Darbs Ģenerālsekretariātā

Pastāvīga darba iespējas

Lai aizpildītu brīvās amata vietas, Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) visbiežāk pieņem darbā pastāvīgus ierēdņus vai nu no citām ES iestādēm, vai arī izmantojot rezerves sarakstus, kuros iekļauti atklātos konkursus izturējušie kandidāti.

Konkursus rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). Šie konkursi ir pārbaudījumi, kuros ar virkni dažādu testu tiek izvērtētas kandidātu prasmes, lai pieņemšanai darbā atlasītu tikai pašus labākos pretendentus. Atklātos konkursus rīko dažāda profila amatiem, un pretendentiem var būt nepieciešamas specifiskas prasmes un kvalifikācija. Kandidāti, kuri iztur konkursu, tiek iekļauti rezerves sarakstā, no kura iestādes vajadzības gadījumā atlasa darbiniekus.

Dažkārt PĢS var rīkot konkursu tikai savām vajadzībām, lai atrastu darbinieku kādam ļoti specializētam amatam. Šie darba piedāvājumi tiek publicēti gan šajā tīmekļa vietnē sadaļā "Aktuālie darba piedāvājumi", gan EPSO tīmekļa vietnē.

Ja jūs interesē darbs PĢS, regulāri apmeklējiet EPSO tīmekļa vietni, kur atradīsiet informāciju par gaidāmajiem konkursiem un to, kā tiem sagatavoties.

Pagaidu darba iespējas

Līgumdarbinieki

PĢS algo noteiktu skaitu līgumdarbinieku, kurus atlasa no kandidātiem, kas iekļauti vai nu EPSO CAST datubāzē, vai arī citu iestāžu izveidotos rezerves sarakstos vai datubāzēs.

Meklējot līgumdarbiniekus, PĢS personāla atlases birojs sazinās ar kandidātiem, kuru profils vislabāk atbilst konkrētā amata profilam. Tāpēc, ja esat iekļauts kādā no datubāzēm, regulāri atjauniniet tajā ievietoto CV.

Pagaidu darbinieki

Reizumis PĢS rīko pagaidu darbinieku atlases procedūras. Parasti to mērķis ir atlasīt darbiniekus ļoti specializētiem amatiem, kuriem attiecīgajā brīdī nav kandidātu EPSO rezerves sarakstos. Informācija par visām pagaidu darbinieku atlases procedūrām tiek ievietota gan šajā lapā, sadaļā "Darba piedāvājumi", gan arī EPSO tīmekļa vietnē.

Pēc savas iniciatīvas iesniegti pieteikumi

Visu saziņu ar kandidātiem organizē PĢS personāla atlases birojs. Saskaņā ar darbā pieņemšanas un kandidātu atlases principiem personāla atlases birojs nevar izskatīt pēc savas iniciatīvas iesniegtus darba pieteikumus, pat ja tos iesniedz konkursu izturējuši kandidāti.

PĢS datu aizsardzības noteikumi paredz, ka visi pēc savas iniciatīvas iesniegtie pieteikumi tiek dzēsti sešu mēnešu laikā pēc to saņemšanas. Pēc savas iniciatīvas iesniegto darba pieteikumu iesniedzēji saņems automātisku atbildi ar vispārīgu informāciju par to, kā notiek darbinieku pieņemšana PĢS.

Sazināties ar PĢS personāla atlases biroju

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Mēs cenšamies nodrošināt visaugstākos pakalpojumu kvalitātes standartus.

Tomēr, ja uzskatāt, ka dienesti attiecībā uz jums ir rīkojušies neatbilstoši, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pirms Ombuds varēs pieņemt jūsu sūdzību, jums savas pretenzijas vispirms ir jāiesniedz mums.

Pastāvīgās amata vietas Pagaidu amata vietas
Par atlases procedūrām attiecībā uz pastāvīgajām amata vietām, sazinieties ar mums pa šo e-pasta adresi. Par atlases procedūrām attiecībā uz pagaidu amata vietām, izmantojiet šo e-pasta adresi.