Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana
Neoficiālas diskusijas pirms sanāksmes
Neoficiālas diskusijas pirms sanāksmes

Eurogrupa ir neoficiāla struktūra, kurā ministri no eurozonas dalībvalstīm apspriež jautājumus saistībā ar viņu pārstāvēto valstu kopīgajiem pienākumiem attiecībā uz euro.  

Tās galvenais uzdevumsir nodrošināt ekonomikas politikas ciešu koordināciju starp eurozonas dalībvalstīm un veicināt apstākļus spēcīgākai ekonomikas izaugsmei. Politikas koordinēšana starp eurozonas valstīm ir izšķiroši svarīga, lai garantētu stabilitāti eurozonā kopumā.  

Eurogrupas apspriedes attiecīgi notiek par konkrētiem ar euro saistītiem jautājumiem, kā arī par plašākiem jautājumiem ar ietekmi uz eurozonas dalībvalstu fiskālo, monetāro un struktūrpolitiku. Grupa tiecas apzināt kopīgas problēmas un rast tām kopīgus risinājumus.   

Tā arī atbild par Eurosamita sanāksmju sagatavošanu un ar tām saistītajiem turpmākajiem pasākumiem.  

Eurogrupas funkcijas tika izklāstītas Lisabonas līguma 14. protokolā, kurš stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī. 

Apspriedes

Eurogrupa regulāri apspriež:

 • ekonomisko situāciju un perspektīvas eurozonā;
 • eurozonas dalībvalstu budžeta politiku;
 • makroekonomisko situāciju eurozonā;
 • strukturālas reformas, kam ir potenciāls palielināt izaugsmi;
 • jautājumus, kas saistīti ar finanšu stabilitātes saglabāšanu eurozonā;
 • gatavošanos starptautiskām sanāksmēm;
 • eurozonas paplašināšanos.  

Turklāt Eurogrupa var rīkot sākotnējas apspriedes par Padomes lēmumiem, kas attiektos tikai uz eurozonas dalībvalstīm. Kad Padome pieņem šādus lēmumus, Padomē balso tikai ministri no eurozonas dalībvalstīm.  

Eurogrupa apspriež arī finanšu atbalsta noteikumus eurozonas valstīm, kas ir lielās finansiālās grūtībās.

Jerūns Deiselblūms preses konferencē Viens no Eurogrupas priekšsēdētāja uzdevumiem ir sniegt plašākai sabiedrībai izklāstu par Eurogrupas sanāksmju rezultātiem 
Jerūns Deiselblūms preses konferencē Viens no Eurogrupas priekšsēdētāja uzdevumiem ir sniegt plašākai sabiedrībai izklāstu par Eurogrupas sanāksmju rezultātiem 

Sanāksmes  

Eurogrupa parasti sanāk vienu reizi mēnesī pirms Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN) sanāksmes. Vajadzības gadījumā var rīkot arī papildu sanāksmes un telekonferences. Sanāksmes ir neformālas, un apspriedes ir konfidenciālas.  

Eurogrupas sanāksmēs piedalās:

 • eurozonas valstu ministri, kuri atbild par finanšu jomu;
 • Eurogrupas priekšsēdētājs;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbild par ekonomiskajām un monetārajām lietām un euro;
 • Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētājs.  

Sanāksmēs tiek aicināts piedalīties arī Eiropas Stabilizācijas mehānisma rīkotājdirektors. Starptautisko Valūtas fondu aicina piedalīties apspriedēs par ekonomiskajām programmām, kurās fonds ir iesaistīts.  

Ar sanāksmes iznākumu sabiedrību iepazīstinaEurogrupas priekšsēdētājs preses konferencē. Eurogrupa turklāt var izdot arī rakstveida publiskus paziņojumus. Priekšsēdētājs arī informē ECOFIN padomi.

Eurogrupas darba programma

Eurogrupas 6 mēnešu darba programma un prioritātes

Sanāksmju darba kārtības un darba programmas

Eurogrupa pieņem darba programmu reizi 6 mēnešos. Programmā noteiktas galvenās jomas, uz kurām vēršams darbs, un izklāstītas provizoriskas darba kārtības gaidāmajām Eurogrupas sanāksmēm.  

Darba kārtību un apspriedes katrai Eurogrupas sanāksmei sagatavo Eurogrupas priekšsēdētājs ar Eurogrupas jautājumu darba grupas palīdzību; minētās darba grupas sastāvā ir Ekonomikas un finanšu komitejas locekļi no eurozonas.

Eurogrupas preses konference 2013. gada 21. janvārī, kad tika ievēlēts pašreizējais Eurogrupas priekšsēdētājs Jerūns Deiselblūms. Viņš aizstāja toreizējo priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru.
Eurogrupas preses konference 2013. gada 21. janvārī, kad tika ievēlēts pašreizējais Eurogrupas priekšsēdētājs Jerūns Deiselblūms. Viņš aizstāja toreizējo priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru.

Eurogrupas priekšsēdētāja ievēlēšana 

Eurogrupas locekļi ievēl Eurogrupas priekšsēdētāju uz 2,5 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Ja priekšsēdētājs nespēj veikt savus pienākumus, viņu aizstāj Padomes prezidentvalsts finanšu ministrs. Ja prezidentvalsts nav eurozonas dalībvalsts, minētos pienākumus pārņem tās eurozonas valsts finanšu ministrs, kura būs nākamā Padomes prezidentvalsts.