Politikas jomas

Athena

Austrumu partnerība

Austrumu partnerība ir izstrādāta, lai nostiprinātu politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu

Aviopasažieru tiesību nostiprināšana Eiropas Savienībā

Informācija par ierosināto reformu, kas attiecas uz ES aviopasažieru tiesību regulējumu un gaisa pārvadātāju atbildību, un par darbu ar attiecīgo tiesību aktu pieņemšanu Padomē.

Banku savienība

Banku savienība ir ES līmeņa banku uzraudzības un noregulējuma sistēma, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka ES banku sektors ir drošs un uzticams.

Bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība ir lauksaimniecība, kurā izmanto tādus paņēmienus, kas samazina cilvēku ietekmi uz vidi, vienlaikus nodrošinot, lai lauksaimniecības sistēma darbotos cik vien iespējams dabiski.

Brexit

ES un Apvienotā Karaliste pēc referenduma 2016. gada 23. jūnijā.

Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete Eiropas dzelzceļu uzlabošana

Informācija par priekšlikumiem saistībā ar ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi, kuru mērķis ir modernizēt un reformēt Eiropas iekšzemes dzelzceļus, kā arī par apspriežu norisi Padomē.

Cilvēktiesību aizsardzība un veicināšana

Padome strādā, lai aizsargātu cilvēktiesības gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Informācija par galvenajām darbības jomām un notiekošajiem pasākumiem.

Cīņa ar klimata pārmaiņām ES

Cīņa ar klimata pārmaiņām un to seku mazināšana ir viena no ES prioritātēm. Informācija par Padomes prioritātēm un pašreizējo darbu šajā jomā.  

Daudzgadu finanšu shēma – ES izdevumu plānošana

Ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) pieciem vai septiņiem gadiem nosaka ierobežojumus Eiropas Savienības vispārējam gada budžetam.

Digitālais vienotais tirgus Eiropai

Informācija par ierosināto stratēģiju ES digitālās ekonomikas paplašināšanai un par nesenajām diskusijām Padomē saistībā ar šo stratēģiju un attiecīgajiem tiesību aktu priekšlikumiem.

Dzīvnieku un augu veselības regulējuma pakete: iedarbīgāki noteikumi nekaitīgākai pārtikai

Informācija par dzīvnieku un augu veselības regulējuma paketi, ar ko tiktu modernizēti pašreizējie noteikumi un uzlaboti pārtikas nekaitīguma standarti, kā arī par pašreizējo darbu Padomē.

Eiropas pusgads

Eiropas pusgads palīdz dalībvalstīm labāk koordinēt savu ekonomikas, nodarbinātības un fiskālo politiku un nodrošināt to, lai tajā tiktu atspoguļoti ES mērogā izvirzītie mērķi. 

Eiropas Savienība ANO Ģenerālajā asamblejā

Eiropas Savienībai ANO Ģenerālajā asamblejā ir pastāvīgā novērotāja statuss. Informācija par ES dalību un prioritātēm ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesijā (2016. gada septembris).

Enerģētikas savienība – droša, ilgtspējīga, konkurētspējīga un cenu ziņā pieejama enerģija Eiropai

Informācija par priekšlikumiem saistībā ar ES Enerģētikas savienības paketi un par apspriežu norisi Padomē un Eiropadomē.

ES banku sektora strukturālā reforma – kredītiestāžu noturības uzlabošana

ES banku strukturālās reformas mērķis ir pievērsties riskiem, ko var radīt bankas, kas ir "pārāk lielas, lai bankrotētu", un pārmērīga riska uzņemšanās tirdzniecības darbībās. 

ES budžets

Gada budžetā ir noteikti ES izdevumi un ieņēmumi vienā gadā, un ar to nodrošina finansējumu ES programmām un darbībām.

 

ES cīņa pret terorismu

Informācija par ES terorisma apkarošanas stratēģiju, terorisma apkarošanas koordinatora loma un pašreizējās darbības jomas, tostarp saistībā ar ārvalstu kaujiniekiem.

ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošana

KLP vienkāršošanas mērķis ir uzlabot un vienkāršot noteikumus, ar kuriem īsteno jaunos KLP tiesību aktus. Informācija par darbu Padomē un par pašreizējo stāvokli.

ES paplašināšanās

Informācija par Padomes prioritātēm un aktivitātēm attiecībā uz ES paplašināšanās procesu un kandidātvalstu pašreizējo statusu.