Eurogrupas jautājumu darba grupa

Eurogrupa

Eurogrupas jautājumu darba grupa ir darba sagatavošanas struktūra, kurā ir eurozonas dalībvalstu pārstāvji Ekonomikas un finanšu komitejā, kā arī Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvji.

gan Eurogrupai, gan tās priekšsēdētājam palīdz sagatavot ministru apspriedes. 

Grupa parasti tiekas reizi mēnesī pirms Eurogrupas sanāksmēm.

Darba grupas priekšsēdētājs 

Eurogrupas jautājumu darba grupas locekļi ievēl priekšsēdētāju; viņa pilnvaru laiks ir divi gadi, un to var pagarināt. 

Darba grupas priekšsēdētāja birojs atrodas ES Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē. 

Kopš 2012. gada janvāra Eurogrupas jautājumu darba grupas priekšsēdētāja amatu ieņem Tomass Vīzers (Thomas Wieser), kurš ir arī Ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētājs.