Vispārējo lietu padomes sastāvs

ES padome

Vispārējo lietu padome koordinē gatavošanos Eiropadomes sanāksmēm. Tā arī atbild par vairākām transversālām politikas jomām.

Kā strādā Vispārējo lietu padome?

Vispārējo lietu padomes sastāvā galvenokārt ir Eiropas lietu ministri no visām ES dalībvalstīm. Eiropas Komisiju parasti pārstāv par iestāžu sadarbību atbildīgais komisārs – atkarībā no apspriežamā jautājuma.

Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī.

Eiropadome

Eiropadome ir iestāde, kas atbild par ES vispārējā politiskā virziena un prioritāšu noteikšanu

Par Vispārējo lietu padomi

Vispārējo lietu padomes uzdevums ir nodrošināt visu Padomes sastāvu darba saskaņotību. Tā gatavo Eiropadomes sanāksmes (ES dalībvalstu vai to valdību vadītāju sanāksmes) un īsteno pēcpasākumus.

Tā ir atbildīga par virkni transversālu politikas jomu, tostarp par ES paplašināšanos un pievienošanās sarunām, daudzgadu finanšu shēmas (ES septiņu gadu budžeta plāna) pieņemšanu, kohēzijas politiku, jautājumiem, kas saistīti ar ES institucionālo struktūru, un visām lietām, kuras tai uzticējusi Eiropadome.

Vispārējo lietu padomes prioritātes Igaunijas prezidentūras laikā

Vispārējo lietu padome

Prezidentvalsts Igaunija turpinās diskusijas par Eiropas Savienības nākotni un veidiem, kā var rūpēties par ES pilsoņu vajadzībām un aizsargāt viņu intereses.

Prezidentvalsts arī turpinās īstenot Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, lai uzlabotu leģislācijas procesu, padarot to vieglāku un efektīvāku.

Mērķis ir prezidentūras laikā vienoties par kopīgu Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Padomes paziņojumu par leģislatīvajām prioritātēm 2018. gadā.

Prezidentvalsts arī strādās, lai starp iestādēm panāktu vienošanos par obligātu pārredzamības reģistru.

Papildus tam prezidentvalsts Igaunija plāno turpināt diskusijas par tiesiskuma principiem un tā aizsargāšanu, tostarp izmantojot tiesiskuma dialogu Vispārējo lietu padomē.

Prezidentvalsts turpinās virzīt uz priekšu ES paplašināšanos plašākā drošības, stabilitātes un tiesiskuma kontekstā Eiropā.

Attiecībā uz kohēziju prezidentvalsts apspriedīs kohēzijas politikas rezultātus, īstenošanu un nākotni, pamatojoties uz Komisijas septīto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, diskusiju dokumentiem, publicētiem pētījumiem un iepriekšējām diskusijām citos Padomes sastāvos.

Vispārējo lietu padome (50. pants)

Vispārējo lietu padomē (50. pants) ministri, kas tiksies ES27 sastāvā, apspriedīs visus jautājumus, kas saistīti ar "Brexit".

Laikā starp Eiropadomes (50. pants) sanāksmēm Vispārējo lietu padome (50. pants) nodrošinās, lai sarunas notiktu saskaņā ar Eiropadomes nostādnēm un Padomes sarunu norādēm.

Šo sarunu laikā Igaunijas prezidentūras mērķis ir saglabāt 27 dalībvalstu vienotību un atvieglot vienošanās panākšanu ar Apvienoto Karalisti.