Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2015 m. balandžio 23 d.). Pareiškimas

Europos Vadovų Taryba
  • 2015 04 23
  • 22:15
  • Pareiškimas ir pastabos
  • 204/15
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2015 04 23

1. Viduržemio jūroje susiklosčiusi padėtis yra tragiška. Europos Sąjunga sutelks visas savo turimas priemones, kad bendradarbiaudama su kilmės bei tranzito šalimis užkirstų kelią tolesnėms žūtims jūroje ir pašalintų ekstremaliosios humanitarinės situacijos, su kuria susiduriame, pamatines priežastis. Mūsų neatidėliotinas prioritetas yra neleisti, kad jūroje toliau žūtų žmonės.

2. Todėl nusprendėme sustiprinti savo pajėgumus jūroje, kovoti su prekiautojais žmonėmis, užkirsti kelią nelegalios migracijos srautams ir stiprinti vidaus solidarumą bei atsakomybę. Kadangi nestabilumas Libijoje sukuria idealią aplinką nusikalstamai prekiautojų žmonėmis veiklai, aktyviai remsime visas JT vadovaujamas pastangas, kuriomis siekiama atkurti vyriausybės valdžią Libijoje. Taip pat dėsime daugiau pastangų, kad būtų sprendžiami klausimai, susiję su konfliktu ir nestabilumu, kurie yra pagrindiniai migraciją skatinantys veiksniai, be kita ko, ir Sirijoje.

3. Šiandien įsipareigojame:

Sustiprinti mūsų pajėgumus jūroje

a) greitai sustiprinti ES operacijas „Tritonas“ ir „Poseidonas“ 2015 m. bei 2016 m. bent jau patrigubinant šiam tikslui skiriamus finansinius išteklius ir padidinant išteklių skaičių, taip sudarant sąlygas padidinti paieškos ir gelbėjimo galimybes pagal FRONTEX įgaliojimus. Palankiai vertiname valstybių narių jau prisiimtus įsipareigojimus, kurie suteiks galimybę artimiausiomis savaitėmis pasiekti šį tikslą;

Kova su prekiautojais žmonėmis laikantis tarptautinės teisės

b) ardyti prekybos žmonėmis tinklus, vykdytojus patraukti atsakomybėn ir konfiskuoti jų turtą, valstybių narių valdžios institucijoms imantis skubių veiksmų bendradarbiaujant su Europolu, FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO) ir Eurojustu, taip pat vykdant aktyvesnį bendradarbiavimą žvalgybos srityje ir policijos bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis;

c) sistemingai dėti pastangas siekiant nustatyti, sulaikyti ir sunaikinti laivus anksčiau nei juos panaudoja prekiautojai žmonėmis;

d) tuo pačiu metu vyriausiosios įgaliotinės prašoma nedelsiant pradėti pasirengimą galimai BSGP operacijai šiuo tikslu;

e) pasitelkti Europolą siekiant aptikti interneto turinį, kurį prekiautojai žmonėmis naudoja migrantams ir pabėgėliams privilioti, ir reikalauti jį pašalinti, laikantis nacionalinių konstitucijų.

Užkirsti kelią nelegalios migracijos srautams

f) didinti paramą, be kita ko, Tunisui, Egiptui, Sudanui, Maliui ir Nigeriui, stebėti ir kontroliuoti sausumos sienas ir maršrutus, remiantis šiuo metu vykdomomis BSGP operacijomis regione, taip pat regioninio bendradarbiavimo struktūromis (Rabato ir Chartumo procesais); visais lygiais intensyvinti dialogą su Afrikos Sąjunga visais šiais klausimais;

g) visais lygiais stiprinti mūsų politinį bendradarbiavimą su Afrikos partneriais siekiant šalinti nelegalios migracijos priežastį ir kovoti su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba žmonėmis. ES šiuos klausimus kels diskusijose su Afrikos Sąjunga ir svarbiausiomis susijusiomis šalimis, su kuriomis ji pasiūlys artimiausiais mėnesiais Maltoje surengti aukščiausiojo lygio susitikimą;

h) intensyvinti bendradarbiavimą su Turkija atsižvelgiant į padėtį Sirijoje ir Irake;

i) į svarbiausias šalis nusiųsti Europos migracijos srities ryšių palaikymo pareigūnus, kad būtų renkama informacija apie migracijos srautus, koordinuojami veiksmai su nacionaliniais ryšių palaikymo pareigūnais ir tiesiogiai bendradarbiaujama su vietos valdžios institucijomis;

j) dirbti su regiono partneriais stiprinant pajėgumus, susijusius su jūrų sienų valdymu ir paieškos ir gelbėjimo operacijomis;

k) pradėti įgyvendinti Šiaurės Afrikai ir Somalio pusiasaliui skirtas regionines plėtros ir apsaugos programas;

l) paprašyti Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės naudotis visomis priemonėmis, be kita ko, vykdant vystomąjį bendradarbiavimą ir įgyvendinant ES ir nacionalinius readmisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis, kad būtų skatinama nelegalių ekonominių migrantų readmisija į kilmės ir tranzito šalis, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautine migracijos organizacija;

m) užtikrinant teisę prašyti prieglobsčio, tuo pačiu parengti naują FRONTEX koordinuojamą grąžinimo programą, skirtą nelegaliems migrantams greitai grąžinti iš valstybių narių, kurios pirmiausia susiduria su nelegalios migracijos problema;

Stiprinti vidaus solidarumą ir atsakomybę

n) kad visos bendroje Europos prieglobsčio sistemoje dalyvaujančios valstybės narės greitai ir visapusiškai perkels šią sistemą į nacionalinę teisę ir ją veiksmingai įgyvendins, tokiu būdu užtikrinant bendrus Europos standartus pagal galiojančius teisės aktus;

o) padidinti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju valstybėms narėms, kurios pirmiausia susiduria su nelegalios migracijos problema, ir apsvarstyti variantus, kaip ekstremaliosios situacijos atveju savanorišku pagrindu būtų galima organizuoti perkėlimą tarp visų valstybių narių;

p) nusiųsti EASO grupes į valstybes nares, kurios pirmiausia susiduria su nelegalios migracijos problema, kad būtų bendrai tvarkomi prieglobsčio prašymai, įskaitant registravimą ir pirštų atspaudų ėmimą;

q) parengti pirmą savanorišką bandomąjį perkėlimo visoje ES projektą, pagal kurį būtų siūlomos vietos apsaugos kriterijus atitinkantiems asmenims.

4. ES institucijos ir valstybės narės nedelsdamos imsis veiksmų, kad visapusiškai įgyvendintų šias gaires. Pirmininkaujanti valstybė narė ir Komisija kitą savaitę pateiks veiksmų planą, kuriame bus išdėstyti veiksmai, numatomi vykdyti iki birželio mėn.

5. Europos Vadovų Taryba laukia Komisijos komunikato dėl Europos migracijos darbotvarkės, kad būtų parengtas sistemingesnis ir geografiniu požiūriu visapusiškesnis požiūris į migraciją. Europos Vadovų Taryba toliau seks padėtį ir atidžiai stebės šių gairių įgyvendinimą. Birželio mėn. Taryba ir Komisija pateiks ataskaitą Europos Vadovų Tarybai.