Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
 • 2017 06 26
 • 19:10
 • Pranešimas spaudai
 • 415/17
 • Energetika
 • Aplinka

Šiandien Taryba susitarė dėl savo pozicijos dėl pasiūlymo dėl peržiūrėtos energijos vartojimo efektyvumo direktyvos. Šiuo susitarimu bus sudarytos galimybės pradėti derybas su Europos Parlamentu pirmininkaujant Estijai.

Pagrindinis siūlomos direktyvos tikslas – patobulinti galiojančias nuostatas ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos 2020 m. pagrindiniai tikslai ir 2030 m. klimato ir energetikos politikos tikslai.

Energijos vartojimo efektyvumas laikomas atskiru energijos šaltiniu. Didinant energijos vartojimo efektyvumą bus palankiai veikiama aplinka, sumažės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, padidės energetinis saugumas, sumažės namų ūkių ir įmonių išlaidos energijai , tai padės sumažinti energijos nepriteklių ir prisidės prie ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo.

Pagrindiniai peržiūrėtos direktyvos elementai yra šie:

 • Bendras ES energijos vartojimo efektyvumo tikslas – 30%
 • Įpareigojimas per metus sutaupyti 1,5 % energijos; 2026–2030 m. laikotarpiu jis sumažintas iki 1,0 %, nebent 2024 m. atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą būtų padaryta išvada, kad ES negalės pasiekti savo tikslų
 • Ilgalaikiai individualūs veiksmai gali būti įskaičiuojami į įpareigojimo taupyti energiją laikymąsi
 • Alternatyvios priemonės pripažįstamos lygiavertėmis energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemoms
 • Galimybė iš dalies įskaičiuoti vietoje iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą energiją į 2020–2030 m. laikotarpiu sutaupytą energiją
 • Įpareigojimas atsižvelgti į energijos nepriteklių rengiant naujas priemones
 • Pagerintos ir galutiniams šildymo bei vėsinimo vartotojams labiau palankios matavimo ir sąskaitų išrašymo nuostatos.

„Nepaprastai džiaugiamės, kad mums pavyko susitarti dėl šio svarbaus teisės akto – jis buvo vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų. Energijos vartojimo efektyvumas yra itin svarbus elementas, kad Europa sėkmingai pereitų prie kitokio energijos vartojimo modelio. Susitarus bus galima toliau daryti pažangą įgyvendinant švarios energijos dokumentų rinkinį.

Maltos energetikos ir vandentvarkos ministras Joe Mizzi

Bendroji informacija

Komisijos pasiūlymu dėl energijos vartojimo efektyvumo, kurį Komisija pateikė 2016 m. lapkričio mėn., atnaujinama dabartinė Direktyva 2012/27/ES. Pasiūlymas yra didelio švarios energijos dokumentų rinkinio – energetikos sąjungos strategijos įgyvendinimo priemonės – dalis.

Bendras strategijos tikslas – sumažinti ES ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro iki 2030 m. ir vėliau, kartu didinant ekonomikos augimą, vartotojų apsaugą, skatinant inovacijas ir konkurencingumą.

2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo nustatytas orientacinis tikslas pasiekti, kad 2030 m. energijos vartojimo efektyvumas Sąjungos lygmeniu būtų didesnis bent 27 %. Šis tikslas turėtų būti peržiūrėtas ne vėliau kaip 2020 m., atsižvelgiant į 30 % efektyvumo lygį Sąjungoje.