Šengeno sienų kodeksas. Taryba priėmė reglamentą, kuriuo siekiama sugriežtinti patikrinimus prie išorės sienų

ES Taryba
  • 2017 03 07
  • 10:40
  • Pranešimas spaudai
  • 113/17
  • Vidaus reikalai
2017 03 07
Kontaktai spaudai

Veronica Huertas Cerdeira
Atstovė spaudai (vidaus reikalai; kovos su terorizmu koordinavimas)
+32 22814548
+32 470882199

2017 m. kovo 7 d. Taryba priėmė reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Šengeno sienų kodeksas siekiant sugriežtinti atitinkamų duomenų bazių tikrinimą prie išorės sienų.

„Mūsų išorės sienų kontrolės stiprinimas yra svarbi priemonė kovojant su terorizmo grėsme Europoje ir didinant mūsų piliečių saugumą. Sistemingi patikrinimai prie išorės sienų mums suteiks galimybę sumažinti galimą riziką vidaus saugumui, be kita ko, sugrįžusių užsienio teroristų kovotojų keliamą riziką.“

Maltos vidaus reikalų ir nacionalinio saugumo ministras Carmelo Abela

Pakeitimu valstybės narės įpareigojamos atitinkamose duomenų bazėse sistemingai tikrinti visus asmenis, įskaitant asmenis, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal ES teisę (t. y. ES piliečius ir jų šeimos narius, kurie nėra ES piliečiai), kai jie kerta išorės sienas. Patikrinimai bus atliekami tokiose duomenų bazėse kaip Šengeno informacinė sistema (SIS) ir Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų (SLTD) duomenų bazė. Juos atlikdamos valstybės narės taip pat galės patikrinti, ar šie asmenys nekelia grėsmės viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai. Ši pareiga taikoma prie visų išorės sienų (oro, jūrų ir sausumos) ir atvykstančių, ir išvykstančių asmenų atžvilgiu.

Tačiau tais atvejais, kai sistemingai tikrinant duomenų bazes galėtų būti padarytas neproporcingas poveikis eismo srautams prie jūros ar sausumos sienos, valstybėms narėms leidžiama vykdyti tik tikslinius patikrinimus duomenų bazėse, jeigu tai nesukels rizikos valstybių narių vidaus saugumui, viešajai tvarkai, tarptautiniams santykiams arba grėsmės visuomenės sveikatai.

Oro sienų atžvilgiu valstybės narės gali vykdyti tikslinius patikrinimus duomenų bazėse tik pereinamuoju laikotarpiu – 6 mėnesius nuo reglamento įsigaliojimo. Šį laikotarpį galima pratęsti ne ilgiau kaip 18 mėnesių išimtiniais ir konkrečiais atvejais, kai yra su infrastruktūra susijusių sunkumų, dėl kurių reikiamiems pakeitimams padaryti reikia daugiau laiko.

Tolesni veiksmai

Dabar priimtą reglamentą turi pasirašyti Taryba ir Europos Parlamentas. Pasirašytas tekstas bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir įsigalios po 20 dienų.

Bendroji informacija

Šį reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Šengeno sienų kodeksas, Europos Komisija pateikė 2015 m. gruodžio mėn. Juo reaguojama į padidėjusią terorizmo grėsmę ir atsižvelgiama į tai, kad Tarybos 2015 m. lapkričio 9 d. ir 20 d. išvadose buvo raginama atlikti tikslinę Šengeno sienų kodekso peržiūrą reaguojant į „užsienio teroristų kovotojų“ reiškinį.

Dėl su viešąja tvarka ir vidaus saugumu susijusių priežasčių valstybės narės jau privalo sistemingai visose duomenų bazėse tikrinti atvykstančius trečiųjų šalių piliečius, tačiau dabartinėmis nuostatomis nėra numatytas išvykstančių trečiųjų šalių piliečių tikrinimas visose duomenų bazėse. Be to, asmenų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, atžvilgiu atliekamas minimalus patikrinimas siekiant nustatyti jų tapatybę. Šiuo pakeitimu bus suderintos pareigos sistemingai tikrinti tiek atvykstančius, tiek išvykstančius trečiųjų šalių piliečius, taip pat asmenis, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise.

Pakeitimu numatoma, kad būtų daugiau naudojamasi Šengeno informacine sistema, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų baze ir nacionalinėmis duomenų bazėmis, siekiant padidinti ES ir jos piliečių saugumą.