Konkurētspējas padomes sastāvs (COMPET)

ES padome

Konkurētspējas padome strādā, lai uzlabotu konkurētspēju un palielinātu izaugsmi Eiropas Savienībā. Tā galvenokārt darbojas šādās četrās politikas jomās: iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība un inovācija un kosmoss.

Kā strādā Konkurētspējas padome?

Atkarībā no darba kārtības Konkurētspējas padomē sanāk visu dalībvalstu ministri, kuri atbild par tirdzniecību, ekonomiku, rūpniecību, pētniecību un inovāciju vai kosmosu. Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.

Sanāksmes notiek vismaz četras reizes gadā.

Par Eiropas konkurētspējas politiku

Kā politikas veidotāja Padome cenšas uzlabot ES konkurētspēju un stiprināt izaugsmi. Pildot šo uzdevumu, tā strādā ar tik daudzveidīgām politikas jomām kā iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība un inovācija, kosmoss.

Iekšējā tirgus jomā Padome kā likumdevējs strādā, lai novērstu šķēršļus, kas kavē preču, darbaspēka, kapitāla un pakalpojumu pārrobežu apriti.

Rūpniecības jomā Padome horizontālu pieeju, kuras mērķis ir rūpniecības politikas jautājumus integrēt visās pārējās saistītajās ES politikas jomās, apvieno ar nozaru pieeju, kurā tiek ņemtas vērā katras nozares īpašās vajadzības.

Padomes strādā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, īpašu uzmanību veltot MVU. Šo darbu Padome veic, piedaloties likumdošanas procesā, proti, lemjot par tādiem MVU paredzētiem konkrētiem pasākumiem kā labāka piekļuve finansējumam, birokrātijas mazināšana un inovācijas veicināšana.

Pētniecības, inovācijas un kosmosa jomā Padomes mērķis ir nostiprināt Eiropas rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko pamatu, tādējādi veicinot rūpniecības starptautisko konkurētspēju un sekmējot izaugsmi un nodarbinātību. Padome arī sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru, lai attīstītu Eiropas kosmosa politiku.

Igaunijas prezidentūras prioritātes

Prezidentvalsts Igaunija plāno pabeigt regulas par nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu vienotajā tirgū apstiprināšanu. Tā arī ir iecerējusi sākt pirmās diskusijas par uzņēmējdarbības tiesību reformu paketi.

Tehniskās harmonizācijas jomā Igaunijas prezidentūras laikā tiks turpināts darbs pie priekšlikuma par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu un tirgus uzraudzību.

Prezidentvalsts Igaunija koncentrēsies uz otro autortiesību reformu paketi. Tā veicinās arī rūpniecības politikas integrēšanu ES stratēģiskajās iniciatīvās un rīkos apspriedes par turpmāko virzību ar mērķi stiprināt ES rūpniecību un palielināt konkurētspēju.

Attiecībā uz pētniecību Igaunijas prezidentūrai prioritārs jautājums ir Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" vidusposma novērtēšana. Tā veicinās diskusijas par ES kosmosa programmas "Copernicus" nākotni.