Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2016 m. vasario 18–19 d.). Išvados dėl migracijos

Europos Vadovų Taryba
  • 2016 02 19
  • 5:30
  • Briuselis
  • Pranešimas spaudai
  • 72/16
  • Teisingumas
  • Vidaus reikalai
2016 02 19
Kontaktai spaudai

Jüri Laas
Atstovas spaudai
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Atstovė spaudai
+32 22815361
+32 473630723

II. MIGRACIJA

4. Reaguojant į migracijos krizę, su kuria susiduria ES, tikslas turi būti greitai sustabdyti srautus, apsaugoti mūsų išorės sienas, sumažinti neteisėtą migraciją ir apsaugoti Šengeno erdvės vientisumą. Taikydama šį visapusišką požiūrį, Europos Vadovų Taryba, remdamasi pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos pateiktomis išsamiomis ataskaitomis, įvertino gruodžio mėn. sutartų gairių įgyvendinimo padėtį.

5. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina NATO sprendimą padėti vykdyti neteisėtų sienos kirtimų Egėjo jūroje išžvalgymą, kontrolę bei stebėjimą ir ragina visus NATO narius aktyviai remti šią priemonę. ES, visų pirma FRONTEX, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su NATO.
 
6. Visiškas ir skubus ES ir Turkijos veiksmų plano įgyvendinimas tebėra prioritetas siekiant sustabdyti migracijos srautus ir kovoti su prekiautojų žmonėmis bei neteisėtai žmones gabenančių asmenų tinklais. Turkija ėmėsi veiksmų šiam veiksmų planui įgyvendinti, visų pirma pabėgėlių iš Sirijos galimybių įsidarbinti Turkijoje ir keitimosi duomenimis su ES srityse. Tačiau į Graikiją iš Turkijos atvykstančių migrantų srautai išlieka gerokai per dideli. Reikia, kad neteisėtų atvykimų iš Turkijos į ES skaičius smarkiai ir tvariai sumažėtų. Tam reikia ir Turkijos tolesnių ryžtingų pastangų siekiant užtikrinti efektyvų veiksmų plano įgyvendinimą. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina pasiektą susitarimą dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės ir ragina Komisiją bei valstybes nares skubiai įgyvendinti prioritetinius projektus. Ji taip pat palankiai vertina pažangą rengiant patikimą savanorišką humanitarinio priėmimo programą su Turkija.

7. Be to,

a) kalbant apie santykius su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, visapusiškoms ir pritaikytoms paskatoms, kurios šiuo metu rengiamos konkrečioms šalims siekiant užtikrinti veiksmingą grąžinimą ir readmisiją, reikia visapusiškos ES ir valstybių narių paramos. Europos Vadovų Taryba taip pat ragina Komisiją, vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares stebėti visus veiksnius, kurie galėtų sukelti migracijos srautus, ir spręsti su jais susijusius klausimus;

b) turėtų būti tęsiamas ir intensyvinamas įgyvendinimas ir tolesnė veikla, susiję su Valetos aukščiausiojo lygio susitikimu, visų pirma sutartu 16 prioritetinių veiksmų sąrašu;

c) toliau turėtų būti teikiama humanitarinė pagalba pabėgėliams iš Sirijos ir Sirijos kaimyninėms šalims. Tai visuotinė neatidėliotina pareiga. Šiame kontekste Europos Vadovų Taryba palankiai vertina vasario 4 d. Londone įvykusios konferencijos dėl paramos Sirijai ir visam regionui rezultatus ir ragina Komisiją, valstybes nares ir visas kitas prisidedančias šalis skubiai įgyvendinti savo įsipareigojimus;
 
d) nuolatiniai ir nenutrūkstantys neteisėtų migrantų srautai Vakarų Balkanų maršrutu išlieka itin didelį susirūpinimą keliančiu klausimu - norint jį išspręsti, būtina vykdyti tolesnius suderintus veiksmus ir nebesilaikyti lengvo praleidimo požiūrio bei nebevykdyti nekoordinuojamų veiksmų išilgai maršruto, atsižvelgiant į humanitarines pasekmes paveiktoms valstybėms narėms. Taip pat svarbu išlikti budriems dėl galimų su kitais maršrutais susijusių pokyčių, kad būtų galima greitai imtis suderintų veiksmų;

