Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eiropadome

Eiropadome nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. To veido ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs.

ES Padome

Eiropas Savienības Padome ir iestāde, kurā tiek pārstāvētas dalībvalstu valdības. Saukta arī par ES Padomi, tā ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai pieņemtu likumus un koordinētu politiku.

Padome ir būtiska ES lēmumu pieņēmēja. Tā apspriež un pieņem jaunus ES tiesību aktus, vajadzības gadījumā pielāgo tos un koordinē politiku. Vairumā gadījumu Padome lēmumus pieņem kopā ar Eiropas Parlamentu, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, ko dēvē arī par "koplēmumu". 

Vairākās ļoti specifiskās jomās Padome pieņem lēmumus, izmantojot īpašas likumdošanas procedūras – piekrišanas procedūru un konsultāciju procedūru –, kurās Parlamenta iesaiste ir ierobežota. 

Fokusā

Cīņa pret terorismu

Terorisms Eiropā rada nopietnus un sarežģītus draudus, pret kuriem jācīnās gan valstu, gan starptautiskā līmenī. Eiropas Savienība strādā pie tā, lai atbalstītu dalībvalstis to reakcijas pasākumos Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām.

Ņemot vērā nesenos uzbrukumus Parīzē, ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji 12. februārī tiksies neformālā sanāksmē, lai sīkāk apspriestu terorisma apkarošanas pasākumus. Debates būs balstītas uz rezultātiem, kuri tiks gūti diskusijās gaidāmajā Ārlietu padomes sanāksmē un neformālajā tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē.

ES Padomes prezidentvalsts Latvija

2015. gada 1. janvārī ES Padomes prezidentvalsts pienākumus pārņēma Latvija. Sešu mēnešu ilgās prezidentūras darbam tā ir izvirzījusi trīs prioritātes:

  • konkurētspējīga Eiropa – strādāt pie investīciju plāna Eiropai, vēl vairāk stiprināt vienoto tirgu un vairot rūpniecības konkurētspēju;
  • digitāla Eiropa – panākt progresu saistībā ar tiesību aktu projektiem datu aizsardzības jomā, telesakaru tirgus paketi un digitālā vienotā tirgus stratēģiju;
  • iesaistīta Eiropa – pārskatīt Eiropas kaimiņattiecību politiku un panākt progresu saistībā ar transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP).

Padomes prezidentvalsts pienākumus Latvija pildīs līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Fokusā

Cīņa pret terorismu

Terorisms Eiropā rada nopietnus un sarežģītus draudus, pret kuriem jācīnās gan valstu, gan starptautiskā līmenī. Eiropas Savienība strādā pie tā, lai atbalstītu dalībvalstis to reakcijas pasākumos Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām.

Ņemot vērā nesenos uzbrukumus Parīzē, ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji 12. februārī tiksies neformālā sanāksmē, lai sīkāk apspriestu terorisma apkarošanas pasākumus. Debates būs balstītas uz rezultātiem, kuri tiks gūti diskusijās gaidāmajā Ārlietu padomes sanāksmē un neformālajā tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē.

ES Padomes prezidentvalsts Latvija

2015. gada 1. janvārī ES Padomes prezidentvalsts pienākumus pārņēma Latvija. Sešu mēnešu ilgās prezidentūras darbam tā ir izvirzījusi trīs prioritātes:

  • konkurētspējīga Eiropa – strādāt pie investīciju plāna Eiropai, vēl vairāk stiprināt vienoto tirgu un vairot rūpniecības konkurētspēju;
  • digitāla Eiropa – panākt progresu saistībā ar tiesību aktu projektiem datu aizsardzības jomā, telesakaru tirgus paketi un digitālā vienotā tirgus stratēģiju;
  • iesaistīta Eiropa – pārskatīt Eiropas kaimiņattiecību politiku un panākt progresu saistībā ar transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP).

Padomes prezidentvalsts pienākumus Latvija pildīs līdz 2015. gada 30. jūnijam.