Uz saturu
E-pasta ziņu abonēšana

Stažēšanās

Pārskats

Ģenerālsekretariāts piedāvā stažēšanās iespējas studentiem, augstskolu beidzējiem un valstu ierēdņiem

Pieteikšanās kārtība

Katram stažēšanās veidam ir sava pieteikšanās kārtība.

Pieteikties

Pieteikšanās apmaksātas stažēšanās programmai 2018. gadā ir beigusies. Pieteikšanās nākamajam laikposmam sāksies 2018. gada 15. janvārī.

Bieži uzdotie jautājumi

Uzzināt vairāk par pieteikšanos uz stažēšanos Padomē, par atlases procedūru un vispārējiem noteikumiem attiecībā uz stažieriem.

Biežāk uzdoto jautājumu izlase no "Facebook", uz kuriem atbildējuši Padomes eksperti

Stažēšanās

Vai varu stažēties vasarā?
Nē. Jūlijā un augustā stažēšanās netiek piedāvāta.

Vai tiek ņemti vērā pēc savas iniciatīvas iesniegti pieteikumi?
Nē. Iesniedzot pieteikumus uz stažiera vietu, ir jāievēro pieteikšanās procedūra, kas izklāstīta tīmekļa vietnē.

Kas var pieteikties

Es vēl neesmu ieguvis bakalaura grādu. Vai varu pieteikties uz apmaksātu stažēšanos?
Jūs varat pieteikties, ja jūsu bakalaura diploma izdošanas datums ir pirms stažēšanās līguma parakstīšanas datuma.

Vai varu pieteikties gan uz apmaksātu, gan uz obligātu stažēšanos?
Jā. Gan uz apmaksātu, gan uz obligātu stažēšanos jūs varat pieteikties tad, ja atbilstat kritērijiem abās atlases procedūrās (piemēram, ja jums jau ir bakalaura grāds, jūs studējat maģistrantūrā un stažēšanās jums tiek prasīta kā maģistrantūras studiju programmas daļa).

Vai varu vienlaikus pieteikties uz stažēšanos dažādās ES iestādēs?
Jūs varat vienlaikus pieteikties uz stažēšanos dažādās ES iestādēs, ja atbilstat atlases kritērijiem.

Vai, ņemot vērā Apvienotās Karalistes 2016. gada 23. jūnija referenduma rezultātus, Apvienotās Karalistes valstspiederīgie joprojām var iesniegt pieteikumu uz apmaksātu stažēšanos 2018. gadā?
Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem joprojām ir šādas tiesības, un viņi var pieteikties uz stažēšanos Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā. Saskaņā ar Līgumiem, kurus Apvienotā Karaliste ir ratificējusi, ES tiesību aktus Apvienotajai Karalistei turpina piemērot pilnā apmērā, un tie ir piemērojami Apvienotajā Karalistē.

Atlases procedūra

Kā tiek izraudzīti stažieri?
Stažierus izraugās, pamatojoties uz nopelniem, par kādiem liecina pieteikuma veidlapā sniegtā informācija.

Ar kandidātiem var notikt pārrunas pa tālruni vai tiešsaistē. Šādā gadījumā Stažēšanās birojs vispirms sazināsies ar kandidātiem, lai sarunātu piemērotu laiku. Ja kandidātiem ir līdzvērtīgi nopelni, Stažēšanās birojs cenšas starp izraudzītajiem stažieriem nodrošināt labu ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru (piem., lai valstspiederības būtu pārstāvētas pēc iespējas plašāk un lai 40 % būtu no nepietiekami pārstāvētā dzimuma). Pieteikumi tiek izskatīti un salīdzināti ar profilu, kādu meklē dažādi Padomes Ģenerālsekretariāta departamenti.

Pēc atlases

Vai man ir jāiesniedz apliecinošo dokumentu tulkojumi?
Nē. Apliecinošie dokumenti tiek pieņemti visās oficiālajās ES valodās. Ir lietderīgi iesniegt arī diploma versiju angļu vai franču valodā, ja tāda ir pieejama.

Vai apliecinošo dokumentu kopijām ir vajadzīgs apliecinājums, ka tās ir autentiskas oriģinālu kopijas?
Nē. Apliecinošie dokumenti ir jānosūta pa e-pastu. Apliecinātas kopijas nav jāiesniedz. Pēc ierašanās stažierus lūdz uzrādīt apliecinošo dokumentu oriģinālus.

Stažēšanās laikā

Vai man ir tiesības uz ikgadēju atvaļinājumu?
Papildus valsts svētku dienām un dienām, kad Padomes biroji ir slēgti, stažieriem ir tiesības uz 2 atvaļinājuma dienām par katru nostrādāto mēnesi.

Veselības apdrošināšana ir obligāta. Vai pietiek ar to, ka man ir savas valsts Eiropas veselības apdrošināšanas karte?
Jā. Kā apliecinājumu mēs pieņemam jūsu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes kopiju. Jūsu pienākums ir pārliecināties, kādas izmaksas ar to tiek segtas.

Ja citas apdrošināšanas nav (piem., nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes), stažieri var izvēlēties ar Padomes starpniecību noslēgtu veselības apdrošināšanu. Šādā gadījumā apmaksāti stažieri maksā aptuveni 13 € mēnesī, kas atbilst vienai trešdaļai no iemaksas, un Padome maksā atlikušās divas trešdaļas. Tiem, kam stažēšanās ir obligāta, Padome sedz visu apdrošināšanas iemaksu.

Vai stažieri ir apdrošināti?
Visi stažieri ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.

Finanšu aspekti

Cik liela ir stipendija?
Stipendija patlaban ir 1159,44 € neto mēnesī.

Vai Eiropas Savienības Padome sedz izmaksas par ceļojumu no manas dzīvesvietas uz Briseli?
Stažieri saņem ceļa naudu kā atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem.

Stažieriem, kuru darbā pieņemšanas vieta atrodas tālāk par 50 km no Briseles, ir tiesības uz atlīdzību par ceļa izdevumiem stažēšanās sākumā un beigās. Ceļa naudu aprēķina, pamatojoties uz ģeogrāfisko attālumu no Briseles līdz pieteikumā norādītajai adresei (0-500 km – 0,30 €/km, 501-1500 km – 0,20 €/km, tālāk par 1500 km – 0,10 €/km un to reizinot ar 2, bet nepārsniedzot maksimālo summu 800 €. Par attālumu, kas nepārsniedz 50 km no Briseles, ceļa nauda netiek maksāta.). Lai iegūtu šādas tiesības, jums ir jābūt nostrādājušam vismaz pusi no stažēšanās laikposma. Pēc tam, kad Padome būs parakstījusi stažēšanās līgumu, vairs netiks pieņemti nekādi lūgumi mainīt adresi.