Kā tiek noteikta ES politiskā programma

Eiropadome

Eiropadome ir viena no 7 ES iestādēm. Tomēr tā nav viena no ES likumdevējām struktūrām, tāpēc tā neapspriež un nepieņem ES tiesību aktus. Tās galvenais uzdevums ir noteikt ES vispārējo politisko virzību un prioritātes – faktiski, veidot ES politisko programmu. 

Šajā nolūkā Eiropadome pēc katras sanāksmes pieņem secinājumus. Tajos norāda konkrētus jautājumus, kas Eiropas Savienībai ir svarīgi, un izklāsta konkrētas veicamās darbības vai sasniedzamos mērķus. Eiropadomes secinājumos var noteikt arī termiņu, kādā jāpanāk vienošanās par kādu jautājumu vai jāiesniedz leģislatīvs priekšlikums. Šādā veidā Eiropadome var ietekmēt un virzīt ES politisko programmu.

Pavisam nesen Eiropadome pieņēma stratēģisku programmu, norādot prioritārās jomas, kurās Eiropas Savienībai ilgākā termiņā jārīkojas un kurām jāpievērš uzmanība.

Savienības stratēģiskā programma

Eiropadome 2014. gada 27. jūnija sanāksmē Briselē vienojās par piecām prioritārajām jomām, kam turpmākajos piecos gados jānosaka virziens Eiropas Savienības darbībai. Šīs prioritātes ir izklāstītas dokumentā, kura nosaukums ir "Savienības stratēģiskā programma pārmaiņu laikā". Šī stratēģiskā programma tiks izmantota, lai plānotu Eiropadomes darbu, kā arī būs pamats citu ES iestāžu darba programmām. 

1. Nodarbinātība, izaugsme un konkurētspēja

Eiropadome norāda, ka ir jāveicina izaugsme, jāpalielina investīcijas, jārada vairāk labu darbvietu un jāveicina reforma konkurētspējas uzlabošanai. Konkrētas darbības citu starpā ir šādas:

 • līdz 2015. gadam izveidot digitālo vienoto tirgu;
 • uzlabot MVU piekļuvi finansējumam un investīcijām;
 • uzlabot investīcijas infrastruktūrā;
 • līdz 2015. gadam pabeigt sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību;
 • pastiprināt eurozonas pārvaldību un ekonomikas politikas koordināciju.

2. Dot iespējas pilsoņiem un aizsargāt viņus

Eiropadome uzsver prioritātes, kas pavērtu ES pilsoņiem iespējas, kā arī risinātu tādus jautājumus kā nabadzība un sociālā atstumtība. Konkrētas darbības citu starpā ir šādas:

 • turpināt rīcību, lai novērstu jauniešu bezdarbu;
 • risināt jautājumus, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu nodokļu jomā.

3. Enerģētikas un klimata politika

Eiropadome uzsver, ka ir jāsamazina atkarība no degvielas un gāzes importa un Eiropas Savienībā jānodrošina cenu ziņā pieejama, droša un ilgtspējīga enerģija. Galvenās prioritātes citu starpā ir šādas:

 • pabeigt ES enerģijas tirgus izveidi;
 • diversificēt ES enerģijas piegādes un to ceļus, kā arī attīstīt enerģijas infrastruktūru;
 • noteikt vērienīgus mērķus klimata pārmaiņu jomā 2030. gadam un arī turpmāk ieņemt vadošu lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. 

4. Brīvība, drošība un tiesiskums

Eiropadome uzsver, ka svarīga ir laba ES sadarbība tādos drošības jautājumos kā terorisms un migrācijas plūsmu pārvaldība. Konkrētas Eiropadomes norādītas prioritātes citu starpā ir šādas:

 • labāk pārvaldīt visus migrācijas aspektus, tostarp nelikumīgu migrāciju, patvērumu un robežu pārvaldību;
 • novērst un apkarot organizēto noziedzību, korupciju un terorismu;
 • uzlabot ES valstu tiesu iestāžu sadarbību.

5. ES kā spēcīga pasaules mēroga dalībniece

Eiropadome aicina ES nodrošināt spēcīgu iesaisti pasaules notikumos, jo īpaši uzsverot šādas prioritātes:

 • nodrošināt dalībvalstu un ES ārpolitikas mērķu saskaņotību;
 • veicināt stabilitāti, labklājību un demokrātiju Eiropas Savienībai tuvākajās valstīs;
 • iesaistīt globālos partnerus plašā klāstā jautājumu – tādos kā tirdzniecība, kiberdrošība, cilvēktiesības un krīžu pārvarēšana;
 • stiprināt ES kopējo drošības un aizsardzības politiku.

Politikas pamatnostādnes

Eiropas pusgads

Eiropas pusgads ir ekonomikas un fiskālās politikas koordinācijas cikls Eiropas Savienībā

Papildus tam, ka Eiropadome, pieņemot stratēģisko programmu un secinājumus, nosaka ES politiskās prioritātes, tai ir arī oficiāla loma ES ikgadējā Eiropas pusgada procesā. Tas ir ES ikgadējais cikls ekonomikas un fiskālās politikas koordinēšanai.

Ikgadējā marta sanāksmē Eiropadome izvērtē ES ekonomisko stāvokli un virzību stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā. Pēc tam tā sniedz politikas norādes par fiskālām, ekonomikas un strukturālām reformām. Jūnija sanāksmē Eiropadome apstiprina galīgos konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, kuros noteiktas prioritātes katrai dalībvalstij nākamajiem 12–18 mēnešiem.

Stratēģiskās pamatnostādnes tieslietu un iekšlietu jomā

Šajās Eiropadomes pieņemtajās pamatnostādnēs ir noteiktas prioritātes turpmākajiem gadiem

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 68. pantu Eiropadome nosaka stratēģiskās pamatnostādnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpā.

Pirmo reizi to praksē īstenoja ar jaunākajām pamatnostādnēm, kuras pieņēma 2014. gada jūnijā. Tās ir sagatavotas atbilstoši stratēģiskās programmas prioritātēm un ietver tādus aspektus kā robežkontrole, migrācijas un patvēruma politika, kā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbība.