Tarybos išvados dėl Sirijos

ES Taryba
 • 2015 10 12
 • 13:30
 • Pranešimas spaudai
 • 721/15
 • Saugumas ir gynyba
 • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2015 10 12
Kontaktai spaudai

Virginie Battu
Atstovė spaudai
+32 22815316
+32 470182405

 1. Nėra jokių ženklų, kad konfliktas Sirijoje artėtų prie pabaigos ir kad mažėtų Sirijos žmonių kančios. Tragedijos, kurios metu žuvo 250 000 vyrų, moterų ir vaikų, šalies viduje buvo perkelta 7,6 mln. asmenų, o daugiau kaip 4 mln. žmonių pabėgo į kaimynines bei kitas šalis, šiuo metu yra didžiausia pasaulyje humanitarinė katastrofa, kurios mastas neturi analogijų pastarojo meto istorijoje. ES kaip didžiausia paramos teikėja parodė savo pasiryžimą ir įsipareigojimą padaryti viską, ką gali, kad būtų sumažintos humanitarinės šios tragedijos pasekmės. Krizei vis intensyvėjant, tampa vis labiau būtina rasti ilgalaikį sprendimą, kuriuo šis konfliktas būtų nutrauktas. Tik vykdant Sirijos vadovaujamą politinį procesą, sudarantį sąlygas taikiam ir įtraukiam pereinamajam procesui, remiantis 2012 m. birželio 30 d. Ženevos komunikato principais, bus atkurtas stabilumas Sirijoje, sudarytos sąlygos taikai bei susitaikymui ir sukurtos būtinos sąlygos veiksmingiems kovos su terorizmu veiksmams, taip pat išlaikytas Sirijos valstybės suverenitetas, nepriklausomybė, vienybė ir teritorinis vientisumas. Valdant dabartinei vadovybei ir kol nebus atsižvelgta į visų Sirijos visuomenės atstovų teisėtas nuoskaudas bei siekius, Sirijoje nebus pasiekta ilgalaikė taika.

 2. ES siekia, kad konfliktas Sirijoje baigtųsi, o Sirijos žmonės galėtų taikiai gyventi savo šalyje. Tarptautinė bendruomenė turi susivienyti įgyvendindama dvi viena kitą papildančias ir tarpusavyje susijusias veiksmų kryptis – politinę, kuria siekiama užbaigti pilietinį karą panaikinant visas pagrindines konflikto priežastis ir nustatyti įtraukų politinį pereinamąjį procesą, per kurį bus atkurta taika šalyje, ir saugumo, siekiant daugiausia dėmesio skirti kovai su „Da'esh“ keliama regionine ir pasauline grėsme.

 3. ES pakartoja visapusiškai remianti JT vadovaujamas pastangas ir JT specialiojo įgaliotinio Staffano de Misturos darbą įgyvendinant šią politinę veiksmų kryptį. ES pabrėžia, kad reikia paspartinti su politine veiksmų kryptimi susijusį visos tarptautinės bendruomenės darbą vykdant JT vadovaujamą procesą. ES jau aktyviai prisideda prie JT iniciatyvų ir suintensyvins savo diplomatinį darbą remiant JT vadovaujamas pastangas, įskaitant JT specialiojo įgaliotinio pasiūlymą dėl Sirijos vidaus darbo grupių.

 4. Raginame visas Sirijos konflikto šalis pademonstruoti aiškų ir konkretų įsipareigojimą JT vadovaujamam procesui ir aktyviai dalyvauti darbo grupėse. ES pabrėžia, kad nuosaiki politinė opozicija ir susijusios ginkluotos grupuotės privalo skubiai susivienyti ir laikytis bendro požiūrio, kad Sirijos žmonėms būtų pasiūlyta alternatyva. Šios pastangos turi būti įtraukios, jose turi dalyvauti moterys ir pilietinė visuomenė. ES toliau rems nuosaikią opoziciją, įskaitant Nacionalinę Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koaliciją, ir primena, kad ji yra esminis kovos su ekstremizmu elementas ir jai tenka itin svarbus vaidmuo politiniame pereinamajame procese.

