ES valstybių ar vyriausybių vadovų pareiškimas

Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • 2016 03 08
  • 04:50
  • Briuselis
  • Pareiškimas ir pastabos
  • 111/16
  • Teisingumas
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2016 03 08
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Atstovas spaudai
+32 22815523
+32 470957561

1. Po susitikimo su Ministru Pirmininku A. Davutoğlu ES valstybių ar vyriausybių vadovai apsvarstė migracijos padėtį, visų pirma Vakarų Balkanų maršruto klausimą. Jie palankiai įvertino diskusiją su Turkijos Ministru Pirmininku apie ES ir Turkijos santykius ir pažangą, padarytą įgyvendinant bendrų veiksmų planą. Turkija patvirtino savo įsipareigojimą įgyvendinant dvišalį Graikijos ir Turkijos readmisijos susitarimą pritarti skubiam visų į Graikiją iš Turkijos patekusių migrantų, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos, grąžinimui ir priimti atgal visus neteisėtus migrantus, sulaikytus Turkijos vandenyse.

Valstybių ar vyriausybių vadovai susitarė, kad reikia imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų uždaryti maršrutai, kuriais neteisėtai gabenami žmonės, sužlugdytas neteisėtai žmones gabenančių asmenų verslo modelis, apsaugotos mūsų išorės sienos ir išspręsta migracijos krizė Europoje. Turime panaikinti ryšį tarp įlipimo į laivą ir įsikūrimo Europoje.

Dėl šios priežasties jie pabrėžė NATO veiksmų Egėjo jūroje, kurie pradėti vykdyti šiandien, svarbą. Jie paragino visas NATO nares aktyviai juos remti. Jie palankiai įvertino papildomus pasiūlymus, kuriuos šiandien pateikė Turkija, kad būtų išspręsta migracijos krizė. Jie susitarė dirbti remiantis tuose pasiūlymuose pateiktais principais:

• sugrąžinti visus naujus neteisėtus migrantus, patenkančius į Graikijos salas iš Turkijos, išlaidas padengiant Europos Sąjungai;
• jei Turkija priims atgal vieną sirą iš Graikijos salų, perkelti vieną sirą iš Turkijos į ES valstybes nares, laikantis esamų įsipareigojimų;
• paspartinti vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimą visų valstybių narių atžvilgiu, kad ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos būtų panaikinti vizų reikalavimai Turkijos piliečiams;
• paspartinti iš pradžių skirtų 3 mlrd. EUR išmokėjimą, kad iki kovo mėn. pabaigos būtų užtikrintas pirmųjų projektų finansavimas ir priimtas sprendimas dėl papildomo finansavimo Sirams skirtai pabėgėlių priemonei;
• atlikti parengiamąjį darbą dėl sprendimo, kad kuo skubiau būtų atidaryti nauji skyriai stojimo derybose, remiantis 2015 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadomis;
• bendradarbiauti su Turkija imantis bendrų pastangų pagerinti humanitarines sąlygas Sirijoje, kad būtų sudarytos sąlygos vietos gyventojams ir pabėgėliams gyventi teritorijose, kurios bus saugesnės.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas tęs darbą prie šių pasiūlymų ir iki kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo suderins su Turkija išsamius aspektus. Šiame darbe bus laikomasi Europos ir tarptautinės teisės.

Taip pat ES valstybių ir vyriausybių vadovai su Turkijos Ministru Pirmininku aptarė žiniasklaidos padėtį Turkijoje.

2. Be to, valstybių ar vyriausybių vadovai priminė, kad vasario 18-19 d. susitikime Europos Vadovų Taryba nusprendė vėl sugrąžinti padėtį, kai visos Šengeno erdvės narės visapusiškai taiko Šengeno sienų kodeksą, kartu atsižvelgdamos į jūrų sienų ypatumus, ir nebesilaikyti lengvo praleidimo požiūrio. Neteisėti migrantų srautai Vakarų Balkanų maršrutu dabar yra sustabdyti.

