Tarybos išvados dėl Turkijos

ES Taryba
  • 2016 07 18
  • 16:17
  • Pranešimas spaudai
  • 463/16
  • Saugumas ir gynyba
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2016 07 18
Kontaktai spaudai

Virginie Battu
Atstovė spaudai
+32 22815316
+32 470182405

ES griežtai smerkia bandymą įvykdyti perversmą Turkijoje ir pakartoja visapusiškai remianti šalies teisėtas institucijas. Ji apgailestauja dėl didelio aukų skaičiaus ir reiškią solidarumą su Turkijos gyventojais. ES palankiai vertina bendrą politinių partijų poziciją, kuria pritariama Turkijos demokratijai.

ES ragina Turkijos valdžios institucijas, įskaitant policijos ir saugumo pajėgas, elgtis nuosaikiai. Turi būti padaryta viskas, kad būtų išvengta tolesnio smurto, apsaugotos gyvybės ir atstatyta ramybė.

ES ragina visapusiškai laikytis Turkijos konstitucinės tvarkos ir pabrėžia, kad svarbu užtikrinti teisinės valstybės principo laikymąsi. Itin svarbu užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos visos šalies demokratinės institucijos, įskaitant išrinktą vyriausybę ir Turkijos Didįjį Nacionalinį Medžlisą. ES pabrėžia, kad reikia gerbti demokratiją, žmogaus teises bei pagrindines laisves ir kiekvieno asmens teisę į teisingą bylos nagrinėjimą visapusiškai laikantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, įskaitant Protokolą Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo. Šiomis aplinkybėmis ES primena, kad besąlygiškas mirties bausmės atsisakymas yra esminis Sąjungos acquis elementas.

Turkija yra šalis kandidatė ir viena iš svarbiausių Europos Sąjungos partnerių. ES išlieka įsipareigojusi dirbti kartu su demokratine, įtraukia ir stabilia Turkija siekiant išspręsti mūsų bendras problemas.