Publikācijas

2016. gada vides paziņojums: 2015. gada dati

2016. gada vides paziņojums

Ziņojumā ir izklāstīta vides vadības sistēma, kāda pastāv Padomes Ģenerālsekretariātā (PĢS). Tajā skaidroti arī sistēmas darbības rezultāti attiecībā uz vides aspektiem laikā no 2010. līdz 2015. gadam. Šajā laikposmā PĢS ir izdevies enerģijas patēriņu samazināt par 15 % un izmantotā papīra daudzumu uz cilvēku – par 61 %; tādējādi PĢS rāda priekšzīmi Eiropas Savienības Padomes pieņemtās politikas piemērošanā.

2017, 58 Lappuses, Brošētas grāmatas

Eiropas Savienība – fakti un skaitļi

Fakti un skaitļi (atjaunināts izdevums)

Cik iedzīvotāju ir Itālijā? Kāda politiskā sistēma ir Lietuvā? Kā sauc Kipras galvaspilsētu?
Atbildes uz šiem un vēl daudziem jautājumiem atradīsiet bukleta "Eiropas Savienība – fakti un skaitļi" atjauninātajā izdevumā.
Bukletam ir ērts, neliels formāts, un tajā sniegta būtiska informācija par Eiropas Savienību, tās iestādēm, dalībvalstīm un kandidātvalstīm. Tajā ir fakti par oficiālajām valodām, valdību tīmekļa vietņu adreses un citas noderīgas uzziņas par katru valsti.
Izdevums ir pieejams 24 ES valodās.

2017, 88 Lappuses, Brošētas grāmatas

Stažēšanās Eiropas Savienības Padomē

Traineeships in the Council of the European Union

Vai jūs interesējaties par stažēšanos Padomes Ģenerālsekretariātā? Šajā brošūrā jūs atradīsiet visu jums nepieciešamo informāciju par stažēšanos, tostarp par atlases procedūru, stažēšanās ilgumu, kā arī kontaktpersonu sarakstu papildu jautājumiem.

2017, 2 Lappuses, Brošūra/reklāmlapa

Briseles Eiropas kvartāla karte

Briseles Eiropas kvartāla karte

Šī praktiskā kabatformāta karte palīdzēs jums orientēties Briseles Eiropas kvartālā. Ar tās palīdzību jūs varēsiet atrast ES iestādes, tostarp Padomi, Komisiju un Parlamentu, kā arī dalībvalstu pastāvīgās pārstāvniecības. Tā ir pieejama angļu un franču valodā.

2017, 2 Lappuses, Brošūra/reklāmlapa

ES integrētie krīzes situāciju politiskās reaģēšanas (IPCR) mehānismi
(īsumā)

ES integrētie krīzes situāciju politiskās reaģēšanas (IPCR) mehānismi

ES integrētie krīzes situāciju politiskās reaģēšanas (IPCR) mehānismi Padomes prezidentūrai nodrošina elastīgu krīžu pārvarēšanas mehānismu, reaģējot uz dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām, kā arī terorismu. Brošūrā ir aprakstīti IPCR mehānismi, ar kuriem uzlabo ES spēju apmainīties ar informāciju, pieņemt kopīgus lēmumus un koordinēt reakciju augstākajā politiskajā līmenī. Mehānismos ir iekļauta tīmekļa platforma, 24/7 kontaktpunkti un ziņošana.

2016, 6 Lappuses, Brošūra/reklāmlapa

ES ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā

ES ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā

Ziņojumā aprakstītas darbības un politika, ko ES īstenoja 2015. gadā, lai sasniegtu mērķi sekmēt vispārēju pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Tajā izklāstīts, kāda 2015. gada gaitā bija ES politikas attīstība cilvēktiesību un demokrātijas tematiskajos jautājumos. Tie ietver Savienības pieeju konfliktiem un krīzēm, tās tirdzniecību un attīstības sadarbību, bet arī to, kā ES ir risinājusi izaicinājumus cilvēktiesību un demokrātijas jomā, piemēram, iestājoties pret diskrimināciju, nāvessodu, spīdzināšanu un cita veida nežēlīgu apiešanos un veicinot demokrātiju un brīvas vēlēšanas, reliģijas un ticības brīvību un atbalstot cilvēktiesību aizstāvjus.
Aprakstus par katru valsti, kas bija iekļauti iepriekšējos gada ziņojumos, joprojām var atrast Padomes dokumentu publiskajā reģistrā.
Ziņojums ir pieejams angļu, franču un spāņu valodā.

2016, 64 Lappuses, Brošētas grāmatas

Euratom līgums  – konsolidēta versija

Euratom līgums  – konsolidēta versija

Šajā publikācijā iekļauta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma konsolidētā – atjauninātā – versija, tostarp pielikumi un protokoli. Tajā ietverti grozījumi, kas tika ieviesti ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.

