ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų bei ES institucijų atstovų bendras pareiškimas dėl 2016 m. kovo 22 d. Briuselyje įvykdytų teroristinių išpuolių

ES Taryba
  • 2016 03 24
  • 19:10
  • Pareiškimas ir pastabos
  • 158/16
  • Teisingumas
  • Vidaus reikalai
2016 03 24
Kontaktai spaudai

Romain Sadet
Ryšių su žiniasklaida pareigūnas (teisingumas; institucinė komunikacija)
+32 22818914
+32 473865437

Esame sukrėsti dėl 2016 m. kovo 22 d. Briuselyje įvykdytų išpuolių. Esame pasibaisėję šiais siaubingais teroro aktais, kuriuos griežtai smerkiame. Reiškiame didžiausią gailestį ir giliausią užuojautą šių išpuolių aukoms, jų šeimoms ir draugams. Išreiškiame paramą Belgijai, jos gyventojams, ypač Briuseliui, ir esame su jais solidarūs. Esame pasiryžę toliau bendrai kovoti su terorizmu. Kaip pareiškė valstybių ar vyriausybių vadovai ir europinių institucijų vadovai, tai - išpuolis prieš mūsų atvirą ir demokratinę visuomenę. Išsaugosime savo vertybes net ir kovodami su terorizmu.

Šiandien iš Belgijos valdžios institucijų sužinojome, kaip jos stengiasi įveikti šią krizę, ir aptarėme, ko turi būti pasimokyta iš pasikartojančio teroristinių išpuolių ir remiančių tinklų dėsningumo.

Atsižvelgdami į šiuos įvykius ir pripažindami didelę pažangą, kuri jau yra padaryta valstybių narių ir ES lygmenimis stiprinant mūsų bendrus gebėjimus kovoje su terorizmu, ministrai yra įsitikinę, kad būtina:

1.             toliau remtis jungtinėmis nacionalinėmis pastangomis, kad būtų nedelsiant išaiškinti Paryžiaus ir Briuselio išpuoliuose dalyvavę ir kiti panašūs tinklai;

2.             2016 m. balandžio mėn. priimti Direktyvą dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) ir skubiai ją įgyvendinti, tokiu būdu užtikrinant, kad informacijos apie keleivius skyriai kuo greičiau tarpusavyje keistųsi duomenimis;

3.             ryžtingai tęsti pradėtą darbą: skubiai baigti rengti kovos su terorizmu, sistemingų patikrinimų prie Šengeno erdvės išorės sienų, šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) pradėjimo taikyti trečiųjų valstybių piliečiams teisės aktus, įgyvendinti veiksmų planą dėl kovos su teroristų finansavimu, kovoti su dokumentų klastojimu ir visiškai įgyvendinti galiojančias ES taisykles dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, taip pat tęsti Europos Sąjungos ir Turkijos bei Šiaurės Afrikos, Artimųjų Rytų ir Vakarų Balkanų šalių bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje;

4.             prireikus dalytis informacija su transporto institucijomis ir operatoriais, kad būtų galima veiksmingai bei efektyviai atlikti rizikos vertinimus, o poveikio mažinimo priemones prireikus pritaikyti prie galimų grėsmių transportui;

5.             skubiai suaktyvinti saugumo, kelionių ir migracijos sričių Europos ir tarptautinių duomenų bazių sistemingą pildymą, padidinti nuoseklų naudojimąsi jomis ir jų sąveikumą, visapusiškai naudojantis technologiniais pasiekimais ir nuo pat pradžios taikant privatumo apsaugos priemones. Tai ypač svarbu siekiant užtikrinti patikimą tapatybės patikrinimą. Komisija artimiausiomis savaitėmis pateiks komunikatą dėl pažangiai valdomų sienų ir sąveikumo. Atsižvelgiant į tai reikėtų paspartinti darbą rengiant Europos masto automatizuotą pirštų atspaudų atpažinimo sistemą, integruotą į Šengeno informacinę sistemą (SIS). ES kovos su terorizmu koordinatorius, pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija, atitinkamos agentūros ir ekspertai bendradarbiaus, kad ne vėliau kaip 2016 m. birželio mėn. būtų pateikta konkrečių rezultatų, visų pirma būtų pagerintas informacijos kovos su terorizmu srityje rinkimas, tikrinimas ir susiejimas;

6.             kuo skubiau rasti būdų, kaip greičiau ir veiksmingiau išsaugoti ir gauti skaitmeninius įrodymus suintensyvinant bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis ir paslaugų teikėjais, veikiančiais Europos teritorijoje, kad būtų užtikrintas geresnis ES ir valstybių narių teisės aktų laikymasis ir tiesioginiai ryšiai su teisėsaugos institucijomis. Birželio mėn. posėdžiausianti Taryba nustatys konkrečias priemones šiam sudėtingam klausimui spręsti;

7.             toliau plėtoti veiksmingas prevencines priemones, visų pirma gerinant ankstyvą radikalizacijos požymių aptikimą vietos lygmeniu ir duodant atsaką "Da'esh“ retorikai, be kita ko, pasitelkiant komunikacijos strategijas  ir plėtojant veiksmingas reabilitacijos programas. Informacijos apie radikalizaciją tinklas ir strateginės komunikacijos tinklas toliau teiks intensyvesnę šios srities paramą specialistams, pilietinei visuomenei ir valstybėms narėms. Komisija suintensyvins darbą su IT bendrovėmis, visų pirma ES interneto forume, kad būtų kovojama su teroristine propaganda ir ne vėliau kaip 2016 m. birželio mėn. būtų parengtas kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksas;

8.             visapusiškai remti Kovos su terorizmu grupės darbą, visų pirma toliau spartinant specialios platformos, skirtos daugiašaliam keitimusi informacija tikruoju laiku, sukūrimą;

9.             reguliariau naudoti jungtines tyrimo grupes, kurios pasirodė esančios naudingos po išpuolių Paryžiuje, siekiant koordinuoti tyrimus ir rinkti įrodymus bei jais keistis;

10.         Europolo Europos kovos su terorizmu centre (ECTC) sudaryti jungtinę nacionalinių kovos su terorizmu ekspertų ryšių palaikymo grupę, kuri padėtų valstybių narių teisėsaugos institucijoms tirti dabartinės terorizmo grėsmės platesnius Europos ir tarptautinio masto aspektus; valstybių narių prašoma komandiruoti į ją ekspertus. Ši grupė, naudodamasi Europolo pajėgumais teisėsaugos srityje, stebės užsienio kovotojų keliamą grėsmę, teroristų finansavimo bei neteisėtų šaunamųjų ginklų srautus ir propagandą internete.