Vides padomes sastāvs (ENVI)

ES padome

Vides padome ir atbildīga par ES vides politiku, tostarp vides aizsardzību, resursu saprātīgu izmantošanu un cilvēku veselības aizsardzību. Tā nodarbojas arī ar starptautiskiem vides jautājumiem, it īpaši klimata pārmaiņu jomā.

Kā strādā Vides padome?

Vides padomes sastāvā ir ministri, kuri atbild par vides jautājumiem. Eiropas Komisiju sanāksmēs pārstāv vides komisārs un klimata pārmaiņu novēršanas komisārs.

Vides padomes sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā.

Par vides politiku

Kā politikas veidotāja Padome kopā ar Eiropas Parlamentu ir atbildīga par vērienīgu tiesību aktu pieņemšanu vides jomā, ar kuriem aizsargā dabiskās dzīvotnes, uztur tīru gaisu un ūdeni, nodrošina atkritumu pienācīgu likvidēšanu, uzlabo zināšanas par toksiskām vielām un palīdz uzņēmumiem virzīties uz ilgtspējīgu ekonomiku.

Tā arī nodrošina, ka vides aspekti ir pienācīgi integrēti citās ES politikas jomās, piemēram, rūpniecības, lauksaimniecības, transporta, enerģētikas un pakalpojumu politikā.

Starptautiskā līmenī ES un tās dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka ES vides standarti ir atspoguļoti starptautiskos nolīgumos vides un klimata pārmaiņu jomā. Šajā sakarā Padome ir atbildīga par ES nostāju sagatavošanu starptautiskām konferencēm un sarunām par klimata pārmaiņām.

Igaunijas prezidentūras prioritātes

Vides padomes darba kārtībā Igaunijas prezidentūras laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta iniciatīvām saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Uzmanības centrā būs sarunas par tiesību aktu priekšlikumiem, ar kuriem tiks īstenoti Parīzes klimata nolīguma mērķi, proti, par Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvu, Kopīgu centienu regulu, Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības regulu un priekšlikumu par aviācijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu.

Prezidentvalsts arī centīsies panākt tālāku virzību sarunās par priekšlikumiem, kas ir iekļauti aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā.