Politikas jomas

"Brexit"

ES un Apvienotā Karaliste pēc referenduma 2016. gada 23. jūnijā. Skaidrojums par "Brexit" sarunu procesu, tostarp visi sarunu dokumenti un nostādnes.

Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošana

Saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES27 līderi apstiprināja Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošanas procedūru.

Ar komplekso ceļojumu direktīvu uzlabos ceļotāju tiesības

Ar ES komplekso ceļojumu direktīvu tiecas uzlabot ceļotāju tiesības, reaģējot uz interneta radītām pārmaiņām ceļojumu tirgū.

Athena

Austrumu partnerība

Austrumu partnerība ir izstrādāta, lai nostiprinātu politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu

Aviopasažieru tiesību reforma Eiropas Savienībā

ES lūko nodrošināt aviopasažieriem plašākas un labākas tiesības uz informāciju un aprūpi, kā arī uzlabotas sūdzību iesniegšanas procedūras.

Banku savienība

Banku savienība ir ES līmeņa banku uzraudzības un noregulējuma sistēma, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka ES banku sektors ir drošs un uzticams.

Bioloģiskā lauksaimniecība

Priekšlikums modernizēt noteikumus par bioloģisko produktu marķēšanu visā ES un ražot pārtiku, kas ir saudzīgāka pret dabu un vidi.

Cilvēktiesību aizsardzība un veicināšana

Padome strādā, lai aizsargātu cilvēktiesības gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Informācija par galvenajām darbības jomām un notiekošajiem pasākumiem.

Cīņa ar klimata pārmaiņām ES

Cīņa ar klimata pārmaiņām un to seku mazināšana ir viena no ES prioritātēm. Informācija par Padomes prioritātēm un pašreizējo darbu šajā jomā.  

Daudzgadu finanšu shēma – ES izdevumu plānošana

Ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) pieciem vai septiņiem gadiem nosaka ierobežojumus Eiropas Savienības vispārējam gada budžetam.

Digitālais vienotais tirgus Eiropai

Digitālā vienotā tirgus mērķis ir palīdzēt patērētājiem un uzņēmumiem pārdot un pirkt tiešsaistē, kā arī veicināt digitālo tīklu un pakalpojumu izaugsmi.

Dzīvnieku un augu veselības regulējuma pakete: pārdomātāki noteikumi nekaitīgākai pārtikai

Ar šo ES iniciatīvu dzīvnieku un augu veselības jomā ir paredzēts izveidot pārdomātākus noteikumus nekaitīgākai pārtikai, atjauninot spēkā esošos noteikumus un pārtikas nekaitīguma standartus.

Eiropas pusgads

Eiropas pusgads palīdz dalībvalstīm labāk koordinēt savu ekonomikas, nodarbinātības un fiskālo politiku un nodrošināt to, lai tajā tiktu atspoguļoti ES mērogā izvirzītie mērķi. 

Eiropas Savienība ANO Ģenerālajā asamblejā

ES ir apņēmusies ievērot daudzpusējību, kuras centrā ir stipra un efektīva Apvienoto Nāciju Organizācija. Ik gadus ES Padome pieņem ES prioritātes ANO un ANO Ģenerālajā asamblejā, ņemot vērā ANO darba kārtību un globālos jautājumus.

Enerģētikas savienība – droša, ilgtspējīga un cenu ziņā pieejama enerģija Eiropai

Enerģētikas savienības pakete aptver svarīgas jomas, proti, energoapgādes drošību, iekšējo enerģijas tirgu, energoefektivitāti, dekarbonizāciju un konkurētspēju.

ES banku sektora strukturālā reforma – kredītiestāžu noturības uzlabošana

ES banku strukturālās reformas mērķis ir pievērsties riskiem, ko var radīt bankas, kas ir "pārāk lielas, lai bankrotētu", un pārmērīga riska uzņemšanās tirdzniecības darbībās. 

ES budžets

Gada budžetā ir noteikti ES gada izdevumi un ieņēmumi, un ar to nodrošina finansējumu ES programmām un darbībām.

 

ES cīņa pret terorismu

Cīņa pret terorismu ir viena no galvenajām ES un tās dalībvalstu, kā arī tās starptautisko partneru, prioritātēm. ES terorisma apkarošanas stratēģija tika pieņemta 2005. gadā, un 2007. gadā tika iecelts ES terorisma apkarošanas koordinators. ES ir pieņēmusi visaptverošu pieeju ārvalstu kaujinieku problēmas risināšanai un tam, lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošana

Turpinās diskusijas, lai ES, vienkāršojot un samazinot tiesību aktus KLP jomā, varētu padarīt vienkāršāku lauksaimnieku un ES fondu izmantotāju dzīvi.