Kas ir tiesību aktu kopums tīra gaisa politikas jomā?

Tīra gaisa politikas tiesību aktu kopuma mērķis ir būtiski samazināt piesārņojumu gaisā visā ES. Ierosinātajā stratēģijā ir izklāstīti mērķi attiecībā uz to, lai līdz 2030. gadam samazinātu gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību un vidi, un iekļauti tiesību aktu priekšlikumi nolūkā īstenot stingrākus standartus attiecībā uz emisijām un piesārņojumu gaisā.

Komisija šo tiesību aktu kopumu publiskoja 2013. gada 18. decembrī, un tajā ietilpst paziņojums "Programma "Tīru gaisu Eiropā"" un trīs tiesību akti par emisijām un gaisa piesārņojumu. 

Tīra gaisa tiesību aktu kopums skaitļos

Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam, salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, tīra gaisa tiesību aktu kopuma pasākumu dēļ

  • varēs izvairīties no 58 000 priekšlaicīgas nāves gadījumiem
  • pasargāt 123 000 kvadrātkilometru ekosistēmu no slāpekļa piesārņojuma
  • saglabāt 56 000 kvadrātkilometru "Natura 2000" aizsargāto teritoriju
  • glābt 19 000 kvadrātkilometru mežu ekosistēmu no paskābināšanās

Kāpēc tas mums ir vajadzīgs?

Slikta gaisa kvalitāte negatīvi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Tā var izraisīt tādas veselības problēmas kā astma un sirds un asinsvadu slimības. Tas savukārt izraisa darba dienu kavēšanu slimību dēļ un palielina veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas, jo īpaši bērniem un veciem cilvēkiem.

Ar sliktu gaisa kvalitāti saistītas veselības problēmas ir īpaši lielas apbūvētā pilsētvidē, kur gaisa kvalitāte parasti ir sliktāka. Slikta gaisa kvalitāte ir arī galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā un patiesībā izraisa lielāku ietekmi nekā ceļu satiksmes negadījumi. Līdztekus postošai ietekmei uz cilvēku veselību, slikta gaisa kvalitāte nodara kaitējumu arī ekosistēmām.

Īstenojot tīra gaisa politikas tiesību aktu kopumu, tiktu uzlabota gaisa kvalitāte visiem ES iedzīvotājiem un samazinātos veselības aprūpes izmaksas valstij. Arī rūpniecība būtu ieguvēja no šiem priekšlikumiem, jo gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumiem būtu jāveicina inovācija un jāuzlabo ES konkurētspēja ekotehnoloģiju jomā.

Plašāka informācija

Tīra gaisa tiesību aktu kopumu veido vairāki elementi –

  • programma "Tīru gaisu Eiropā", kas ir Komisijas stratēģija, kurā ieskicēti pasākumi, ar ko nodrošināt esošo mērķu sasniegšanu, un izklāstīti jauni gaisa kvalitātes mērķi laikposmam līdz 2030. gadam,
  • pārskatīta direktīva par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju, kurā iekļauti stingri maksimāli pieļaujamo emisiju apjomi sešām galvenajām piesārņojošām vielām,
  • priekšlikums direktīvai par to, lai samazinātu piesārņojumu no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām,
  • priekšlikums ES līmenī apstiprināt grozītos starptautiskos noteikumus par gaisa pārrobežu piesārņojums lielos attālumos (Gēteborgas protokols).

Lēmumu pieņemšanas process Padomē

Parasti Padome lēmumus pieņem kopā ar Eiropas Parlamentu, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Dažās konkrētās jomās tā izmanto piekrišanas procedūru vai konsultāciju procedūru, kur Parlamenta iesaiste ir ierobežota.

Darbs Padomē

Komisija paziņojumu par tīra gaisa programmu Padomei iesniedza 2013. gada 20. decembrī. Tāpat Komisija Vides padomes 2014. gada 3. marta sanāksmē iepazīstināja Padomi ar minēto programmu un saistītajiem tiesību aktu priekšlikumiem.

Uz diviem tīra gaisa tiesību aktu kopuma elementiem attiecas parastā likumdošanas procedūra – uz priekšlikumu grozīt valsts maksimālo emisiju un uz priekšlikumu par vidēja izmēra sadedzināšanas iekārtām. Tāpēc attiecībā uz šiem diviem tiesību aktu priekšlikumiem Padome veic likumdošanas funkcijas kopīgi ar Eiropas Parlamentu.

Padome nesen, 2015. gada decembrī, pieņēma direktīvu par vidēja izmēra sadedzināšanas iekārtām. Tika panākta vienošanās par vispārēju pieeju direktīvai par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju, un pašlaik tiek gaidīts Parlamenta lēmums par direktīvu.

Attiecībā uz priekšlikumu par Gēteborgas protokolu ir vajadzīgs Padomes lēmums. Tāpēc, kad Padome vēlēsies pieņemt minēto tiesību akta priekšlikumu, Eiropas Parlamentam ir jādod sava piekrišana.