Kvalificēts balsu vairākums

ES padome

Jauna kārtība no 2014. gada 1. novembra

"Standarta" balsošanas metode Padomē

Kvalificēta vairākuma balsošana ir visplašāk izmantotā balsošanas metode Padomē. 

To izmanto tad, kad Padome pieņem lēmumus ar parasto likumdošanas procedūru, sauktu arī par koplēmuma procedūru. Apmēram 80 % no visiem ES tiesību aktiem tiek pieņemti, izmantojot šo procedūru.

No 2014. gada 1. novembra Padomē tiek piemērota jauna kvalificēta vairākuma balsošanas procedūra. Ja Padome balso par priekšlikumu, ko iesniegusi Komisija vai Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, saskaņā ar šo procedūru kvalificēts balsu vairākums tiek panākts, ja ir izpildīti šādi divi nosacījumi:

 • 55 % no dalībvalstīm balso "par" – praktiski tas nozīmē 16 dalībvalstis no 28;
 • priekšlikumu atbalsta dalībvalstis, kuras pārstāv vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Šo jauno procedūru sauc arī par "divkāršu balsu vairākumu".

Bloķējošais mazākums

Bloķējošo mazākumu veido vismaz 4 Padomes locekļi, kas pārstāv vairāk nekā 35 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Īpaši gadījumi

Ja balsojumā nepiedalās visi Padomes locekļi, piemēram, izmantojot iespēju nepiedalīties konkrētās politikas jomās, lēmums tiek pieņemts, ja 55 % no iesaistītajiem Padomes locekļiem, kas pārstāv vismaz 65 % no iesaistīto dalībvalstu iedzīvotāju skaita, balso "par".

Ja Padome balso par priekšlikumu, ko nav iesniegusi Komisija vai Augstais pārstāvis, lēmums tiek pieņemts, ja

 • vismaz 72 % Padomes locekļu balso "par" un
 • tie pārstāv vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

Atturēšanās

Atturēšanās, izmantojot kvalificēta vairākuma balsošanu, tiek uzskatīta par balsojumu "pret". Atturēšanās nav tas pats, kas nepiedalīšanās balsojumā. Jebkurš loceklis jebkurā laikā var atturēties.

Iepriekšējā kārtība attiecībā uz kvalificētu balsu vairākumu

Līdz 2017. gada 31. martam dalībvalstis joprojām var pieprasīt izmantot iepriekšējo kārtību attiecībā uz kvalificēta vairākuma balsošanu. Saskaņā ar šo kārtību katras dalībvalsts pārstāvim ir noteikts skaits balsu, kā izklāstīts ES līgumos. Balsu sadalījums aptuveni atspoguļo katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu.

352 balsis ir piešķirtas šādi:

 • Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija un Vācija: 29 balsis katrai
 • Polija, Spānija: 27 balsis katrai
 • Rumānija: 14 balsis
 • Nīderlande: 13 balsis
 • Beļģija, Čehijas Republika, Grieķija, Portugāle, Ungārija: 12 balsis katrai
 • Austrija, Bulgārija, Zviedrija: 10 balsis katrai
 • Dānija, Horvātija, Īrija, Lietuva, Slovākija, Somija: 7 balsis katrai
 • Igaunija, Kipra, Latvija, Luksemburga, Slovēnija: 4 balsis katrai
 • Malta: 3 balsis

Saskaņā ar iepriekšējo kārtību Padomē ir panākts kvalificēts balsu vairākums, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • lielākā daļa dalībvalstu – 15 dalībvalstis – balso "par";
 • vismaz 260 balsis no 352 balsīm ir "par".

Dalībvalsts var pieprasīt, lai balsis, kas ir "par", atbilstu vismaz 62 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita. Ja tiek konstatēts, ka minētais nosacījums nav izpildīts, lēmumu nepieņem.