e) 2016 m. vasario 12 d. Taryba priėmė rekomendaciją. Svarbu suderintais veiksmais atkurti normalų Šengeno erdvės veikimą, visapusiškai remiant su sudėtingomis aplinkybėmis susiduriančias valstybes nares. Turime vėl sugrąžinti padėtį, kai visos Šengeno erdvės narės visapusiškai taiko Šengeno sienų kodeksą ir atsisako leisti atvykti kirtus išorės sienas trečiųjų šalių piliečiams, kurie netenkina atvykimo į šalį sąlygų arba kurie nėra pateikę prieglobsčio prašymo, nors turėjo galimybę tai padaryti, kartu atsižvelgdamos į jūrų sienų ypatumus, be kita ko, įgyvendinant ES ir Turkijos darbotvarkę;

f) padedant ES, migrantų antplūdžio valdymo centrų steigimas bei veikimas palaipsniui gerėja, kiek tai susiję su tapatybės nustatymu, registracija, pirštų atspaudų ėmimu ir asmenų bei kelionės dokumentų tikrinimu saugumo tikslais; tačiau dar daug reikia nuveikti, visų pirma siekiant užtikrinti, kad antplūdžio valdymo centrai veiktų visu pajėgumu, užtikrinti visišką visų atvykstančių asmenų tapatybės nustatymą ir registravimą 100 % (įskaitant sistemingus saugumo patikrinimus Europos duomenų bazėse, visų pirma Šengeno informacinėje sistemoje, kaip reikalaujama pagal ES teisę), visiškai įgyvendinti perkėlimo Europos Sąjungoje procesą, sustabdyti neteisėtų migrantų bei prieglobsčio prašytojų antrinius srautus ir užtikrinti didelę priėmimo infrastruktūrą, reikalingą migrantams apgyvendinti žmogiškomis sąlygomis, kol aiškinamasi jų situacija. Prieglobsčio prašytojai neturi teisės rinktis valstybės narės, kurioje jie norėtų gauti prieglobstį;
 
g) humanitarinė migrantų padėtis šalyse, per kurias eina Vakarų Balkanų maršrutas, verčia imtis neatidėliotinų veiksmų jai palengvinti, pasinaudojant visomis turimomis ES ir nacionalinėmis priemonėmis. Europos Vadovų Taryba mano, jog šiuo tikslu būtina dabar įdiegti pajėgumus, kad ES galėtų teikti humanitarinę pagalbą viduje, bendradarbiaudama su tokiomis organizacijomis kaip Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras, siekiant remti su dideliu pabėgėlių ir migrantų skaičiumi susiduriančias šalis, remiantis ES Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos direktorato patirtimi. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Komisijos ketinimą kuo skubiau pateikti konkrečių pasiūlymų;

h) visi elementai, dėl kurių susitarta praėjusių metų gruodžio mėn., turėtų būti skubiai įgyvendinami, įskaitant sprendimus dėl perkėlimo Europos Sąjungoje ir priemones grąžinimui bei readmisijai užtikrinti. Turėtų būti paspartintas darbas, susijęs su pasiūlymu dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kad politinis susitarimas būtų pasiektas Nyderlandų pirmininkavimo laikotarpiu ir kad nauja sistema kuo greičiau pradėtų veikti;

i) Europos Vadovų Taryba prašo Europos investicijų banko, bendradarbiaujant su Komisija, skubiai suformuluoti idėjas, kaip jis galėtų prisidėti prie ES atsako.

8. Visapusiška strategija, dėl kurios susitarta gruodžio mėn., duos rezultatų tik tuomet, jei visi jos elementai bus vykdomi bendrai ir jei institucijos bei valstybės narės imsis veiksmų kartu bei visapusiškai juos koordinuos. Tuo pat metu turi būti daroma pažanga siekiant reformuoti esamą ES sistemą, kad būtų užtikrinta humaniška ir veiksminga prieglobsčio politika. Šiuo tikslu po šiandienos išsamių diskusijų bus paspartintas parengiamasis darbas, kad būtų galima surengti išsamius debatus kitame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuriame, remiantis tikslesniu įvertinimu, turi būti nustatytos tolesnės gairės ir pasirinkti sprendimai.