Valodu lietošanas politika

ES Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) mērķis ir nodrošināt, lai tā tīmekļa vietne būtu pēc iespējas pieejamāka tās lietotājiem. Tāpēc visa informācija mūsu tīmekļa vietnē ir publicēta vismaz angļu un franču valodā, un lielākā daļa informācijas tīmekļa vietnē ir pieejama visās ES valodās. 

Kādas valodas lieto šajā tīmekļa vietnē?

Šajā tīmekļa vietnē lieto 24 ES oficiālās valodas:

angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāliešu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodu.

Kā valodas tiek lietotas Padomes tīmekļa vietnē?

Tīmekļa vietnē izmanto 3 dažādas valodu lietošanas pieejas:

  1. informācija ir publicēta visās 24 ES oficiālajās valodās;
  2. informācija ir publicēta tikai angļu un franču valodā;
  3. informācija ir publicēta angļu, franču un jebkurā citā attiecīgā valodā.

Valodu lietošanas standarta pieeja paredz visu informāciju publicēt vienlaikus visās ES valodās. Tas attiecas arī uz oficiālajiem dokumentiem Padomes publiskajā reģistrā.

Vienīgais šā noteikuma izņēmums ir informācija, kas publicēta tīmekļa vietnes sadaļā "sanāksmes" un sadaļā "prese".

Sanāksmes

Detalizēta informācija par Padomes sastāvu sanāksmēm tiek publicēta tikai angļu un franču valodā. Taču pamatinformācija par sanāksmi, piemēram, tās norises datums, vieta un svarīgākie apspriežamie jautājumi, ir pieejama visās ES valodās. Visu Padomes sastāvu sanāksmju un Eurogrupas sanāksmju īsu kopsavilkumu publicē visās valodās attiecīgās sanāksmes beigās.

Informāciju par Eiropadomes sanāksmēm publicē visās ES valodās, izņemot sanāksmes laikā veiktus atjauninājumus, kas ir pieejami tikai angļu un franču valodā.

Presei paredzēta informācija

Ņemot vērā presei paredzētās informācijas mērķauditorijas specifiku, liela daļa no tās ir publicēta tikai angļu un franču valodā. Šāda informācija ir:

  • Eurogrupas un Eurogrupas priekšsēdētāja paziņojumi;
  • paziņojumi, ko ES vārdā sniedz Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos; 
  • plāni, ko reizi divās nedēļās sagatavo preses dienests;
  • plašsaziņas līdzekļiem paredzēti informatīvi paziņojumi, ko publicē pirms konkrētiem notikumiem, piemēram, samitiem ar valstīm, kuras nav ES dalībvalstis;
  • Eiropadomes priekšsēdētāja paziņojumi, piezīmes un runas – tos bieži vien publicē arī citās attiecīgajās valodās atkarībā no to temata.

Par dažiem jautājumiem prese ir jāinformē ātri, tādēļ paziņojumi presei vispirms tiek publicēti oriģinālvalodā un pēc tam tos tulko pārējās 23 ES valodās. Mēs cenšamies tulkojumus publicēt cik vien iespējams drīz pēc oriģinālteksta publicēšanas, un katra jauna valodas redakcija tiek publicēta, tiklīdz tā ir pieejama.

Kāpēc es nevaru atrast informāciju savā valodā?

PĢS mērķis ir sniegt savas tīmekļa vietnes lietotājiem pēc iespējas aktuālāku informāciju tai valodā, kuru viņi vislabāk saprot.

Taču mums pieejamais tulkošanas budžets un resursi ir ierobežoti. Tas diemžēl nozīmē, ka nevaram nodrošināt, lai visa mūsu informācija tiktu laikus iztulkota visās ES valodās. Tādēļ mēs savus resursus koncentrējam uz to, lai nodrošinātu, ka pamatinformācija ir pieejama visās valodās, bet ierobežojam valodu izvēli attiecībā uz informāciju, kas paredzēta speciālai mērķauditorijai, piemēram, presei.

Kaut arī tīmekļa vietnē ir informācija, kas var nebūt pieejama jūsu valodā, jūs joprojām varat piekļūt ES tiesību aktiem un oficiālajiem Padomes un Eiropadomes dokumentiem visās 24 ES oficiālajās valodās, izmantojot publisko reģistru.