ES sadarbība drošības un aizsardzības jomā

ES padome

Bratislavas samitā 2016. gada septembrī ES 27 valstu līderi pieņēma lēmumu dot jaunu impulsu Eiropas ārējai drošībai un aizsardzībai: sarežģītā ģeopolitiskā vidē tiks nostiprināta ES sadarbība ārējās drošības un aizsardzības jomā.

Viņi noteica mērķi Eiropadomes decembra sanāksmē lemt par konkrētu īstenošanas plānu drošības un aizsardzības jomā un par to, kā labāk izmantot Līgumos ietvertās iespējas, jo īpaši attiecībā uz spējām, un nolēma nekavējoties sākt īstenot kopīgo deklarāciju ar NATO.

Īstenojot šo apņemšanos, Eiropadome decembra sanāksmē apspriedīs drošības un aizsardzības paketi, kas sastāv no trim elementiem:

  • ES globālās stratēģijas drošības un aizsardzības jomā īstenošanas plāns un Padomes secinājumi par ES globālās stratēģijas drošības un aizsardzības jomā īstenošanu,
  • priekšlikumi, lai palielinātu sadarbību starp ES un NATO, īstenojot Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska (Donald Tusk), Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žana Kloda Junkera (Jean-Claude Juncker) un NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga (Jens Stoltenberg) kopīgo deklarāciju 7 jomās,
  • Eiropas Komisijas ierosinātais Eiropas aizsardzības rīcības plāns, lai palielinātu pētniecību un spējas, kā arī konkurētspēju ar labāku iekšējā tirgus darbību.

2017

2017. gada 24. marts

ES un NATO sadarbība: Politikas un drošības komitejas un Ziemeļatlantijas Padomes neformāla sanāksme

Politikas un drošības komiteja un Ziemeļatlantijas Padome tikās, lai apspriestu ES un NATO sadarbību, jo īpaši to, kā tiek īstenota Kopīgā deklarācija, kuru 2016. gada jūlijā Varšavā parakstīja Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un NATO ģenerālsekretārs un kuras konkrēts rezultāts ir vienotais priekšlikumu kopums, ko 2016. gada decembrī apstiprināja abu organizāciju attiecīgās padomes.

Gan ES, gan NATO vēstnieki pauda stingru apņemšanos turpināt attīstīt ES un NATO partnerību, galveno uzmanību pievēršot konkrētai un praktiskai sadarbībai.

2016

15. decembris

Eiropadome uzsvēra nepieciešamību stiprināt Eiropas drošību un aizsardzību

Eiropadome vēlreiz apliecināja, ka tā iestājas par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju (2015–2020). Tā apsprieda ES sadarbības stiprināšanu ārējās drošības un aizsardzības jomā un koncentrējās uz šādām trim prioritātēm:

  • ES globālā stratēģija drošības un aizsardzības jomā,
  • Eiropas aizsardzības rīcības plāns,
  • no Varšavā 2016. gada jūlijā parakstītās ES un NATO kopīgās deklarācijas izrietošo vienoto priekšlikumu kopuma īstenošana.

6. decembris

Vienotais pasākumu kopums nolūkā īstenot ES un NATO kopīgo deklarāciju

Padome pieņem secinājumus par ES un NATO kopīgās deklarācijas īstenošanu, apstiprinot 40 priekšlikumus 7 jomās. Šos priekšlikumus tajā pašā dienā apstiprina Ziemeļatlantijas Padome.

30. novembris

Eiropas aizsardzības rīcības plāns, ar ko nākusi klajā Eiropas Komisija

Eiropas Aizsardzības fonda un citu darbību mērķis ir atbalstīt dalībvalstu līdzekļu efektīvāku izlietojumu kopējās aizsardzības spēju jomā, stiprināt Eiropas pilsoņu drošību un sekmēt konkurētspējīgu un novatorisku rūpniecisko pamatu.

