Ar "koplēmuma" procedūru saistīto leģislatīvo aktu meklēšana

Šajā reģistrā ir informācija par ES leģislatīvajiem aktiem, ko pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kas pazīstama arī kā "koplēmuma" procedūra. Tajā iekļautas gan izskatīšanā esošās, gan pabeigtās procedūras.

Datubāzē ir sniegta informācija par katru leģislatīvā dosjē posmu parastās likumdošanas procedūras gaitā. Tajā ietverti šādi elementi:

  • Komisijas priekšlikums,
  • Eiropas Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, 
  • Padomes nostāja pirmajā lasījumā un Eiropas Parlamenta nostāja otrajā lasījumā,
  • Padomes nostāja otrajā lasījumā,
  • samierināšana (ja nav panākta vienošanās),
  • saite uz pieņemto aktu, 
  • parakstīšanas datums,
  • atsauces numurs akta meklēšanai ES Oficiālajā Vēstnesī.

Ja akts jau ir pieņemts, ir norādīta saite uz pilnu tekstu un norādīts parakstīšanas datums. Var būt pieejama arī saite uz nostājām lasījumos.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija datubāzē ir pieejama tikai angļu un franču valodā un meklēšanu var veikt, izmantojot tikai šīs abas valodas. 

ES padome

Meklēt atsevišķu lietu

Ievadīt meklējamo kodu, piem., 96/0113
un/vai atslēgvārdu (angļu vai franču valodā) no attiecīgās lietas nosaukuma, piem., "jeunesse"