Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete Eiropas dzelzceļu uzlabošana

Kas ir ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete?

Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes mērķis ir novērst atlikušos šķēršļus vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidei. Ar ierosinātajiem tiesību aktiem tiktu reformēta ES dzelzceļa nozare, sekmējot konkurenci un inovāciju iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgos. Ar tiem arī tiktu īstenotas strukturālas un tehniskas reformas. Galarezultātā būtu jāpanāk augstāks drošības, savstarpējās izmantojamības un uzticamības līmenis Eiropas dzelzceļu tīklā.

Paketē ir seši Komisijas sagatavoti tiesību aktu priekšlikumi. 

Kāpēc tā mums ir vajadzīga? 

Eiropas transporta politika (TEN-T)

Ar ceturto dzelzceļa tiesību aktu paketi tiek atbalstīta ES jaunā TEN-T politika, kuru īstenot sāka 2014. gada 1. janvārī. Tajā norādīti deviņi galvenie transporta tīkla koridori visā ES, ar kuriem paredzēts:

 • novērst sastrēgumus
 • veidot trūkstošos pārrobežu savienojumus
 • veicināt dažādu transporta veidu integrāciju un savstarpējo izmantojamību

Eiropas dzelzceļu tīkls šobrīd ir diezgan sadrumstalots. Dažādās dalībvalstīs izmanto atšķirīgus drošības standartus un tehniskās sistēmas. Piemēram, pārrobežu dzelzceļa pakalpojumu gadījumā ir jāsaņem drošības atļaujas no vairākām atšķirīgām valstu iestādēm un ir jāsastopas ar vairākām atšķirīgām signalizācijas sistēmām. Tādēļ jauniem dzelzceļa operatoriem iesaistīties dzelzceļa tirgū un ieviest tajā jaunu tehnisko aprīkojumu ir sarežģīti un dārgi.

Novēršot atlikušos šķēršļus vienotai Eiropas dzelzceļa telpai, ierosinātā ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete palīdzēs veidot tādu dzelzceļa nozari, kurā valda lielāka konkurence un ir labāki savienojumi starp ES un tās kaimiņvalstīm.

Izmaiņas arī palīdzētu ES sasniegt emisiju samazināšanas mērķus un mudinātu vairāk izmantot dzelzceļa pārvadājumus, par ko izklāsts sniegts Komisijas 2011. gada Baltajā grāmatā par transportu. 

Sīkāka informācija

Priekšlikumiem ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē ir četri galvenie mērķi.

 1. Standarti un apstiprinājumi, kas darbojas.
  Izmaiņas ir vērstas uz to, lai samazinātu dzelzceļa uzņēmumu administratīvās izmaksas un ļautu jauniem operatoriem vieglāk iesaistīties tirgū. Eiropas Dzelzceļa aģentūra kļūtu par vienīgo iestādi, kas operatoriem izdod ritekļu atļaujas un drošības sertifikātus.
 2. Efektīva struktūra.
  Ar ierosinātajām izmaiņām tiktu stiprināta infrastruktūras pārvaldītāju, proti, par sliežu ceļu pārvaldīšanu atbildīgo personu, nozīme, tādējādi nodrošinot, ka viņi savā darbībā un finansiāli ir pilnīgi neatkarīgi no vilcienu operatoriem. Infrastruktūras pārvaldītāji arī kontrolētu visas jomas, kas ir dzelzceļu tīkla pamatā, piemēram, infrastruktūras plānošanu, grafiku sastādīšanu, ikdienas darbību un uzturēšanu.
 3. Iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgu atvēršana.
  Ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē ir iekļauts priekšlikums, sākot ar 2019. gadu, iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu līnijās ļaut darboties jauniem dalībniekiem un piedāvāt jaunus pakalpojumus. Uzņēmumi varētu vai nu piedāvāt konkurējošus pakalpojumus, piemēram, jaunu vilcienu reisu konkrētā maršrutā, vai piedalīties publiskos dzelzceļa konkursos, iesniedzot piedāvājumus. Ar ierosinātajām izmaiņām iepirkumi konkursa kārtībā attiecībā uz publiskiem dzelzceļa līgumiem ES kļūtu obligāti.
 4. Kvalificēta dzelzceļa personāla nodrošināšana.
  Priekšlikumos ir atzīts, cik svarīgi dzelzceļa nozarē ir piesaistīt kvalificētu un motivētu darbaspēku. Konkrēti – ar šīm izmaiņām dalībvalstis spētu labāk aizsargāt darba ņēmējus, kad publisko pakalpojumu līgumi tiks nodoti jauniem līgumslēdzējiem.

Tiesību akti, ar kuriem paredzēts risināt minētos jautājumus, aptver tehniskus priekšlikumus, kā arī priekšlikumus attiecībā uz pārvaldību un tirgus atvēršanu.

Tehniskais pīlārs attiecas uz atjauninājumiem trijos spēkā esošos tiesību aktos:

 • priekšlikums pārskatītai regulai par Eiropas Dzelzceļa aģentūru – 2013/0014 (COD);
 • priekšlikums pārskatītai direktīvai par ES dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību – 2013/0015 (COD);
 • priekšlikums veikt grozījumus dzelzceļa drošības direktīvā – 2013/0016 (COD).

Pārvaldības un tirgus atvēršanas pīlārā ietverti grozījumi divos spēkā esošos tiesību aktos un vēl viena tiesību akta atcelšana:

 • priekšlikums veikt grozījumus regulā par tirgus atvēršanu attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem – 2013/0028 (COD);
 • priekšlikums veikt grozījumus direktīvā, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu – 2013/0029 (COD);
 • priekšlikums atcelt regulu par noteikumiem uzskaites standartizācijai dzelzceļa uzņēmumos – 2013/0013 (COD).

Padomes loma

Sarunas par ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē iekļautajiem sešiem priekšlikumiem un minēto aktu pieņemšana notiks saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Tas nozīmē, ka Padomei un Parlamentam ir vienādas likumdevēja funkcijas.

Padome 2015. gada 10. decembrī jau pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā par trim priekšlikumiem, kas attiecas uz tehnisko pīlāru. Tagad tie Eiropas Parlamentam ir oficiāli jāapstiprina otrajā lasījumā.

TTE padomes 2015. gada 8. oktobra sanāksmē Padome vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz priekšlikumiem par pārvaldību un tirgus atvēršanu. Nākamais posms ir trialoga sarunas ar Eiropas Parlamentu.