2016, 112 Lappuses, Brošētas grāmatas

Konsolidētie līgumi, Pamattiesību harta, 2016

Konsolidētie līgumi, Pamattiesību harta, 2016
Publikācijā ir iekļautas Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas, ietverot grozījumus, kas ieviesti ar Lisabonas līgumu. Tajā ietverti arī grozījumi, kuri izdarīti līgumos pēc to stāšanās spēkā, piemēram, noteikumi par Eiropas Stabilizācijas mehānismu, Tiesu, kā arī grozījumi, kas izdarīti saistībā ar Horvātijas pievienošanos. Publikācijā ietverta arī Eiropas Savienības Pamattiesību harta.
2016, 412 Lappuses, Brošētas grāmatas

Padomes reglaments un komentāri par to

Padomes reglaments – komentāri

Kā tiek sagatavots Padomes darbs? Kāda balsošanas kārtība tiek piemērota? Kādi ir publisko apspriežu noteikumi? Šajā praktiskajā rokasgrāmatā ir sniegtas atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem saistībā ar Padomes struktūru, tās darbu un lēmumu pieņemšanu. Tā jo īpaši ir adresēta delegātiem un Padomes rotējošām prezidentvalstīm, lai sniegtu informāciju par tiesisko vidi un palīdzētu sagatavoties prezidentūrai.
Papildus komentāriem brošūrā ir ietverts arī Eiropadomes un Padomes reglaments. Tā ir pieejama 23 ES valodās.

2016, 119 Lappuses, Brošētas grāmatas

Civiltiesības – Eiropas tiesu iestāžu sadarbība

Civiltiesību e-grāmata
Šajā atjauninātajā e-grāmatā iekļauti juridiski instrumenti un to komentāri, kurus sagatavojuši atzinību ieguvuši akadēmiķi, tiesneši un amatpersonas no vairākām ES dalībvalstīm. Papildus dažiem tādiem pamataktiem kā regula "Brisele I" un Lugāno konvencija starp aptvertajām jomām un tematiem ir komerctiesības, līgumtiesības, ģimenes tiesības un pierādījumu iegūšana. Šajā atjauninātajā izdevumā ir iekļauta arī pavisam jauna sadaļa par kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, kā arī pilnībā pārskatīta sadaļa par maksātnespējas procedūru.
Šī e-grāmata ir ērti lietojamā formātā sagatavots noderīgs palīgs praktizējošiem juristiem, valsts iestādēm, tiesību zinātņu studentiem un iedzīvotājiem, kurus interesē Eiropas civiltiesības.
2016, E-grāmatas

Eiropas valstu karogi – krāsojamā grāmata

Es izkrāsoju Eiropu

Kā maziem bērniem paskaidrot, kas ir Eiropa? Šī izglītojošā krāsojamā grāmata varētu būt sākums. Izkrāso ES valstu karogus (ar paraugiem), pieraksti to nosaukumus un ievieto tos Eiropas kartē. Šo grāmatu var izmantot gan mājās, gan skolā.

2016, 40 Lappuses, Brošētas grāmatas

Parastās likumdošanas procedūras rokasgrāmata

Parastās likumdošanas procedūras rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrots viss, kas jums ir jāzina par pārskatīto parastās likumdošanas procedūru, un ir izklāstīti prezidentvalsts un Padomes Ģenerālsekretariāta attiecīgie uzdevumi. Tajā ir aprakstīti procedūras dažādie posmi – visi trīs lasījumu, saskaņošanas procedūra un trialogi. Tajā ir iekļauts arī relevanto juridisko pamatu saraksts, tabulas, kurās minētie posmi ir attēloti grafiski, un termiņi.

2016, 48 Lappuses, Brošētas grāmatas

Eiropadome – no 2014. gada decembra līdz 2016. gada aprīlim

Eiropadome, 2014. gada decembris – 2016. gada aprīlis

No 2014. gada 1. decembra līdz 2016. gada 30. aprīlim Eiropadome saskārās ar būtiskām politiskām problēmām. Tās aptvēra vēl nepieredzētas patvēruma meklētāju un neatbilstīgu migrantu plūsmas, vajadzību rast jaunu regulējumu Grieķijai, attiecībā uz tās kā eurozonas dalībnieces nākotni, un Lielbritānijai - pirms plānotā referenduma par tās palikšanu vai izstāšanos no ES. Eiropas līderiem bija arī jāreaģē uz nopietniem gan iekšējās, gan ārējās drošības draudiem. Priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) sniedz pārskatu par Eiropadomes darbu attiecīgajā pārskata periodā, un ziņojumā ir uzskaitīti vissvarīgākie politiskie lēmumi un paziņojumi.

