Eurogrupas darba programma

Eurogrupa

Eurogrupa darba programmu pieņem reizi 6 mēnešos. Katrā programmā ir vispārīgi aprakstītas galvenās jomas, uz kurām Eurogrupa plāno vērst savu darbu. Tajā arī izklāstītas gaidāmo Eurogrupas sanāksmju pagaidu darba kārtības. Šīs darba kārtības ir indikatīvas un var mainīties atkarībā no apstākļiem.

Prioritātes 2017. gada pirmajai pusei

2017. gada pirmajā pusē Eurogrupa galvenokārt pievērsīsies ekonomikas politikas koordinācijai, tiecoties stiprināt īstermiņa un ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas un nodrošināt stabilu valsts finanšu sistēmu. Eurogrupa jo īpaši mudinās īstenot strukturālas reformas.

Ekonomikas politikas koordinācija

Eurogrupa ir iecerējusi regulāri apmainīties ar politikas paraugpraksi saistībā ar Eiropas pusgada ietvaros eurozonai ieteiktajām strukturālajām reformām un ar pieredzi to īstenošanā. Mērķis ir nodrošināt, lai no apzinātās paraugprakses labumu gūtu gan dalībvalstis, gan visa eurozona kopumā, un šajā sakarā, ja vien iespējams, tiekties panākt vienotus kritērijus.

Eurogrupa arī uzraudzīs eurozonas dalībvalstu centienus nodrošināt stabilu fiskālo politiku un sekos līdzi eurozonas kopējai fiskālai nostājai un tās veidošanai.

Darba kārtības svarīgākajos aspektos ietilpst arī pēcpasākumi apspriedēm par budžeta plānu projektiem 2017. gadam.

Eurogrupa cieši uzraudzīs notikumus, kas skar eurozonas finansiālo un makroekonomikas stabilitāti.

Tā arī pārbaudīs, kā tās eurozonas dalībvalstis, kurām piemēro pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, īsteno attiecīgos ieteikumus.

Situācijas izvērtēšana programmas valstīs un valstīs pēc programmas darbības beigām

Eurogrupa turpinās pārskatīt patlaban notiekošo ekonomikas korekciju programmu Grieķijā.

Tā arī iesaistīsies pēcprogrammas uzraudzības procesā valstīs, kas iepriekš saņēmušas finansiālu atbalstu, jo īpaši Kiprā, Īrijā, Portugālē un Spānijā.

Banku savienība

Eurogrupa turpinās cieši sekot tam, kā saistībā ar eurozonu tiek īstenots darbs banku savienības stiprināšanai.

Citi uzdevumi

Eurogrupa turpinās dot savu artavu ES vadītāju diskusijās par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu un starptautisku sanāksmju gatavošanā.