Eurogrupa, 15.06.2017.

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 15.06.2017.
  • 15:00
  • Luksemburga

Galvenie rezultāti

Informācija par sanāksmi

Grieķija

Eurogrupa noslēdza diskusijas par otro pārskatīšanu, ko veic attiecībā uz Grieķijas makroekonomikas korekciju programmu, ko finansē no Eiropas Stabilizācijas mehānisma.

Eurogrupa atzinīgi novērtēja to, ka Grieķijas parlaments ir pieņēmis saskaņotos priekšdarbus. Tie bija daļa no politikas reformu kopuma, par ko valsts 2017. gada 2. maijā vienojās ar iestādēm (Eiropas Komisiju, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Stabilizācijas mehānismu un Starptautisko Valūtas fondu).

Reformu pasākumi aptver tādas jomas kā pensijas, ienākuma nodoklis, darba tirgus, kā arī finanšu un enerģētikas nozares. Tiem būtu jāpadara Grieķijas vidēja termiņa fiskālā stratēģija noturīgāka un jāatbalsta izaugsmi veicinoša ekonomikas līdzsvara atjaunošana.
Eurogrupa aicināja Grieķiju kopā ar iestādēm un attiecīgajām trešām personām izstrādāt un atbalstīt holistisku un izaugsmi veicinošu stratēģiju.

Eurogrupa atkārtoti apstiprināja savu pieeju Grieķijas valsts parāda atmaksājamībai, par ko vienojās 2016. gada maijā, vienlaikus sniedzot sīkāku informāciju par vidēja termiņa parāda pasākumiem, kuri varētu uzkrāties Grieķijai.

Šie pasākumi tiktu īstenoti pēc programmas sekmīgas pabeigšanas, ja jauna parāda atmaksājamības analīze apstiprinātu to, ka šādi pasākumi ir vajadzīgi.

Eurogrupa atzinīgi vērtēja Grieķijas apņemšanos saglabāt līdz 2022. gadam primāro pārpalikumu 3,5 % apmērā no IKP un pēc tam Eiropas fiskālajai sistēmai atbilstīgu fiskālo procesu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas analīzi šāda atbilstība tiktu sasniegta ar primāro pārpalikumu, kas ir vienāds ar vai pārsniedz, bet ir tuvu 2,0 % no IKP laikā no 2023.–2060. gadam.

Ņemot vērā minēto, SVF vadība drīzumā ieteiks SVF Valdei apstiprināt principā jaunu 14 mēnešu rezerves vienošanos attiecībā uz Grieķiju.

Eiropas Stabilizācijas mehānisms varēs izmaksāt Grieķijai nākamo finansiālā atbalsta daļu, kas pieejama saskaņā ar programmu, pēc tam, kad eurozonas dalībvalstis būs pabeigušas savas attiecīgās valsts procedūras, ar kurām dod atļauju izmaksāt atbalstu. Nākamā atbalsta daļa sasniegs €8,5 miljardus.

Tematiska diskusija par izaugsmi un nodarbinātību: publisko finanšu kvalitātes uzlabošana

Eurogrupa turpināja viedokļu apmaiņu par publisko finanšu kvalitāti, ņemot vērā 2016. gada septembra diskusijas, kad tā apstiprināja kopīgos principus, lai virzītu valstu izdevumu pārskatīšanu.

Ministri, ņemot vērā Eiropas Komisijas sniegto informāciju par valstu pieredzi, apsprieda, kā praktiski būtu īstenojami šie principi.

Izdevumu pārskatīšana palīdz valdībai apzināt jomas, kurās varētu panākt ietaupījumus un efektivitātes uzlabojumus un kurās līdzekļu tērēšana varētu būt lietderīgāka. Šis jautājums ir īpaši svarīgs eurozonas dalībvalstīm saistībā ar to pašreizējiem centieniem nodrošināt fiskālo atbildīgumu un tajā pašā laikā atbalstīt izaugsmi.

Darbs šajā jomā turpināsies, lai izvērstu paraugprakses apmaiņu.

Eurozonas pārskatīšana saskaņā ar SVF nolīguma IV pantu

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) izpilddirektore Kristīne Lagarde (Christine Lagarde) informēja Eurogrupu par fonda veikto izvērtējumu attiecībā uz eurozonas ekonomiskajām izredzēm, riskiem un politikas uzdevumiem. Izvērtējumu veica saskaņā ar SVF ikgadējo konsultēšanos, kas paredzēta IV pantā.

SVF apstiprināja, ka ekonomikas atlabšana eurozonā arvien nostiprinās un kļūst vienmērīgāka visās dalībvalstīs. Tas ieteica eurozonai izmantot priekšrocības, ko sniedz pašreizējie labvēlīgie finansēšanas nosacījumi, un turpināt koncentrēties uz stabilu fiskālo politiku un strukturālām un finanšu sektora reformām. Būtu jācenšas arī pabeigt ekonomiskās un monetārās savienības izveidi.

Eurogrupā notika konstruktīva apspriede par šo izvērtējumu. Vēlāk SVF galīgais paziņojums būs pieejams fonda tīmekļa vietnē.

SVF nolīguma IV pants ir pamats SVF veiktajai uzraudzībai attiecībā uz tā dalībvalstu un valūtas reģionu (tostarp eurozonas) ekonomikas politiku.

Eiropas noregulējuma režīma īstenošana

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja Elke Kēniga (Elke König) un ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietniece Sabīne Lautenšlēgere (Sabine Lautenschläger) kopīgi ar Eiropas Komisiju informēja Eurogrupu par jaunākajām norisēm saistībā ar Eiropas noregulējuma režīma īstenošanu.

Pēdējo reizi pārskatīts 23.06.2017.