Atklātie dati

Ģenerālsekretariāts

ES Padome piedalās ES atklāto datu portālā ar trim datu kopām:

 • Padomes publiskā reģistra metadatiem,
 • metadatiem no datubāzes par pieprasījumiem nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem,
 • Padomes balsojumiem par tiesību aktiem.

ES atklāto datu portāls sāka darboties 2012. gada decembrī. Tas ir vienots piekļuves punkts aizvien pieaugošam datu klāstam no ES iestādēm un citām ES struktūrām. Dati ir pieejami bezmaksas izmantošanai un atkārtotai izmantošanai komerciālos vai nekomerciālos nolūkos ar noteikumu, ka tiek norādīts avots.

ES atklāto datu portāla mērķis ir veicināt datu novatorisku izmantošanu un vairot to ekonomisko potenciālu. Tā mērķis ir arī sekmēt ES iestāžu un citu ES struktūru pārredzamību un pārskatatbildību.

Datu kopas

Datu kopa – Padomes publiskā reģistra metadati

Licence – Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) juridisks paziņojums

Padomes dokumentu publiskais reģistrs tika izveidots 1999. gadā. Reģistrā ir ietvertas atsauces uz dokumentiem, kurus Padome kopš tā laika ir izdevusi (attiecībā uz klasificētiem dokumentiem tiek piemēroti izņēmumi). Publiski dokumenti reģistrā ir arī pieejami lejupielādei.

Vidēji katru gadu reģistrā tiek ievietoti aptuveni 25 000 dokumentu (oriģinālvalodā). Ar Padomes dokumentiem saistītā informācija ir publiska, pat ja dokumenta saturs publiski nav pieejams.

Šajā datu kopā ir ietverti šādi metadati par Padomes dokumentiem:

 • publicēšanas statuss,
 • dokumenta kategorija,
 • dokumenta numurs,
 • sufikss,
 • nosaukums,
 • starpiestāžu kods,
 • temats,
 • iniciators (autors),
 • adresāts/adresāti,
 • izdošanas datums,
 • ar dokumentu saistīta sanāksme,
 • dokumenta valodas.

Šajā datu kopā iekļautā informācija vēl var mainīties. Šī datu kopa tiek atjaunināta katru dienu.

Datu kopa – metadati no datubāzes par pieprasījumiem nodrošināt publisku piekļuvi Padomes dokumentiem

Licence – Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) juridisks paziņojums

Katru gadu Padome publicē gada ziņojumu par Regulas 1049/2001 par piekļuvi dokumentiem īstenošanu. Gada ziņojumā ir iekļauta statistikas informācija par pieprasījumiem, kurus Padome ir saņēmusi attiecībā uz publisku piekļuvi. Izņemot personas datus, informācija par šādiem pieprasījumiem ir publiska.

Šajā datu kopā ir iekļauta šāda informācija par pieprasījumiem, kurus Padome ir saņēmusi attiecībā uz publisku piekļuvi dokumentiem.

1. Vispārīga informācija par pieteikuma iesniedzēju (anonīma):

 • pieteikuma iesniedzēja profesionālā darbība,
 • ģeogrāfiskā izcelsme.

2. Vispārēja informācija par pieprasījumu:

 • pieprasījuma numurs,
 • pieprasījuma veids (sākotnējs pieprasījums, atkārtots pieprasījums),
 • pieprasījuma datums,
 • atbildes sniegšanas termiņš,
 • pagarināts atbildes sniegšanas termiņš,
 • atbildes datums,
 • ieguldītie resursi,
 • turpmāki pasākumi,
 • politikas joma / politikas jomas.

3. Informācija par pieprasītajiem dokumentiem:

 • publicēšanas statuss (vai dokuments ir publisks),
 • atbildes veids,
 • dokumenta kategorija,
 • dokumenta numurs.

Šajā datu kopā iekļautā informācija vēl var mainīties. Šī datu kopa tiek atjaunināta katru dienu.

Datu kopa – Padomes balsojumi par tiesību aktiem

Licence – Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) juridisks paziņojums

Padomei pieņemot tiesību aktu ar parasto vai īpašo likumdošanas procedūru, tās balsojuma protokoli ir publiski. Padome pieņem vidēji 120 tiesību aktus gadā.

Šajā datubāzē ir ietverti ne tikai Padomes balsojumi, pieņemot tiesību aktu, bet arī ar attiecīgo aktu saistītā informācija, proti:

 • pieņemšanas veids (Padomes sanāksmē vai rakstiskā procedūrā),
 • Padomes sanāksme,
 • Padomes sastāvs,
 • pieņemšanas datums,
 • politikas joma,
 • akta veids (regula, direktīva, lēmums vai nostāja),
 • akta numurs (kā publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī),
 • temats (nosaukums),
 • dokumenta numurs (ar kādu tas iesniegts Padomei pieņemšanai),
 • starpiestāžu kods,
 • likumdošanas procedūra (parastā vai īpašā likumdošanas procedūra),
 • Padomes rīcība (saskaņā ar likumdošanas procedūras posmiem),
 • balsošanas kārtība (kvalificēts balsu vairākums vai vienprātība).

Šajā datu kopā iekļautā informācija vēl var mainīties. Šī datu kopa tiek atjaunināta katru dienu.

Atruna

Šīs datu kopas var izmantot vienīgi informatīvos nolūkos. Autentiski ir vienīgi Padomes protokoli par tiesību aktu pieņemšanu un Padomes gada ziņojums par Regulas 1049/2001 īstenošanu. Šie dokumenti ir pieejami Padomes publiskajā reģistrā.

Šajās datu kopās iekļautā informācija vēl var mainīties.

Padomes Ģenerālsekretariāta mērķis ir šeit norādīt precīzu informāciju. Ja mums ziņos par kļūdām, mēs mēģināsim tās labot.