Eiropadomes loma amatpersonu izvirzīšanā un iecelšanā

Eiropadome

Eiropadomei ir svarīga loma dažās augstu ES līmeņa amatpersonu iecelšanas procedūrās. Tā jo īpaši ir atbildīga par

  • Eiropadomes priekšsēdētāja ievēlēšanu,
  • Eiropas Komisijas priekšsēdētāja kandidatūras ierosināšanu,
  • Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos iecelšanu,
  • visa komisāru sastāva oficiālu iecelšanu,
  • Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valdes, tostarp ECB priekšsēdētāja, iecelšanu.

Eiropadomes priekšsēdētājs

Pašreizējais Eiropadomes priekšsēdētājs ir Donalds Tusks (Donald Tusk). Viņš amatā stājās 2014. gada 1. decembrī, nomainot Hermani Van Rompeju (Herman Van Rompuy). 

Eiropadomes priekšsēdētāja ievēlēšana

Eiropadome ievēl savu priekšsēdētāju. Tam ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums. Priekšsēdētājs šo amatu ieņem 2,5 gadus, un viņa pilnvaru termiņu var atjaunot vienu reizi. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja kandidatūras ierosināšana

Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām Eiropadomei ir jāpiedāvā kandidāts Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatam. Lemjot par savu kandidātu, Eiropadome ņem vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus.

Ierosinātais kandidāts Eiropas Parlamentam ir jāapstiprina ar savu locekļu balsu vairākumu (vismaz 376 EP deputātiem). Ja Eiropadomes kandidāts Parlamenta balsojumā nesaņem vairākuma atbalstu, Eiropadomei ir jāiesaka jauns kandidāts. Tas jāizdara viena mēneša laikā pēc nesekmīgā balojuma Parlamentā.

Eiropas Parlaments tad izmanto to pašu procedūru – visu EP deputātu balsu vairākumu –, lai apstiprinātu jauno ierosināto kandidātu.

Šī procedūra ir izklāstīta Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. pantā.

Augstā pārstāvja iecelšana

Eiropadome ir atbildīga par Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos iecelšanu. Lēmumam par ierosinātā kandidāta apstiprināšanu ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums.

Eiropadome var arī – tāpat ar kvalificētu balsu vairākumu – nolemt izbeigt Augstā pārstāvja 5 gadu pilnvaru termiņu.  

Šī procedūra ir izklāstīta Līguma par Eiropas Savienību (LES) 18. pantā.

Eiropas Komisijas iecelšana

Eiropadome oficiāli ieceļ visu Eiropas Komisiju. Parlaments balso par visu komisāru sastāvu – Komisijas priekšsēdētāju, Augsto pārstāvi un pārējiem komisāriem –, izmantojot piekrišanas metodi (nodoto balsu vairākums).

Kad Eiropas Parlaments ir devis savu piekrišanu, Eiropadome oficiāli ieceļ Eiropas Komisiju. Eiropadomes lēmumam ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums.

Šī procedūra ir izklāstīta Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. pantā.

Eiropas Centrālās bankas amatpersonu iecelšana

Eiropadome ieceļ visus 6 Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļus, kas ietver Valdes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un vēl 4 locekļus.

Eiropadome savu lēmumu pieņem, pamatojoties uz Padomes ieteikumu. Tā apspriežas arī ar Eiropas Parlamentu un ECB Padomi (kuras sastāvā ir 6 Valdes locekļi un to 19 dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, centrālo banku vadītāji). Pēc tam Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem savu lēmumu.

Šī procedūra ir izklāstīta Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 283. pantā.