Kapitāla tirgu savienība ir ES iniciatīva, kuras mērķis ir padziļināt un vēl vairāk integrēt 28 ES dalībvalstu kapitāla tirgus.

Kapitāla tirgu savienības mērķis ir:

 • nodrošināt jaunus finansējuma avotus uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
 • mazināt kapitāla piesaistīšanas izmaksas,
 • palielināt iespējas noguldītājiem visā Eiropas Savienībā,
 • veicināt pārrobežu investīcijas un piesaistīt vairāk ārvalstu investīciju Eiropas Savienībā,
 • atbalstīt ilgtermiņa projektus,
 • panākt, lai ES finanšu sistēma būtu stabilāka, noturīgāka un konkurētspējīgāka.

Lai šos mērķus sasniegtu, Eiropas Komisija ir ierosinājusi rīcības plānu, kurā ietverti vairāki pasākumi kapitāla tirgu savienības pakāpeniskai izveide, kas jāpabeidz līdz 2019. gadam. Vairumā pasākumu galvenā uzmanība ir vērsta uz to, lai finanšu starpniecību novirzītu uz kapitāla tirgiem un lai likvidētu šķēršļus, kas kavē pārrobežu investīcijas.

Rīcības plānā ir ietverti daudzi un dažādi instrumenti, sākot ar ES tiesību aktiem, ar ko atbalsta nozares vadītās iniciatīvas. Ar minēto projektu tiek atbalstīta un papildināta iniciatīva "Investīciju plāns Eiropai", kas izstrādāta, lai Eiropas Savienībā veicinātu investīcijas.

Īstermiņa pasākumi saskaņā ar rīcības plānu:

 • divu tiesību aktu priekšlikumu kopums par vērtspapīrošanu,
 • spēkā esošo noteikumu par prospektiem pārskatīšana,
 • jauni "Maksātspējas II" noteikumi, kurus paredzēts piemērot infrastruktūras projektiem,
 • apspriešanās par segtajām obligācijām,
 • apspriešanās par riska kapitālu un sociālās uzņēmējdarbības fondiem,
 • aicinājums sniegt atsauksmes par pašreizējo finanšu noteikumu kopējo ietekmi.

Darbs Padomē

Ekonomikas un finanšu padome 2015. gada 10. novembrīatzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas sagatavoto tiesību aktu priekšlikumu un iniciatīvu pirmo kopumu, kas publicēts 2015. gada 30. septembrī, un uzsvēra, ka ir vajadzīga vērienīga programma ilgākam laikam. 

Padome 2015. gada 16. jūnijāpieņēma secinājumus par kapitāla tirgu savienību un lūdza Eiropas Komisiju ierosināt rīcības plānu un sākotnēju ceļvedi.

Turpmākie pasākumi

Komisija regulāri ziņos Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kas panākts ierosināto pasākumu īstenošanā. Papildus ikgadējiem ziņojumiem Komisija 2017. gadā sagatavos visaptverošu ziņojumu, uz kura pamata tiks pieņemts lēmums par jebkādiem papildu pasākumiem, kas varētu būt nepieciešami.