Arhīvs

Padomes arhīvā tiek apkopoti un apstrādāti dokumenti, ko Eiropas Savienības Padome izstrādā vai saņem, pildot savus uzdevumus. Arhīvā ir publiski pieejama informācija par lietām, ar kurām darbs ir pabeigts pirms vairāk nekā 30 gadiem.

Informācija par fondiem

Dokumenti parasti ir pieejami tajās ES oficiālajās valodās, kuras lietotas dokumentu izstrādes laikā.

Padomes arhīva fondi ir iedalīti atbilstoši dažādiem ES juridiskā pamata posmiem:

 • Eiropas Ogļu un tērauda kopiena (EOTK), kā noteikts Parīzes līgumā (1952) (fonds CM1);
 • Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom), kā noteikts Romas līgumos (1957) (fonds CM2);
 • Eiropas Savienība – no Māstrihtas līguma līdz Lisabonas līgumam (fonds CM4);
 • Eiropas Savienība, kā noteikts Lisabonas līgumā (fonds CM8).

Fondos arī iekļauti materiāli, kas attiecas uz starpvaldību sarunām, piemēram:

 • sarunām par Līgumiem, piemēram, par Romas līgumiem (fonds CM3);
 • ES paplašināšanās sarunām (fonds CM5);
 • sarunām par Jaundes konvenciju, Lomes konvenciju un Kotonū nolīgumu (fonds CM6);
 • sarunām, kas saistītas ar Eiropas Ekonomikas zonu un asociācijas padomēm starp ES un trešām valstīm (fonds CM7).

Padomes arhīva fondi lielākoties sastāv no Padomes sanāksmju protokoliem un materiāliem Eiropadomes sanāksmēm, Pastāvīgo pārstāvju komitejas un citu komiteju sanāksmēm. Tajos ir arī budžeta dokumenti un dokumenti, kas saistīti ar direktīvu, regulu un lēmumu izstrādi dažādās politikas jomās.

Publiska piekļuve

Materiāli un dokumenti, kas ir vecāki par 30 gadiem, ir publiski pieejami. Dokumentu oriģināli tiek nosūtīti uz ES vēstures arhīvu, un tie tiek uzglabāti Eiropas Universitātes institūtā Florencē. Ar dokumentu mikrofišām un/vai elektroniskajām kopijām var iepazīties Padomes arhīvā Briselē.

Ir spēkā daži izņēmumi, piemēram, attiecībā uz klasificētiem dokumentiem vai arī lai aizsargātu:

 • personu privāto dzīvi un neaizskaramību;
 • komerciālas intereses, tostarp intelektuālo īpašumu.

Materiālus un dokumentus, kas jaunāki par 30 gadiem, var atrast publiskajā reģistrā vai iesniedzot lūgumu par piekļuvi dokumentam. 

Kā sazināties ar arhīvu

"Zilajā ceļvedī" ir pieejamas ziņas par dalībvalstu ārlietu ministriju un ES iestāžu arhīvu kontaktinformāciju, pieejamību un struktūru. 

Lai vienotos par apmeklējumu, saņemtu palīdzību izpētei vai atbildes uz jautājumiem par pieejamiem fondiem, lūdzam sazināties ar Padomes arhīvu:

 • Central Archives of the Council of the European Union
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Beļģija
 • Tālr.: +32 22819400
 • Nosūtīt e-pasta vēstuli

Darba laiks

Lasītava apmeklētājiem ir pieejama no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 16.30. Lūdzam ņemt vērā, ka laikā no plkst. 12.00 līdz 14.00 jaunus materiālus neizsniedz.

Lūdzam pirms apmeklējuma sazināties ar Padomes arhīvu, lai vienotos par apmeklējuma laiku.

Lasītava atrodas Padomes Justus Lipsius ēkā Briselē, un tai var piekļūt pa ieeju "Belliard".