Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Uz informāciju šajā tīmekļa vietnē attiecas personas datu aizsardzības noteikumi, autortiesības un Padomes atruna.

Lietojot vai apskatot šo vietni, tās apmeklētājs pilnīgi piekrīt turpmāk izklāstītajiem vispārīgajiem noteikumiem.

Personas datu aizsardzība

Padome ir apņēmusies respektēt privātumu. Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Padomē ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris), kurā noteikti principi un pienākumi, kas Eiropas Savienības iestādēm jāievēro, apstrādājot personas datus, un uz Padomes Lēmumu 644/2004 (2004. gada 13. septembris), ar ko nosaka papildu īstenošanas noteikumus par datu aizsardzību attiecībā uz Padomi.

"Personas dati" ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši pēc identifikācijas numura vai vienas vai vairākām attiecīgajai personai raksturīgām iezīmēm.

Principā, lai piekļūtu informācijai, kas pieejama Padomes tīmekļa vietnē vai atrodama ar šīs vietnes starpniecību, lietotājam nav jāsniedz nekādi personas dati. Tomēr, lai izmantotu dažus tiešsaistes pakalpojumus, piemēram, lai pieteiktos Padomes apmeklēšanai vai lai nosūtītu jautājumu Sabiedrības informācijas dienestam, jums veidlapas aizpildīšanas procesā var lūgt sniegt informāciju par sevi, piemēram, jūsu kontaktinformāciju (vārds un uzvārds, profesija, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai pilsonība). Padome šādu personīgu informāciju vāks tikai tik lielā mērā, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai izpildītu katra tiešsaistes pakalpojuma konkrēto mērķi.

Saistībā ar katru konkrēto tiešsaistes pakalpojumu informācija par datu apstrādātāju (personu, kura atbild par jūsu datu apstrādi) ir redzama privātuma paziņojumā, kas publicēts attiecībā uz katru no šādiem pakalpojumiem un/vai datu apstrādes operāciju publiskajā reģistrā, kuru uztur iestādes datu aizsardzības inspektors.

Tīmekļa vietnes PRADO sadaļā ir pieejami tikai to oficiālo dokumentu paraugi (vai to daļas), kurus ir iesniegusi iesaistītā valsts (kam pieder dokuments), lai to publicētu internetā. Autentiskus personas datus bez vajadzības neizmanto. Lai nodrošinātu privātuma un personas datu aizsardzību, izmantojot autentiskus dokumentus (pretstatā paraugiem), ir darīts viss iespējamais, lai detaļas, ar kurām varētu identificēt kādu personu, nebūtu salasāmas, izņemot gadījumus, kad svarīgākais ir konkrēti dati.

Lai izmantotu savas tiesības vai iegūtu sīkāku informāciju, jūs varat tieši sazināties ar atbildīgo datu apstrādātāju. Turklāt jūs varat sazināties arī ar Padomes datu aizsardzības inspektoru, lai iegūtu atzinumu par datu apstrādes operācijām, kas uz jums attiecas vai ko jūs veicat. Ja uzskatāt, ka personas datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības, jūs varat iesniegt sūdzību neatkarīgai uzraudzības iestādei – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Tīmekļa vietnē dažkārt ir sniegtas saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tā kā attiecīgās tīmekļa vietnes nav Padomes pārziņā, mēs jums iesakām iepazīties ar šo vietņu privātuma aizsardzības noteikumiem.

Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots rīks "Google Analytics", proti, Google, Inc. sniegts tīmekļa analīzes pakalpojums, kas tiek lietots, lai analizētu šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, un "Site Improve" – lai apzinātu un labotu piekļuves kļūdas. Plašākai informācijai skatīt lapu par mūsu politiku attiecībā uz sīkdatnēm (cookies).

Juridiska atruna

Padome uztur šo tīmekļa vietni, lai veicinātu publisku piekļuvi informācijai par savu darbību un Padomes politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija tiktu sniegta savlaicīgi un lai tā būtu precīza. Tomēr Padome neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē. Minētā informācija

  • ir vispārīga, un tā nav paredzēta, lai atsauktos uz konkrētajiem kādas konkrētas personas vai struktūras apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
  • dažkārt ir saistīta ar ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Padomes dienestu pārziņā un par kurām Padome neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionāliem vai juridiskiem padomiem (ja jums ir vajadzīgs profesionāls vai juridisks padoms, jums vienmēr būtu jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbildīs oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskata tikai tos Eiropas Savienības tiesību aktus, kas ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskajos izdevumos.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūmes. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir sagatavoti vai sakārtoti tādās datnēs vai formātā, kas nav drošs pret kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas netraucēs mūsu pakalpojumus vai kā citādi tos neietekmēs. Ja mums ziņos par kļūdām, mēs mēģināsim tās labot. Tomēr Padome neuzņemas atbildību par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas var rasties šīs tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā.

Šī atruna nav paredzēta, lai ierobežotu Padomes atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas piemērojamos valstu vai ES tiesību aktos, nedz arī lai Padomi atbrīvotu no atbildības tajos jautājumos, par kuriem atbildība jāuzņemas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 340. pantu.