015 m. vasario 12 d. Europos Vadovų Tarybos narių pareiškimas

Europos Vadovų Taryba
 • 2015 02 12
 • 21:30
 • Pareiškimas ir pastabos
 • 56/15
 • Teisingumas
 • Vidaus reikalai
2015 02 12

Europos gyventojai su giliu liūdesiu ir labai vieningai reagavo į neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius Paryžiuje. Šiais išpuoliais pasikėsinta į pagrindines vertybes ir žmogaus teises, kurios yra Europos Sąjungos pagrindas - solidarumą, laisvę, įskaitant saviraiškos laisvę, pliuralizmą, demokratiją, toleranciją ir žmogaus orumą. Visi piliečiai, nesvarbu, kokie jų įsitikinimai ar tikėjimas, turi teisę gyventi nevaržomi baimės. Ginsime savo bendras vertybes ir saugosime visus nuo smurto, grindžiamo tautinėmis arba religinėmis priežastimis ir rasizmu.

Tai taip pat reiškia, kad bus kovojama su mūsų vertybių priešais. Toliau stiprinsime veiksmus, nukreiptus prieš terorizmo grėsmes, visapusiškai laikydamiesi žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų. Šiandien susitarėme dėl toliau išdėstytų gairių, kuriomis bus vadovaujamasi vykdant veiklą ateinančiais mėnesiais.

1. Piliečių saugumo užtikrinimas

Būtina nedelsiant užtikrinti piliečių saugumą. Privalome geriau įgyvendinti ir toliau plėtoti turimas priemones, visų pirma siekiant susekti ir sužlugdyti su terorizmu susijusias keliones, ypač užsienio teroristų kovotojų. Prašome, kad:

 • ES teisės aktų leidėjai skubiai priimtų griežtą ir veiksmingą Europos keleivio duomenų įrašo direktyvą, kurioje numatomos patikimos duomenų apsaugos priemonės;
 • būtų iki galo išnaudojamos dabartinės Šengeno sistemos galimybės siekiant sustiprinti ir modernizuoti išorės sienų kontrolę; sutariame nedelsiant vykdyti sistemingus ir koordinuotus asmenų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, patikrinimus pagal duomenų bazes, susijusias su kova su terorizmu, remiantis bendrais rizikos rodikliais; Komisija šiuo tikslu turėtų skubiai paskelbti veiksmų gaires; be to, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, apsvarstysime galimybę padaryti tikslinį Šengeno sienų kodekso pakeitimą, kuriuo prireikus būtų numatyti nuolatiniai patikrinimai;
 • teisėsaugos ir teisminės institucijos intensyviau keistųsi informacija ir suintensyvintų operatyvinį bendradarbiavimą, be kita ko, pasitelkdamos Europolą ir Eurojustą;
 • visos kompetentingos institucijos sustiprintų bendradarbiavimą kovoje su nelegalia prekyba šaunamaisiais ginklais, be kita ko, skubiai pritaikydamos atitinkamus teisės aktus;
 • valstybių narių saugumo tarnybos sustiprintų savo bendradarbiavimą;
 • valstybės narės skubiai įgyvendintų sugriežtintas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisykles ir kad visos kompetentingos institucijos suintensyvintų veiksmus, kuriais siekiama susekti finansinius srautus ir veiksmingai įšaldyti teroristų finansavimo tikslais naudojamą turtą;
 • būtų daroma sparti pažanga siekiant priimti Tinklų ir informacijos saugumo direktyvą, atsižvelgiant į kibernetinio saugumo svarbą.

2. Radikalizacijos prevencija ir vertybių apsauga

Radikalizacijos prevencija yra itin svarbus kovos su terorizmu elementas. Siekiant kovoti su šiuo reiškiniu reikia vadovautis visapusišku įvairias priemones sutelkiančiu požiūriu. Raginame:

 • laikantis nacionalinių konstitucijų imtis tinkamų priemonių siekiant aptikti terorizmo ar ekstremizmo skatinimo turinį internete ir jį pašalinti, be kita ko, intensyviau bendradarbiaujant valdžios institucijoms ir privačiajam sektoriui ES lygmeniu, taip pat bendradarbiaujant su Europolu siekiant sukurti informacijos internete žymėjimo pajėgumus;
 • vykdyti komunikacijos strategijas, kuriomis skatinama tolerancija, nediskriminavimas, pagrindinės laisvės ir solidarumas visoje ES, be kita ko, intensyvinant religijų dialogą ir kitų bendruomenių dialogą, ir rengti atsvaros terorizmo ideologijoms pranešimus, be kita ko, suteikiant balsą nukentėjusiems asmenims;
 • vykdyti švietimo, profesinio mokymo, įsidarbinimo galimybių, socialinės integracijos ir reabilitacijos iniciatyvas teisminiame kontekste siekiant kovoti su veiksniais, kuriais prisidedama prie radikalizacijos, be kita ko, ir kalėjimuose.

3. Bendradarbiavimas su mūsų tarptautiniais partneriais

ES išorės santykiais taip pat turi būti prisidedama prie kovos su terorizmo grėsme, kuri didėja tam tikrose ES kaimyninėse šalyse, visų pirma Sirijoje ir Libijoje. Reikia:

 • spręsti krizes ir konfliktus, visų pirma mūsų pietinėse kaimyninėse šalyse, strategiškai peržiūrint savo požiūrį;
 • aktyviau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis saugumo ir kovos su terorizmu klausimais, visų pirma Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje bei Sahelyje, taip pat Vakarų Balkanuose, be kita ko, su partneriais vykdant naujus pajėgumų stiprinimo projektus (pvz., sienų kontrolės srityje) ir teikiant tikslingesnę ES pagalbą;
 • vykdyti nuolatinį ir koordinuotą tarptautinį bendradarbiavimą su JT ir Pasauliniu kovos su terorizmu forumu, taip pat su atitinkamomis regioninėmis iniciatyvomis;
 • palaikyti kultūrų ir civilizacijų dialogą siekiant kartu propaguoti pagrindines laisves.

Pastarosiomis savaitėmis Taryba suintensyvino savo darbą kovos su terorizmu srityje. Europos Sąjunga nedelsdama tęs šį darbą, visapusiškai įtraukdama vyriausiąją įgaliotinę, ES kovos su terorizmu koordinatorių ir valstybes nares. Komisija balandžio mėn. pateiks pasiūlymą dėl visapusiškos Europos saugumo darbotvarkės. Taryba iki birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo pateiks ataskaitą apie detalų šių gairių įgyvendinimą.