Eurosamits

Eurosamits

Eurosamitā pulcējas eurozonas valstu vai to valdību vadītāji, Eurosamita priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Eurosamita sanāksmēs tiek sniegtas stratēģiskas pamatnostādnes par eurozonas ekonomikas politiku.

Kas ir eurozona?

Eurozona sastāv no tām ES valstīm, kuras kā savu valūtu ir ieviesušas euro. Tajā šobrīd ir 19 valstis.

Eurosamita nozīme

Eurosamitā tiek sniegtas politikas norādes, lai nodrošinātu raitu ekonomiskās un monetārās savienības darbību. Tas palīdz starp eurozonas dalībvalstīm koordinēt visas attiecīgas politikas jomas.

Regulāras augsta līmeņa apspriedes par konkrētiem pienākumiem, kas saistīti ar dalību eurozonā, dod eurozonas valstīm arī iespēju, veidojot savas valsts politiku, vairāk ņemt vērā eurozonas dimensiju.

Tā kā eurozonas jautājumi ir politiski un ekonomiski nozīmīgi visām ES valstīm, tos regulāri apspriež arī Eiropadomes sanāksmēs.

Eurosamita sanāksmes

Saskaņā ar Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību (LSKP) ekonomiskajā un monetārajā savienībā Eurosamita sanāksmēm būtu jānotiek vismaz divreiz gadā. Ja iespējams, tās būtu jārīko pēc Eiropadomes sanāksmēm Briselē.

Eurosamita sanāksmes tiek rīkotas saskaņā ar konkrētu reglamentu, kas pieņemts 2013. gada 14. martā.

Ja tulkojums nav pieejams, saturs parādās oriģinālvalodā

Locekļi

Eurosamita locekļi ir eurozonas valstu vai to valdību vadītāji, Eurosamita priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Turklāt:

  • tiek aicināts piedalīties arī Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs,
  • var aicināt piedalīties Eurogrupas priekšsēdētāju, jo Eurogrupa ir atbildīga par Eurosamita sanāksmju sagatavošanu un turpmākajiem pasākumiem,
  • var tikt aicināts uzstāties arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs.

Pēc vajadzības, bet vismaz reizi gadā vadītāji no tām dalībvalstīm, kas nav eurozonā, bet kas ir ratificējušas Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību (LSKP), arī piedalās Eurosamita sanāksmēs.

Eurosamita priekšsēdētājs

Eurozonas vadītāji Eurosamita priekšsēdētāju ievēlē ar vienkāršu balsu vairākumu tajā pašā laikā, kad Eiropadome ievēlē savu priekšsēdētāju. Eurosamita priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi.

Priekšsēdētājs atbild par Eurosamita sanāksmju sasaukšanu, vadīšanu un virzības koordinēšanu. Tāpat viņš pārspriež ar eurozonu saistītus jautājumus ar Komisijas priekšsēdētāju un Eurogrupas priekšsēdētāju.

Eurosamita priekšsēdētājs pēc katras Eurosamita sanāksmes sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam. Viņš arī informē visas dalībvalstis, kas nav eurozonā, par Eurosamita sanāksmju sagatavošanu un rezultātiem.

Eurosamita vēsture

Eurozonas vadītāji, tiekoties Eurosamitā, pirmo reizi sanāca 2008. gada 12. oktobrī Parīzē, kur viņi vienojās par saskaņotu rīcību, kā reaģēt uz ekonomikas krīzi. Turpmākas šāda formāta sanāksmes notika 2010. gada maijā un 2011. gada martā, jūlijā un oktobrī Briselē. 2012. gadā eurozonas jautājumi galvenokārt tika risināti Eiropadomes līmenī.

Līdztekus Eiropadomes sanāksmei 2012. gada 1. un 2. martā 25 Eiropas valstu vadītāji parakstīja Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (LSKP). Cita starpā ar minēto līgumu, kurš stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī, tika oficiāli noteikts Eurosamita un tā priekšsēdētāja statuss.

Eurosamita rīkošana un tā priekšsēdētāja funkcijas ir izklāstītas līguma 12. pantā.

Pirmā Eurosamita sanāksme pēc LSKP stāšanās spēkā notika 2013. gada 14. martā.

Eurozonas valstu vai to valdību vadītāju pieņemtie dokumenti (2010–2013)

Eurozonas vadītāju pieņemtie dokumenti laikposmā no 2010. līdz 2013. gadam ir pieejami šajā saitē: