ES valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas su Turkija, 2015 11 29 - ES ir Turkijos pareiškimas

Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
 • 2015 11 29
 • 20:30
 • Briuselis
 • Pareiškimas ir pastabos
 • 870/15
 • Vidaus reikalai
 • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
 • Plėtra
2015 11 29
Kontaktai spaudai

Jüri Laas
Atstovas spaudai
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Atstovė spaudai
+32 22815361
+32 473630723

 1. Šiandien Europos Sąjungos vadovai susitiko Briuselyje su savo kolega iš Turkijos. Turkija yra šalis kandidatė nuo 1999 m., o dėl stojimo derasi nuo 2005 m.

 2. Turkija ir ES aptarė, kaip svarbu įveikti ateityje mūsų laukiančius bendrus uždavinius. Vadovaudamosi spalio 15 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis, jos susitarė, kad stojimo procesui reikia suteikti naujos energijos. Jos yra įsipareigojusios toliau plėtoti esamus ryšius bei solidarumą ir patvirtinti į rezultatus orientuotus veiksmus, kad pasirengtų savo bendrai ateičiai. Jos yra pasiryžusios, derindamos savo veiksmus, kovoti su esama rizika bei grėsmėmis ir jas įveikti, kad būtų sustiprintas Europos projektas. Primindamos baigiamąją Antalijoje įvykusio pastarojo G 20 susitikimo deklaraciją, taip pat JT ST rezoliuciją 2249, Turkija ir ES dar kartą patvirtina, kad kova su terorizmu tebėra vienas iš prioritetų.

 3. Šiuo tikslu buvo susitarta, jog būtina dažniau palaikyti struktūrinį aukšto lygio dialogą, kad būtų ištirtos didžiulės galimybės, kurias teikia Turkijos ir ES santykiai; jos vis dar nėra visapusiškai išnaudotos. Atsižvelgiant į tai, abi šalys susitarė du kartus per metus rengti tinkamo formato reguliarius aukščiausiojo lygio susitikimus. Reguliariai rengiami aukščiausiojo lygio susitikimai taps platforma, kurioje bus vertinamas Turkijos ir ES santykių vystymasis ir aptariami tarptautiniai klausimai. Atsižvelgiant į tai, kad susiduriama su rimtais saugumo uždaviniais, ypač su vis didėjančia visų formų ir apraiškų terorizmo grėsme, turėtų būti reguliariau rengiamos diskusijos ir stiprinamas bendradarbiavimas užsienio ir saugumo politikos srityje, taip pat ir bendradarbiavimas kovos su terorizmu srityje. Atsižvelgiant į tai, abi šalys susitarė reguliariai rengti išsamius politinio dialogo susitikimus ministrų / vyriausiojo įgaliotinio / Komisijos narių lygmeniu. Jie papildys eilinius Asociacijos tarybos posėdžius. Aukšto lygio dialogai turėtų būti vedami ir svarbiausiais teminiais klausimais.

 4. Abi šalys palankiai įvertino tai, jog paskelbta, kad 2015 m. gruodžio 14 d. bus surengta Tarpvyriausybinė konferencija dėl 17 skyriaus atidarymo. Be to, jos palankiai įvertino Europos Komisijos įsipareigojimą 2016 m. pirmąjį ketvirtį užbaigti parengiamąjį darbą siekiant atidaryti tam tikrus skyrius, nedarant poveikio valstybių narių pozicijai. Vėliau galėtų būti pradėtas parengiamasis darbas ir dėl kitų skyrių.

 5. ES palankiai įvertino Turkijos įsipareigojimą paspartinti kriterijų, nustatytų veiksmų plane vizų srityje, įgyvendinimą visų dalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu. Europos Komisija iki 2016 m. kovo mėn. pradžios pateiks antrąją pažangos ataskaitą dėl to, kaip Turkija įgyvendina vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą. Abi šalys sutinka, kad ES ir Turkijos readmisijos susitarimas bus pradėtas visiškai taikyti nuo 2016 m. birželio mėn., kad Komisija galėtų 2016 m. rudenį pateikti trečiąją pažangos ataskaitą siekiant užbaigti vizų režimo liberalizavimo procesą, t. y. iki 2016 m. spalio mėn. panaikinti vizos reikalavimus Turkijos piliečiams Šengeno erdvėje, kai bus įvykdyti veiksmų plane nustatyti reikalavimai.