 5. ES ir toliau aktyviai ir veiksmingai naudos visą savo politinę įtaką JT vadovaujamose tarptautinėse pastangose, kad būtų rastas politinis konflikto sprendimas, ir ragina regioninius bei tarptautinius partnerius pasekti šiuo pavyzdžiu. Primygtinai raginame visus tuos, kurie daro įtaką šalims, be kita ko, Sirijos režimui, pasinaudoti šia įtaka siekiant paskatinti konstruktyvų vaidmenį procese, sudarančiame sąlygas politiniam pereinamajam procesui, ir nutraukti šį smurto ratą. ES iniciatyviai bendradarbiaus su tokiais pagrindiniais regiono subjektais, kaip Saudo Arabija, Turkija, Iranas, Irakas ir tarptautiniais partneriai JT sistemoje, kad būtų sukurtos sąlygos taikiam ir įtraukiam pereinamajam procesui. Atsižvelgdama į tai, Taryba primena savo sprendimą pavesti vyriausiajai įgaliotinei ir pirmininko pavaduotojai išnagrinėti, kaip ES galėtų aktyviai skatinti konstruktyvesnį regioninį bendradarbiavimą.

 6. Civilių gyventojų apsauga Sirijoje privalo būti tarptautinės bendruomenės prioritetas. ES smerkia besaikius, neproporcingus ir be atrankos vykdomus puolimus, kuriuos Sirijos režimas toliau vykdo prieš savo gyventojus. B. Assado režimui tenka didžiausia atsakomybė už konflikto metu žuvusius 250 000 žmonių ir milijonus perkeltų asmenų. ES primena, kad tarptautinė humanitarinė teisė taikoma visoms šalims ir kad žmogaus teisės turi būti visapusiškai gerbiamos. Primygtinai raginame visas šalis nutraukti visus beatodairiškus gyvenamųjų rajonų ir tokių visuomeninės paskirties pastatų, kaip ligoninės ir mokyklos, apšaudymus artilerijos ugnimi ir bombardavimą, visų pirma primygtinai raginame Sirijos režimą nutraukti visus apšaudymus iš oro, be kita ko, panaudojant vamzdines bombas, laikantis JT ST rezoliucijos 2139, ir nutraukti cheminių ginklų naudojimą, laikantis JT ST rezoliucijos 2209. Režimo vykdomi sistemingi veiksmai prieš civilius gyventojus sukėlė masinius gyventojų perkėlimus, paskatino verbavimą į teroristines grupuotes Sirijoje ir sudarė sąlygas joms klestėti. Tam nedelsiant reikia skirti dėmesio ir imtis veiksmų.

  ES suintensyvins savo pastangas siekdama paspartinti JT ST rezoliucijų 2139, 2165 ir 2191 įgyvendinimą, kad tiems Sirijos gyventojams, kuriems to nepaprastai reikia, būtų suteikta tarpvalstybinė ir konflikto zonų ribas peržengianti pagalba.

 7. ES griežtai smerkia puolimus be atrankos, žiaurius išpuolius, žudymus, su konfliktu susijusį seksualinį smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir didelius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, nukreiptus prieš visus civilius gyventojus, įskaitant krikščionis ir kitas religines bei etnines grupes, kuriuos vykdo „Da'esh“ ir kitos teroristinės grupuotės. ES remia tarptautines pastangas ir iniciatyvas, skirtas šioms problemoms spręsti. ES smerkia „Da'esh“ vykdomą sąmoningą kultūros paveldo Sirijoje ir Irake naikinimą – tai prilygsta karo nusikaltimams pagal tarptautinę teisę.

 8. Asmenys, atsakingi už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui Sirijoje, privalo būti patraukti atsakomybėn. ES reiškia didelį susirūpinimą dėl Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijoje komisijos išvadų. Itin didelį susirūpinimą taip pat kelia Caesar ataskaitoje pateiktais įrodymais grindžiami įtarimai dėl kankinimų ir mirties bausmės įvykdymų. ES pakartoja raginanti JT Saugumo Tarybą dėl padėties Sirijoje kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą.

 9. ES remia Tarptautinės kovos su „Da'esh“ koalicijos pastangas Sirijoje ir Irake. Dėl savo politikos ir veiksmų B. Assado režimas negali būti partneris kovojant su „Da'esh“. Prieš „Da'esh“ nukreiptus veiksmus visi partneriai turi glaudžiai koordinuoti ir šie veiksmai turi būti aiškiai nukreipti prieš „Da'esh“, „Jabhat al-Nusra“ ir kitas JT į sąrašą įtrauktas teroristines grupuotes.

 10. Itin didelį susirūpinimą kelia neseniai Rusijos įvykdytos karinės atakos, nukreiptos ne tik prieš „Da'esh“ ir kitas JT į sąrašą įtrauktas teroristines grupuotes, bet ir prieš nuosaikią opoziciją; šios atakos turi būti nedelsiant nutrauktos. Rusija taip pat turi nutraukti kaimyninių šalių suverenios oro erdvės pažeidinėjimus.

  Dėl šio karinės padėties paaštrėjimo gali užsitęsti konfliktas, gal būti pakenkta politiniam procesui, pablogėti humanitarinė padėtis ir sustiprėti radikalizacija. Turėtume siekti deeskaluoti konfliktą. ES ragina Rusiją savo pastangas sutelkti į bendrą tikslą – pasiekti politinį konflikto sprendimą. Šiame kontekste ji primygtinai ragina Rusiją daryti spaudimą Sirijos režimui sumažinti smurtą ir įgyvendinti pasitikėjimo stiprinimo priemones, laikantis JT ST rezoliucijos 2139 nuostatų.

 11. ES intensyvins humanitarinę diplomatiją ir ieškos būdų, kaip pagerinti humanitarinės pagalbos teikimo sąlygas ir apsaugą, taip pat, kaip propaguoti humanitarinius principus ir vietos konsensusą dėl pagalbos pristatymo gairių.

 12. ES labai padidino teikiamą finansavimą nuo konflikto pabėgusiems asmenims, tiek Sirijoje, tiek už jos ribų, prisiimdama naujus įsipareigojimus teikti humanitarinę pagalbą ir vykdyti ilgesnio laikotarpio darbą didinant pabėgėlių kaimyninėse šalyse atsparumą. ES ir jos valstybės narės jau skyrė 4 mlrd. EUR pagalbai ir atkūrimo paramai nuo konflikto nukentėjusiems asmenims Sirijos viduje ir pabėgėliams bei priimančiosioms bendruomenėms kaimyninėse šalyse. ES ir jos valstybės narės toliau teiks humanitarinę pagalbą pasitelkdamos JT, Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą ir tarptautines nevyriausybines organizacijas. Kartu ES padidins šiems ir kitiems partneriams teikiamą ilgesnio laikotarpio paramą vystymuisi ir stabilizavimui, be kita ko, per ES regioninį patikos fondą, neseniai sukurtą reaguojant į krizę Sirijoje (fondą „Madad“), kuriame jau sutelkta daugiau kaip 500 mln. EUR ES lėšų; ši suma bus papildyta ES valstybių narių ir kitų šalių pastangomis. Ji ragina kitas šalis išlaikyti ir padidinti savo įnašus reaguojant į krizę Sirijoje. Taryba konkrečiai susitarė dėl poreikio intensyvinti bendradarbiavimą ir partnerystę su Libanu, Jordanija ir Turkija, kad pabėgėliams ir juos priimančiosioms bendruomenėms būtų užtikrintos vienodos galimybės gauti būstą, siekti išsilavinimo, sveikatos priežiūros prieinamumas ir pragyvenimo šaltiniai, teikiant papildomą ES paramą.