14. novembris

Īstenošanas plāns drošības un aizsardzības jomā

ES ārlietu un aizsardzības ministri apspriež īstenošanas plānu drošības un aizsardzības jomā saskaņā ar ES globālo stratēģiju. Viņi nosaka mērķu vērienīgumu un virzību saistībā ar ES drošības un aizsardzības politikas attīstību nākotnē.

8. jūlijs

ES un NATO kopīgās deklarācijas parakstīšana

NATO samitā Varšavā Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un NATO ģenerālsekretārs paraksta kopīgo deklarāciju par ES un NATO sadarbību.

Deklarācijas mērķis ir vēl vairāk stiprināt ES un NATO sadarbību laikā, kad pastāv nepieredzēti izaicinājumi drošības jomā no austrumiem un dienvidiem.

28. jūnijs

Iepazīstināšana ar Eiropas Savienības globālo stratēģiju

Augstā pārstāve Federika Mogerīni (Federica Mogherini) ES samitā Briselē sanākušos ES vadītājus iepazīstina ar ES globālo ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju.

Eiropadome 2015. gada jūnijā pilnvaroja Augsto pārstāvi sagatavot jauno stratēģiju. Šī stratēģija, kuras nosaukums ir "Kopīgs redzējums, kopīga rīcība – stiprāka Eiropa", atspoguļo procesā paustos kolektīvos viedokļus un piedāvā stratēģisku redzējumu attiecībā uz ES globālo lomu. Šajā sarežģītajā laikā gan Eiropas, gan globālā mērogā stratēģija uzsver kopējos pamatus un piedāvā turpmāko virzību.

2013

20. decembris

Izklāstītas prioritāras darbības aizsardzības jomā

Pirmo reizi kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropadome apspriež aizsardzību un nosaka prioritāras darbības ciešākai sadarbībai:

  • palielināt kopējās drošības un aizsardzības politikas efektivitāti, redzamību un ietekmi,
  • uzlabot spēju attīstību,
  • stiprināt Eiropas aizsardzības nozari.

2009

1. decembris

Stājas spēkā Lisabonas līgums. KDAP aizstāj EDAP

Stājas spēkā 2007. gadā parakstītais Lisabonas līgums, ar kuru EDAP pārdēvē par kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP). Ar to tiek paredzēts izveidot Eiropas Ārējās darbības dienestu. Komisijas delegācijas valstīs ārpus ES kļūst par ES delegācijām.

2004

12. jūlijs

Eiropas Aizsardzības aģentūras izveide

Tiek izveidota Eiropas Aizsardzības aģentūra, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm un Eiropadomei Eiropas aizsardzības spēju uzlabošanā krīzes pārvarēšanas jomā un nostiprinātu EDAP.

2003

12.–13. decembris

Pieņemta Eiropas Drošības stratēģija

Samitā Briselē pieņem Eiropas Drošības stratēģiju. Šā dokumenta mērķis ir panākt, lai Eiropa būtu droša labākā pasaulē, noteikt drošības draudus, ar kuriem saskaras ES, nospraust stratēģiskos mērķus un izklāstīt politiskās sekas Eiropai.

2002

16. decembris

"Berlīne plus" parakstīšana

Tiek parakstīts mehānisms "Berlīne plus", kas ļauj izmantot NATO struktūras, mehānismus un aktīvus KDAP misiju īstenošanai.

1999

3.–4. jūnijs

Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EDAP) uzsākšana

Eiropadomes sanāksmē Ķelnē ES 15 dalībvalstis nolemj pastiprināt kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

1991

9.–10. decembris

Tiek likti pamati kopējai ārpolitikai un drošības politikai.

Eiropadomes sanāksmē Māstrihtā līdz ar kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) izveidi un Māstrihtas līguma otrā pīlāra – kopējas aizsardzības politikas – pirmsākumiem tiek likti pamati politiskai savienībai.

Teksts tiek parakstīts 1992. gada februārī un stājas spēkā 1993. gada novembrī.