Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomes sastāvs (EPSCO)

ES padome

EPSCO padome strādā, lai paaugstinātu nodarbinātības līmeni un uzlabotu dzīves un darba apstākļus, nodrošinot, ka ES ir augsts cilvēku veselības un patērētāju tiesību aizsardzības līmenis.

Kā strādā EPSCO padome?

EPSCO padomē sanāk visu ES dalībvalstu ministri, kuri atbild par nodarbinātību, sociāliem jautājumiem, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības politiku. Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.

EPSCO sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā. Divas sanāksmes parasti tiek atvēlētas tikai nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem.

Par nodarbinātības, sociālo, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības politiku

ES rīcības vispārējais mērķis ir paaugstināt tās iedzīvotāju dzīves līmeni un uzlabot viņu dzīves kvalitāti, to konkrēti panākot ar kvalitatīvām darbvietām, augstu sociālās aizsardzības un veselības aizsardzības līmeni un patērētāju interešu aizsardzību.

Nodarbinātības un sociālās politikas jomās Padomes uzdevums ir sagatavot ikgadējas nodarbinātības pamatnostādnes, ko dalībvalstis ņem vērā savā valsts politikā. Tā arī kopā ar Eiropas Parlamentu pieņem tiesību aktus, kuru mērķis ir uzlabot darba apstākļus un sociālo iekļautību un nodrošināt dzimumu līdztiesību.

Lai gan dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par veselības aizsardzības politikas veidošanu un veselības aprūpes organizēšanu un nodrošināšanu, Padome kopā ar Eiropas Parlamentu pieņem tiesību aktus, kas attiecas uz cilvēku orgānu un asins kvalitāti un drošību, pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē un zāļu un medicīnisku ierīču kvalitāti un drošumu.

Attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību Padome kopā ar Eiropas Parlamentu pieņem ES mēroga noteikumus nolūkā aizsargāt patērētāju veselību un drošību un viņu ekonomiskās intereses.

Igaunijas prezidentūras prioritātes

Prezidentvalsts Igaunija atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tā ir paredzējusi turpināt diskusijas par to, lai pīlāru politiskā līmenī apstiprinātu Padomē.

Prezidentvalsts Igaunija turpinās strādāt pie sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas regulu atjaunināšanas un vienkāršošanas. Lai cilvēki, kas pārvietojas starp dalībvalstīm, savus pabalstus varētu saņemt ātrāk, prezidentvalsts ir paredzējusi strādāt pie sociālā nodrošinājuma datu elektroniskās apmaiņas starp dalībvalstīm.

Prezidentvalsts mērķis ir arī rīkot veiksmīgas sarunas par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu.

Lai mazinātu saskari ar kancerogēnām vielām darba vietās, prezidentvalsts uzskata, ka ir svarīgi Eiropas Savienībā noteikt papildu bīstamu vielu robežvērtības. Tāpēc kā vienu no prezidentvalsts prioritātēm tā ir paredzējusi grozīt kancerogēnu un mutagēnu direktīvu.

Attiecībā uz veselības nozari prezidentvalsts Igaunijas mērķis ir turpināt attīstīt diskusijas starp dalībvalstīm par alkohola kaitējuma mazināšanu. Prezidentvalsts uzskata – lai radītu vajadzīgos priekšnoteikumus veselības datu plašākai izmantošanai un pārrobežu kustībai ārstēšanas nolūkā un pētniecībai un inovācijai, ir svarīgi veselības nozarē īstenot digitālā vienotā tirgus principus.