3. Kad ši padėtis būtų tvari, reikia imtis tokio pobūdžio veiksmų:

a) palaikyti Graikiją šiuo sudėtingu metu ir dėti visas pastangas padedant suvaldyti padėtį, kuri susidarė dėl šio pokyčio. Tai bendra ES pareiga, kuriai įvykdyti reikia skubiai ir veiksmingai sutelkti visas turimas ES priemones bei išteklius ir valstybių narių įnašus;

b) nedelsiant užtikrinti veiksmingą atsaką į labai sudėtingą humanitarinę padėtį, kuri vietoje sparčiai kinta. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Graikija, kitomis valstybėmis narėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, nedelsdama suteiks skubią paramą, atsižvelgdama į Komisijos ir Graikijos atliktą poreikių įvertinimą ir vadovaudamasi nenumatytų atvejų bei reagavimo planu. Šiomis aplinkybėmis valstybių ar vyriausybių vadovai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl skubios paramos teikimo Europos Sąjungoje bei ragina Tarybą jį priimti iki kovo mėn. įvyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo, tokiu būdu išplečiant finansinių priemonių, kurios gali būti panaudotos, spektrą; jie prašo biudžeto valdymo institucijos imtis visų būtinų tolesnių priemonių;

c) teikti tolesnę pagalbą Graikijai valdant išorės sienas, įskaitant sienas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ir su Albanija, ir užtikrinant tinkamą migrantų antplūdžio valdymo centrų veikimą, kad tapatybės nustatymas, registravimas ir tikrinimai saugumo tikslais būtų šimtaprocentiniai, bei pakankamų priėmimo pajėgumų užtikrinimą. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) kuo skubiau paskelbs papildomą kvietimą dėl nacionalinių pakviestųjų pareigūnų siuntimo, o visos valstybės narės ne vėliau kaip balandžio 1 d. turėtų visapusiškai sureaguoti. Europolas skubiai nusiųs pakviestuosius pareigūnus į visus migrantų antplūdžio valdymo centrus, kad būtų sustiprinti tikrinimai saugumo tikslais ir Graikijos valdžios institucijoms padedama kovoti su neteisėtai migrantus gabenančiais asmenimis;

d) padėti Graikijai užtikrinant visapusišką, didelio masto ir skubų visų neteisėtų migrantų, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos, grąžinimą į Turkiją remiantis Graikijos ir Turkijos readmisijos susitarimu, o nuo birželio 1 d. - ES ir Turkijos readmisijos susitarimu;

e) iš esmės paspartinti perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimą siekiant palengvinti Graikijai šiuo metu tenkančią didelę naštą. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) paskelbs papildomą kvietimą teikti nacionalinę ekspertinę pagalbą siekiant paremti Graikijos prieglobsčio sistemą, o visos valstybės narės turėtų skubiai ir visapusiškai sureaguoti. Be to, valstybės narės raginamos skubos tvarka suteikti daugiau vietų perkėlimui Europos Sąjungoje. Komisija kas mėnesį teiks Tarybai ataskaitas apie perkėlimo Europos Sąjungoje įsipareigojimų vykdymą;

f) toliau glaudžiai bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis Vakarų Balkanų šalimis ir teikti bet kokią reikiamą pagalbą;

g) įgyvendinti esamus perkėlimo į ES įsipareigojimus ir tęsti darbą, susijusį su patikima savanoriška humanitarinio priėmimo programa su Turkija;

h) nedelsiant imtis visų reikiamų priemonių bet kokių naujų atsirandančių maršrutų atžvilgiu ir sustiprinti kovą su neteisėtai migrantus gabenančiais asmenimis;

i) prioritetine tvarka įgyvendinti visus Komisijos veiksmų plano dėl grįžimo prie Šengeno erdvės nuostatų elementus, kad būtų panaikinta laikina kontrolė kertant vidaus sienas ir iki metų pabaigos būtų atkurtas normalus Šengeno erdvės veikimas.

Šiuo dokumentu valstybėms narėms nesukuriama naujų įsipareigojimų, susijusių su perkėlimu Europos Sąjungoje ir perkėlimu į ES.

4. Tai skubios priemonės, kurių reikia imtis atsižvelgiant į esamą padėtį vietoje ir kurios turi būti nuolat peržiūrimos. Kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Europos Vadovų Taryba vėl svarstys visus migracijos klausimo aspektus, kad būtų dar labiau sustiprintas bendras mūsų išsamios migracijos strategijos įgyvendinimas Europos lygmeniu.