Stažēšanās Padomes Ģenerālsekretariātā

Ģenerālsekretariāts

Kontaktinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Stažēšanās biroju.

Dažādi stažēšanās veidi

1. Apmaksāta stažēšanās

Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) ik gadus piedāvā aptuveni 100 apmaksātas stažēšanās vietas ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir beiguši vismaz pirmo universitātes studiju posmu un kam ir sertifikāts par iegūto grādu vai līdzvērtīgs dokuments.

Stažēšanās notiek divos dažādos laikposmos, un katrs no tiem ilgst 5 mēnešus:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam (pirmais laikposms),
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim (otrais laikposms).

2. Obligāta neapmaksāta stažēšanās

PĢS ik gadus piedāvā aptuveni 20 neapmaksātas stažēšanās vietas. Šī stažēšanās ir paredzēta universitātes trešā, ceturtā vai piektā kursa studentiem, kam stažēšanās posms ir obligāts studiju elements.

Stažēšanās notiek divos dažādos laikposmos, un katrs no tiem ilgst 2 līdz 5 mēnešus:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam,
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim.

3. Valsts administrācijas skolu studentu stažēšanās

Kandidāts ir reģistrēts valsts administrācijas skolā:

  • dalībvalstī
  • vai kandidātvalstī pēc pievienošanās līguma parakstīšanas.

Stažēšanās notiek divos dažādos laikposmos, un katrs no tiem ilgst 2 līdz 5 mēnešus:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam,
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim.

Sākuma datums tiek noteikts, PĢS savstarpēji vienojoties ar attiecīgo valsts administrācijas skolu.

Kas var pieteikties?

Valstspiederība

Uz stažēšanos Padomes Ģenerālsekretariātā var pretendēt:

  • ES pilsoņi,
  • to kandidātvalstu pilsoņi, kuras ir pabeigušas sarunas par pievienošanos ES.

Lai pieteiktos uz apmaksātu stažēšanās vietu, pieteikuma iesniedzējam ir jābūt beigušam universitāti vai līdzvērtīgu augstākās izglītības iestādi un jābūt sertifikātam par iegūto grādu vai līdzvērtīgam dokumentam.

Valodas

Ņemot vērā to, ka PĢS iekšējā saziņā tiek plaši izmantota franču un angļu valoda, ir nepieciešamas labas franču vai angļu valodas zināšanas un spēja sazināties vienā no šīm valodām.

Specializācija

Lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju pašlaik ir kandidāti, kas specializējušies tieslietās, politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās, ES lietās un ekonomikā.

PĢS meklē arī stažierus, kam ir kvalifikācija citās jomās, piemēram:

tulkošanas, cilvēkresursu vadības, komunikācijas, izglītības, datorzinātnes, grafiskā dizaina, multimediju, lauksaimniecības tehnoloģiju, bioķīmijas inženierijas, veselības un pārtikas nekaitīguma, energovadības, vides, kosmiskās aviācijas inženierijas jomā.

Kas nevar pieteikties?

Pieteikumus nepieņems no personām, kas jau ir piedalījušās jebkādā apmācībā (apmaksātā vai neapmaksātā) vai ilgāk nekā 6 nedēļasir bijušas nodarbinātas kādā ES iestādē, struktūrā, aģentūrā vai birojā.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Mēs cenšamies nodrošināt visaugstākos pakalpojumu kvalitātes standartus.

Ja jūs tomēr uzskatāt, ka attiecībā uz jums ir pieļauta administratīva kļūme, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pirms Ombuds varēs pieņemt jūsu sūdzību, vispirms savas pretenzijas jums jāiesniedz Stažēšanās birojā.

Varat sazināties ar mums pa e-pastu.