Neformalus valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas, 2015 m. rugsėjo 23 d. - Pareiškimas

Europos Vadovų Taryba
 • 2015 09 24
 • 01:30
 • Pareiškimas ir pastabos
 • 673/15
 • Teisingumas
 • Vidaus reikalai
 • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2015 09 24
Kontaktai spaudai

Jüri Laas
Atstovas spaudai
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Atstovė spaudai
+32 22815361
+32 473630723

Šiandien susitikome spręsti precedento neturinčios migracijos ir pabėgėlių krizės, su kuria susiduriame. Nusprendėme dėl keleto neatidėliotinų prioritetų ir išsamiai aptarėme, kaip pasiekti ilgalaikius tvarius sprendimus. Visi pripažinome, kad lengvų sprendimų nėra ir kad šią užduotį galime įveikti tik solidariai ir atsakingai bendradarbiaudami. O kol kas visi turime laikytis savo dabartinių taisyklių, įskaitant Dublino reglamentą ir Šengeno acquis, jas taikyti ir įgyvendinti. 

ES institucijų ir savo vyriausybių prašome skubiai imtis darbo, susijusio su Komisijos pasiūlytais prioritetiniais veiksmais. Norime, kad iki spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo būtų parengti su veikla susiję sprendimai dėl labiausiai neatidėliotinų klausimų, remiantis šiomis gairėmis: 

 • reaguoti į neatidėliotinus pabėgėlių poreikius regione suteikiant Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui, Pasaulio maisto programai ir kitoms agentūroms ne mažesnę nei 1 mlrd. EUR papildomą paramą;
 • padėti Libanui, Jordanijai, Turkijai ir kitoms šalims spręsti Sirijos pabėgėlių krizę, be kita ko, iš esmės padidinant ES regioninį patikos fondą, sukurtą reaguojant į krizę Sirijoje (fondą "Madad“);
 • intensyvinti dialogą su Turkija visais lygiais, be kita ko, būsimo Turkijos Prezidento vizito metu (spalio 5 d.), siekiant stiprinti mūsų bendradarbiavimą migrantų srautų stabdymo ir valdymo klausimais;
 • padėti Vakarų Balkanų šalims valdyti pabėgėlių srautus, be kita ko, taikant pasirengimo narystei pagalbos priemones, taip pat užtikrinti greitą ir deramą pasirengimą konferencijai Vakarų Balkanų maršruto klausimu (spalio 8 d.);
 • didinti Skubiosios pagalbos patikos fondo stabilumui didinti ir pagrindinėms neteisėtos migracijos ir asmenų persikėlimo Afrikoje priežastims šalinti finansavimą pasitelkiant papildomus valstybių narių įnašus, taip pat užtikrinti, kad būtų kuo geriau pasirengta Valetos aukščiausiojo lygio susitikimui (lapkričio 11-12 d.), kad būtų pasiekta kuo didesnė pažanga;
 • spręsti dramatišką padėtį prie mūsų išorės sienų ir stiprinti kontrolę prie šių sienų, be kita ko, skiriant papildomų išteklių Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai (FRONTEX), Europos prieglobsčio paramos biurui (EASO) ir Europolui ir pasitelkiant valstybių narių personalą bei įrangą;
 • patenkinti pirmųjų su migrantų antplūdžiu susiduriančių valstybių narių prašymus dėl institucijų, agentūrų ir kitų valstybių narių pagalbos, kad būtų užtikrintas migrantų nustatymas, registravimas ir pirštų atspaudų ėmimas (įvykių centruose) ir tuo pačiu metu užtikrintas perkėlimas Europos Sąjungoje ir grąžinimas ne vėliau nei 2015 m. lapkričio mėn.;
 • didinti Prieglobsčio, integracijos ir migracijos neatidėliotinos pagalbos fondo ir Vidaus saugumo fondo (Sienos) finansavimą.

Kalbant apie Siriją, raginame atnaujinti tarptautines pastangas, kurioms vadovautų JT, kad būtų užbaigtas karas, sukėlęs tiek daug kančių ir privertęs beveik 12 mln. žmonių palikti savo namus; ES įsipareigoja prisidėti prie to ir prie nacionalinės vienybės vyriausybės Libijoje sudarymo. 

Gaires, dėl kurių šiandien susitarta, turi papildyti valstybių narių vykdomas bendros prieglobsčio sistemos taisyklių perkėlimas į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimas. Todėl svarbu sudaryti sąlygas visoms valstybėms narėms visokeriopai dalyvauti Dublino sistemoje. 

Primygtinai raginame institucijas, agentūras ir valstybes nares paspartinti savo darbą visais migracijos krizės aspektais. Komisija pateiks pasiūlymų dėl ES biudžeto išteklių telkimo siekiant paremti šias gaires. Valstybės narės atitinkamai prie jų prisidės savo įnašais. 

Migracijos problemą vėl nagrinėsime spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime.