Eurogrupas darba programma

Eurogrupa

Eurogrupa darba programmu pieņem reizi 6 mēnešos. Programmā ir vispārīgi noteiktas galvenās jomas, pie kurām Eurogrupa nākamajā pusgadā plāno strādāt.

Tajā ir arī ietvertas gaidāmo Eurogrupas sanāksmju pagaidu darba kārtības. Šīs darba kārtības ir indikatīvas un var mainīties atkarībā no apstākļiem.

Prioritātes 2017. gada otrajai pusei

Ekonomikas politikas koordinācija

2017. gada otrajā pusē Eurogrupa pievērsīsies tām politikas jomām, kuru mērķis ir stiprināt ilgtermiņa izaugsmi un nodarbinātības perspektīvas.
Papildus pastāvīgajam, ar politikas koordināciju saistītajam darbam Eurogrupa turpinās apmainīties ar informāciju par valstu labāko praksi, īstenojot tādas strukturālas reformas, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas noturību.

Eurogrupa rūpīgi uzraudzīs eurozonas dalībvalstu centienus nodrošināt stabilu fiskālo politiku un sekos līdzi budžeta situācijai eurozonā kopumā. Decembrī tā izvērtēs eirozonas dalībvalstu 2018. gada budžeta plānu projektus.

Programmas valstis un valstis pēc programmas darbības beigām

Eurogrupa turpinās sekot progresam Grieķijas ekonomikas korekciju programmas īstenošanā, kuru paredzēts turpināt līdz 2018. gada vidum.

Tā arī iesaistīsies pēcprogrammas uzraudzības procesā valstīs, kas iepriekš saņēmušas finansiālu atbalstu, proti, Kiprā, Īrijā, Portugālē un Spānijā.

Pēcprogrammas uzraudzības nolūks ir konstatēt, vai pastāv risks, ka valsts varētu nespēt atmaksāt aizdevumus, ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu. Šo uzraudzību pārtrauc, kad valsts ir atmaksājusi vismaz aptuveni 75 % aizdevuma.

Finanšu stabilitāte

Eurogrupa turpinās pievērst īpašu uzmanību finanšu stabilitātei eurozonā un pašreizējam darbam pie banku savienības turpmākas stiprināšanas.

Citi uzdevumi

Eurogrupa rūpīgi sekos globālajām ekonomiskajām norisēm un, ja vajadzīgs, sagatavos starptautiskas sanāksmes, kā arī Eurosamita sanāksmes.

Tās darba programmā tiks ņemtas vērā arī pašreizējās debates par Savienības nākotni un ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu.