Ārkārtas Eiropadome (50. pants), 29.04.2017.

Eiropadome
 • Eiropadome
 • 29.04.2017.
 • Priekšsēdētājs Donalds Tusks
 • Dalībnieku saraksts 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Galvenie rezultāti

Ārkārtas Eiropadome (50. pants) ES27 sastāvā pieņēma nostādnes Brexit sarunām.

"Vēlos uzsvērt visu 27 valstu līderu ārkārtīgo vienotību jautājumā par nostādnēm mūsu sarunām ar Apvienoto Karalisti. (..) Tagad mums ir vienprātīgs visu 27 dalībvalstu un ES iestāžu atbalsts, kas mums šīm sarunām piešķir spēcīgu politisku mandātu."

Priekšsēdētājs Donalds Tusks preses konferencē pēc samita

Nostādnēs tiks noteikts sarunu satvars un tiks izklāstītas vispārējās ES nostājas un principi, ko ievēros sarunu laikā. Nepieciešamības gadījumā Eiropadome šīs nostādnes sarunu gaitā atjauninās.

Pamatprincipi

Nostādnēs Eiropadome norāda, ka ES27 sarunu laikā saglabās vienotību un rīkosies vienoti. Līderi:

 • vēlreiz apliecina, ka vēlas, lai Apvienotā Karaliste būtu cieša partnere;
 • vēlreiz apliecina, ka jebkāds turpmāks līgums būs jābalsta uz tiesību un pienākumu līdzsvaru un ar to būs jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi;
 • uzsver, ka ir jāsaglabā vienotā tirgus integritāte, un tas nozīmē, ka četras brīvības ir nedalāmas un nav pieļaujams "nosmelt krējumu";
 • norāda, ka tam, kas nav dalībnieks, nevar būt tādas pašas tiesības un ieguvumi kā dalībniekam.

"Sarunas saskaņā ar LES 50. pantu tiks risinātas pārredzami un kā vienots sarunu kopums. Saskaņā ar principu "iekams nav panākta vienošanās par visu, nav panākta vienošanās ne par ko" atsevišķus jautājumus nevar nokārtot pa vienam."

Eiropadomes (50. pants) nostādnes Brexit sarunām

Pakāpeniska pieeja

Valstu un valdību vadīji vienojās, ka sarunu pirmā posma mērķiem vajadzētu būt:

 • nodrošināt pēc iespējas lielāku skaidrību un juridisko noteiktību,
 • nokārtot Apvienotās Karalistes atšķetināšanu no ES.

Eiropadome rūpīgi uzraudzīs panākto progresu un noteiks, kad būs panākts pietiekams progress, lai sarunas varētu pāriet nākamajā posmā.

Līgumu par turpmākajām attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti varēs noslēgt tikai tad, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti. Tomēr līderi apliecināja gatavību sarunu otrā posma laikā sākt sākotnējas un sagatavošanas diskusijas par turpmāko attiecību satvaru.

LES 50. pantā noteiktais divu gadu laikposms beidzas 2019. gada 29. martā.

Sakārtota izstāšanās

"Pilsoņi, kuri savu dzīvi ir balstījuši uz tiesībām, kuras izriet no Apvienotās Karalistes dalības Eiropas Savienībā, ir nonākuši situācijā, ka var šīs tiesības zaudēt. (..) Paturot to prātā, mums ir jāizmanto pakāpeniska pieeja, par prioritāti nosakot sakārtotu izstāšanos."

Eiropadomes (50. pants) nostādnes Brexit sarunām

Eiropadome uzsvēra, cik svarīgi ir aizsargāt to pilsoņu tiesības, kurus skar Brexit. Tā uzsvēra, ka nedrīkst pieļaut tiesisko vakuumu attiecībā uz uzņēmumiem, un norādīja uz vienotu finansiālu norēķinu, kam būtu jānodrošina, ka gan ES, gan Apvienotā Karaliste ievēro savus pienākumus.

Ņemot vērā unikālos apstākļus Īrijas salā, Eiropadome uzsvēra, ka ir jāatbalsta Lielās piektdienas vienošanās un miera process Ziemeļīrijā.

"Būs vajadzīgi elastīgi un radoši risinājumi, tostarp ar mērķi izvairīties no stingras robežas, vienlaikus respektējot Savienības tiesiskās kārtības integritāti."

Eiropadomes (50. pants) nostādnes Brexit sarunām

Lojālas sadarbības princips

Kamēr Apvienotā Karaliste nav izstājusies no Savienības, tā joprojām ir pilntiesīga ES locekle, uz kuru attiecas visas tiesības un pienākumi, kas izklāstīti Līgumos un paredzēti ES tiesību aktos. Visam Eiropas Savienības darbam ir jāturpinās pēc iespējas raiti 28 dalībvalstu sastāvā, sarunas ar Apvienoto Karalisti tiks nodalītas no notiekošā Savienības darba, un tās neietekmēs šā darba virzību.

Turpmākie pasākumi

Pēc tam, kad Eiropadome nostādnes ir apstiprinājusi. un pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, gaidāms, ka Vispārējo lietu padome 2017. gada 22. maijā:

 • pilnvaros sākt sarunas,
 • iecels Komisiju par ES sarunu vadītāju,
 • pieņems sarunu norādes (sīki izstrādātas pilnvaras Komisijai).

Vispārīga informācija

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste oficiāli paziņoja Eiropadomei par savu nodomu izstāties no ES.

"Mēs paužam nožēlu par to, ka Apvienotā Karaliste pametīs Eiropas Savienību, taču mēs esam gatavi procesam, kas mums tagad jāīsteno. (..) Šajās sarunās Savienība rīkosies vienoti un sargās savas intereses. Mūsu pirmā prioritāte būs pēc iespējas samazināt nenoteiktību, kas mūsu pilsoņiem, uzņēmumiem un dalībvalstīm radusies Apvienotās Karalistes lēmuma dēļ."

Eiropadomes paziņojums, 2017. gada 29. marts
Pēdējo reizi pārskatīts 16.05.2017.