Autortiesību atruna

© Eiropas Savienība, 2017

Materiālu pavairošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīts informācijas avots, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.

Gadījumos, kad ir vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multimediju (skaņa, attēli, programmatūra utt.) informācijas pavairošanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju, un tajā konkrēti norāda jebkādus lietošanas ierobežojumus.

Autortiesību ierobežojumi attiecībā uz tīmekļa vietnes PRADO sadaļu

Nekādā gadījumā nav atļauts:

  • izplatīt PRADO sadaļas materiālus, tos lietot vai kopēt - vai citādi pavairot - ja vien tas nav skaidri atļauts saskaņā ar šiem noteikumiem vai arī to nav atļāvis Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS);
  • bez iepriekšējas skaidras, rakstiskas PĢS atļaujas pārdot, aizdot, iznomāt, izīrēt, pārlicencēt, apakšlicencēt, pārsūtīt, izplatīt, atkārtoti izplatīt vai kādu laiku izmantot PRADO sadaļu vai tās sastāvdaļas, vai jebkurā citā serverī vai ar internetu saistītā ierīcē "izveidot kadrējumu" vai "atspoguļojumu" PRADO sadaļas materiāliem vai pakalpojumiem, kas ir pieejami no šīs vietnes; atļauja izveidot interneta saiti uz PRADO vietni ir dota šeit; lai publicētu šādu saiti, nav vajadzīga nekāda papildu atļauja no PĢS;
  • noņemt, mainīt, grozīt vai citādi izdarīt labojumus virsrakstos, prečuzīmēs, datos par autortiesībām un ierobežotām tiesībām vai citos datos par īpašumtiesībām vai kādos licences līgumos, kas ir iekļauti PRADO sadaļā vai kas parādās ar tās starpniecību;
  • vākt, apkopot, iegūt vai kompilēt kādu materiālu citām vajadzībām, kas nav oficiāls un nekomerciāls lietojums;
  • vākt, apkopot, iegūt vai kompilēt informāciju vai datus par citiem lietotājiem - arī e-pasta adreses - bez viņu atļaujas.