 6. ES nedelsdama ir nuolat teiks Turkijoje humanitarinę pagalbą. Ji taip pat labai padidins savo bendrą finansinę paramą. Komisija parengė Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę, kurios tikslas yra koordinuoti ir racionalizuoti finansuojamus veiksmus, kad būtų veiksmingai teikiama papildoma parama Sirijos gyventojams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, ir Turkijos priimančiosioms bendruomenėms. ES yra įsipareigojusi skirti pradinę 3 mlrd. EUR papildomų išteklių sumą. Šio finansavimo poreikis ir pobūdis bus peržiūrėti atsižvelgiant į kintančią padėtį. Kadangi Turkija yra priėmusi daugiau kaip 2,2 mln. Sirijos gyventojų ir jau išleido 8 mlrd. JAV dolerių, ES pabrėžė naštos pasidalijimo įgyvendinant Turkijos ir ES bendradarbiavimą svarbą. Šiomis aplinkybėmis jos pabrėžė valstybių narių ir esamų Europos Sąjungos perkėlimo į ES sistemų bei programų įnašą.

 7. Turkija ir ES nusprendė pradėti taikyti bendrą veiksmų planą, dėl kurio iki šiol ad referenda susitarta 2015 m. spalio 15 d., siekiant intensyvinti bendradarbiavimą remiant Sirijos gyventojus, kuriems suteikta laikinoji apsauga, ir migracijos valdymą, kad būtų įveikta dėl padėties Sirijoje kilusi krizė. Turi būti pasiekta rezultatų visų pirma stabdant neteisėtų migrantų srautą. ES ir Turkija susitarė įgyvendinti bendrą veiksmų planą, kuriuo bus įvesta tvarkos į migracijos srautus ir bus padėta sustabdyti neteisėtą migraciją. Todėl abi šalys, kaip sutarta, nedelsdamos intensyvins aktyvų savo bendradarbiavimą migrantų, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos, klausimu, užkirsdamos kelią jiems keliauti į Turkiją ir į ES, užtikrindamos nustatytų dvišalių readmisijos nuostatų taikymą ir skubiai grąžindamos migrantus, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos, į jų kilmės šalis. Jos taip pat palankiai įvertino Turkijos ketinimą nedelsiant patvirtinti priemones Sirijos gyventojų, kuriems suteikta laikinoji apsauga, socialinei ir ekonominei padėčiai toliau gerinti. Abi šalys pabrėžė savo bendrą įsipareigojimą skubiai imtis ryžtingų veiksmų kovai su nusikalstamais neteisėto žmonių gabenimo tinklais stiprinti.

 8. Kaip nurodyta 2014 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl plėtros, Turkija ir ES šiuo metu kuria aukšto lygio dialogo ekonomikos klausimais mechanizmą, kuris padės toliau stiprinti ekonominius santykius ir kuriuo bus sukurta verslo sferos atstovus subursianti platforma. Jos susitarė, kad jis pradės veikti 2016 m. pirmąjį ketvirtį.

 9. Jos palankiai įvertino tai, kad užmegztas aukšto lygio dialogas energetikos klausimais ir strateginis bendradarbiavimas energetikos srityje; tai pradėta 2015 m. kovo 16 d. Ankaroje. Reguliarus keitimasis informacija apie bendradarbiavimą energetikos srityje pasaulio ir regiono lygiu yra naudingas abiem šalims. Jos susitarė 2016 m. pirmąjį ketvirtį surengti antrą tokio pobūdžio susitikimą.

 10. Jos atkreipė dėmesį į tai, kad pradėti muitų sąjungos tobulinimo parengiamieji veiksmai. Abiem šalims užbaigus šį parengiamąjį darbą, baigiantis 2016 m. galėtų būti pradėtos oficialios derybos.

 11. Visais šiais klausimais turės būti dirbama vienu metu ir jie turės būti atidžiai stebimi. Turkija ir ES yra pasirengusios drauge sparčiau vykdyti platų klausimų spektrą apimančią savo faktinę darbotvarkę, kad užtikrintų, kad šis naujas impulsas duotų konkrečių rezultatų.