Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) ir struktūrvienība, kuras darbinieki nodrošina atbalstu divām ES iestādēm:

 • Eiropadomei,
 • ES Padomei, tostarp prezidentvalstīm, Pastāvīgo pārstāvju komitejai (Coreper) un pārējām Padomes komitejām un darba grupām.

PĢS palīdz organizēt un nodrošināt saskaņotu Padomes darbu un tās 18 mēnešu darba programmas īstenošanu. Tas palīdz Eiropadomei un tās priekšsēdētājam, kā arī atbalsta Padomes prezidentvalsti sarunās, kuras norit Padomē un ar pārējām ES iestādēm.

Galvenie uzdevumi

Galvenie PĢS uzdevumi ir šādi:

 • sniegt atbalstu un konsultācijas Padomei un Eiropadomei un palīdzēt koordinēt to darbu, tostarp Padomes 18 mēnešu darba programmas izpildi;
 • palīdzēt Padomes prezidentvalstij sarunās ar Padomi un citām ES iestādēm;
 • sniegt atbalstu loģistikas jomā un rūpēties par sanāksmju organizēšanas praktisko pusi (tostarp sanāksmju telpām, dokumentu sagatavošanu un tulkošanu);
 • sagatavot darba kārtību, ziņojumu, piezīmju un protokolu projektus visu līmeņu sanāksmēm.

Vajadzības gadījumā PĢS arī rūpējas par praktisko pusi, organizējot augsta līmeņa sanāksmes ar valstu vai to valdību vadītājiem vai trešo valstu vēstniekiem.

Turklāt PĢS Juridiskais dienests sniedz atzinumus Padomei un tās komitejām, lai nodrošinātu, ka Padomes akti ir likumīgi un labi sagatavoti. Juridiskais dienests arī pārstāv Padomi tiesvedībā, kas notiek Eiropas Savienības Tiesā, Vispārējā tiesā un Civildienesta tiesā.

Padomes Ģenerālsekretariātam ir arī dažādi ļoti konkrēti uzdevumi.

Atbalsts atsevišķām Padomes komitejām un darba grupām 

Padomes darba sagatavošanas struktūras

Padomei palīdz vairāk nekā150 darba grupas un komitejas, kuras sauc par darba sagatavošanas struktūrām

PĢS ne vien rūpējas par sanāksmju organizēšanas praktisko pusi un sanāksmēm vajadzīgo dokumentu sagatavošanu, bet arī vada šādas Padomes komitejas un darba grupas:

 • Drošības komiteja un tās apakšgrupas (informācijas aizsardzība, GNSS eksperti, Drošības akreditācijas valde);
 • Informācijas jautājumu darba grupa;
 • E-likumu jautājumu darba grupa;
 • Sakaru un informācijas sistēmu koordinācijas komiteja;
 • Tiesību aktu kodifikācijas darba grupa;
 • Juristu lingvistu darba grupa.

Padome arī nodrošina sekretariāta funkcijas Eiropas Pētniecības telpas un inovācijas jautājumu komitejai (ERAC), abām tās darba grupām un valdei.

ERAC ir viena no Padomes darba sagatavošanas struktūrām, un tās uzdevums ir palīdzēt ES iniciatīvas"Inovācijas savienība" īstenošanā un darba gaitas pārraudzībā, kā arī Eiropas pētniecības telpas attīstībā.

Komitejai palīdz divas ad hoc darba grupas – Augsta līmeņa kopīgas plānošanas grupa (GPC) un Stratēģiskais forums starptautiskajai sadarbībai ZT jomā (SFIC).

PĢS atbild par ERAC sanāksmju organizēšanas loģistikas un administratīvo pusi un sagatavo sanāksmju secinājumu projektus.

Autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskais reģistrs tiešsaistē (PRADO)

PĢS atbildībā ir uzdevums attīstīt un uzturēt PRADO - daudzvalodu tīmekļa vietni, kurā var atrast informāciju par ES, Islandē, Norvēģijā un Šveicē izdotu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu aizsardzības elementiem.

PRADO mērķis ir sniegt precīzu informāciju konkrētiem lietotājiem, piemēram:

 • darba devējiem;
 • pasta pakalpojumu sniedzējiem;
 • bankām un kredītiestādēm;
 • drošības un apsardzes uzņēmumiem;
 • transportlīdzekļu nomas aģentūrām.

Arhīvi

PĢS atbild par Padomes arhīvu uzturēšanu. Lielākā daļa dokumentu ir saistīti vai nu ar dažādu Padomes sastāvu, Pastāvīgo pārstāvju komitejas vai citu komiteju un darba grupu sanāksmēm vai arī ar ES tiesību aktu sagatavošanu

Padomē ir Centrālā arhīvu nodaļa, kas gan apkopo un apstrādā dokumentus, kurus Padome sagatavo vai saņem, veicot savus pienākumus, gan nodrošina piekļuvi šiem dokumentiem.