2016, 82 Lappuses, Brošētas grāmatas

Vides deklarācija 2015

Vides deklarācija 2015

Ziņojumā izklāstīta vides vadības sistēma, kāda pastāv Padomes Ģenerālsekretariātā. Tajā skaidroti arī sistēmas darbības rezultāti attiecībā uz vides aspektiem laikā no 2010. līdz 2014. gadam

2016, 56 Lappuses, Brošētas grāmatas

Eiropadome un ES Padome laika ritumā

Eiropadome un ES Padome laika ritumā

Eiropadome un Eiropas Savienības Padome ir divi galvenie dalībnieki ES lēmumu pieņemšanas procesā. Katrai no tām ir sava konkrēta loma ES iestāžu struktūrā, lai gan politiski un administratīvi starp abām iestādēm pastāv cieša, organiska saistība. Abās pulcējas dalībvalstu pārstāvji. Šajā brošūrā ir aprakstīta abu iestāžu izveide un attīstība dažādo ES līgumu ietvaros. Tajā aprakstīta abu iestāžu izšķirošā loma Eiropas integrācijā un tas, kā šo iestāžu vēsture atspoguļo Eiropas Savienības vēsturi kopumā – tās politiku un vērienīgos mērķus, krīzes un panākumus.

2016, 66 Lappuses, Brošētas grāmatas

Eiropas Savienība – tiesiska savienība (plakāts)

Eiropas Savienība – tiesiska savienība (plakāts)

No Parīzes līdz Lisabonai – Eiropas Savienība ir nogājusi garu attīstības ceļu, kopš sešas dibinātājvalstis lika pamatus savienībai, kādu mēs to pazīstam šodien – ekonomiska un politiska kopiena ar teju 509 miljoniem iedzīvotāju 28 dalībvalstīs. Šajā plakātā norādīti galvenie Eiropas integrācijas posmi, hronoloģiski uzskaitot galvenos līgumus un pievienošanās līgumus. Līgumi, kas ir Eiropas Savienības pamats, atspoguļo to, kā dalībvalstis ir reaģējušas uz jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Tie ļauj izsekot, kā ir attīstījusies tautu un valstu savienība, kuras pamatā ir tiesiskums.

2016, 1 Lappuses, Plakāti

Eiropa un tu – krāsojamā grāmata par ES galvaspilsētām

Eiropa un tu – krāsojamā grāmata par ES galvaspilsētām
Ar šīs krāsojamās grāmatas palīdzību bērni varēs iemācīties ES galvaspilsētu nosaukumus, izkrāsot karogus un uzzināt interesantu informāciju par katru dalībvalsti. Pievilcīgs mācību materiāls, kuru var izmantot kā mājās, tā skolā.
2016, 36 Lappuses, Brošētas grāmatas

ES rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā

ES rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā

Otrā rīcības plāna cilvēktiesību un demokrātijas jomā laikposmam no 2015. līdz 2019. gadam mērķis ir stiprināt ES cilvēktiesību politikas īstenošanu visās darbībās. Tas jo īpaši ir vērsts uz to, lai dotu pilnvērtīgas iespējas vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.  Galvenie principi būs savlaicīga atklāšana, novēršana un konfliktu mediācija. Brošūrā ir arī Augstās pārstāves Federikas Mogerīni (Federica Mogherini) priekšvārds, Padomes secinājumi par rīcības plānu un ES Stratēģiskais satvars par cilvēktiesībām un demokrātiju. Rīcības plāns ir publicēts angļu un franču valodā.

2015, 52 Lappuses, Brošētas grāmatas

Autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskais reģistrs tiešsaistē (PRADO)

Prado 2015

Vai jums ir jāpārbauda personu apliecinoši dokumenti? Šajā bukletā ir sniegta informācija par PRADO – sistēmu, kas nodrošina tiešsaistē viegli pieejamus visbiežāk lietoto ceļošanas un personu apliecinošu dokumentu attēlus un tehniskos aprakstus. Reģistru regulāri atjaunina, un informācija ir pieejama visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

2015, 5 Lappuses, Brošūra/reklāmlapa

Veidojot mūsu kopīgo nākotni – ES un CELAC stratēģiskā partnerība

Veidojot kopīgu nākotni: Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu un Eiropas Savienības stratēģiskā partnerība

ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC) samits 2015. gada jūnijā pulcēja vadītājus no 61 ES, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valsts, tostarp vairāk nekā 40 valstu vai to valdību vadītāju. Šajā publikācijā sniegta būtiska informācija par šo pasākumu un iekļauti svarīgākie dokumenti, kuri tika pieņemti samitā. Tajā ir ietverti ievadvārdi, ko sarakstījis Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk), Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker) un CELAC pagaidu priekšsēdētājs Rafaels Korrea Delgado (Rafael Correa Delgado).

2015, 87 Lappuses, Brošētas grāmatas