Kapitāla tirgu savienība ir ES iniciatīva, kuras mērķis ir padziļināt un vēl vairāk integrēt 28 ES dalībvalstu kapitāla tirgus.

Kapitāla tirgu savienības mērķis ir:

  • nodrošināt jaunus finansējuma avotus uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
  • mazināt kapitāla piesaistīšanas izmaksas,
  • palielināt iespējas noguldītājiem visā Eiropas Savienībā,
  • veicināt pārrobežu investīcijas un piesaistīt vairāk ārvalstu investīciju Eiropas Savienībā,
  • atbalstīt ilgtermiņa projektus,
  • panākt, lai ES finanšu sistēma būtu stabilāka, noturīgāka un konkurētspējīgāka.

Lai šos mērķus sasniegtu, Eiropas Komisija ir ierosinājusi rīcības plānu, kurā ietverti vairāki pasākumi pakāpeniskai kapitāla tirgu savienības izveidei, kas jāpabeidz līdz 2019. gadam.

Lielākajā daļā pasākumu galvenā uzmanība ir vērsta uz to, lai finanšu starpniecību novirzītu uz kapitāla tirgiem un likvidētu šķēršļus, kas kavē pārrobežu investīcijas.

Rīcības plānā ir ietverti daudzi un dažādi instrumenti, sākot ar ES tiesību aktiem līdz pat atbalstam, ko sniedz nozares vadītām iniciatīvām.

Ar minēto projektu tiek atbalstīta un papildināta iniciatīva "Investīciju plāns Eiropai", kas izstrādāta, lai Eiropas Savienībā veicinātu investīcijas.

Darbs Padomē

2017. gada 11. jūlijs: Padome pieņēma secinājumus par Komisijas paziņojumu par kapitāla tirgu savienības rīcības plāna vidusposma pārskatīšanu.

2017. gada 30. maijs: Padome panāca vienošanos ar Eiropas Parlamentu par priekšlikumiem attiecībā uz ES vērtspapīrošanas tirgu, kuru mērķis ir uzlabot ES ekonomikas finansēšanu. Jaunie noteikumi stāsies spēkā, kad Padome un Eiropas Parlaments oficiāli būs tos pieņēmuši.

2017. gada 30. maijs: Padome un Eiropas Parlaments panāca vienošanos par grozījumiem ES noteikumos (Regulā 345/2013 un 346/2013) par ieguldījumiem riska kapitāla fondos un sociālās uzņēmējdarbības fondos. Padome un Eiropas Parlaments oficiāli pieņems noteikumus, par kuriem ir panākta vienošanās, un sāks tos piemērot trīs mēnešus pēc to stāšanās spēkā.

2017. gada 16. maijs: Padome pieņēmaProspektu regulu pēc Eiropas Parlamenta balsojuma par tekstu 2017. gada 5. aprīlī. Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Noteikumi ir saistoši un tieši piemērojami visās ES dalībvalstīs.

2016. gada 16. novembris: Padome vienojās par savu nostāju sarunās par grozījumiem ES noteikumos par ieguldījumiem riska kapitālā un sabiedriskajos uzņēmumos. Ar grozījumiem, kas izdarīti ES Regulā 345/2013 un 346/2016, Eiropas riska kapitāla fondi (EuVECA) un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi (EuSEF) tiek darīti pieejami fondu pārvaldniekiem, kas pārvalda aktīvus, kuri pārsniedz €500 miljonus. Ar atjauninātajiem noteikumiem tiek paplašināts to uzņēmumu klāsts, kuri var investēt EuVECA un EuSEF fondos, tostarp iekļaujot mazos un vidējos uzņēmumus. Ar tiem arī šādu fondu realizācija pāri robežām tiek padarīta lētāka un vienkāršāka.

2015. gada 10. novembris: Ekonomikas un finanšu padome atzinīgi novērtēja pirmo tiesību aktu priekšlikumu un iniciatīvu kopumu, ko ir iesniegusi Eiropas Komisija un kas ir publicēts 2015. gada 30. septembrī, un uzsvēra, ka ir vajadzīga vērienīga programma ilgākam laikam.

2015. gada 16. jūnijs: Padome pieņēma secinājumus par kapitāla tirgu savienību un lūdza Eiropas Komisiju ierosināt rīcības plānu un sākotnēju ceļvedi.

Turpmākie pasākumi

Komisija regulāri ziņos Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kas panākts ierosināto pasākumu īstenošanā.

2017. gada 8. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar starpposma pārskatu par kapitāla tirgu savienības rīcības plānu, kurā ir izklāstīti līdz šim gūtie panākumi un ir ieviesta virkne jaunu iniciatīvu. Šīs iniciatīvas ietver pasākumus attiecībā uz Eiropas mēroga privātajām pensijām, segtajām obligācijām un vērtspapīriem, integrētu kapitāla tirgu uzraudzības sistēmas pastiprināšanu un citus pasākumus. Ar šīm iniciatīvām saistītie priekšlikumi ir gaidāmi 2017. gada otrajā pusgadā.

2017. gada 11. jūlijā Padome pieņēma secinājumus par Komisijas pārskatu pār ES kapitāla tirgu savienības rīcības plānu. Tā atjaunoja savu apņemšanos attiecībā uz rīcības plānu un atbalstīja vairākas Komisijas noteiktas prioritāras iniciatīvas.

Secinājumos tika izcelti līdz šim saistībā ar plānu gūtie labie panākumi, jo jau gandrīz divas trešdaļas darbību ir paveiktas. Tomēr kopš darba sākšanas 2015. gada septembrī ir radušās vairākas problēmas, un tādēļ plāns ir jānostiprina.