Galvenie mērķi

  • veicināt konverģences un stabilitātes nodrošināšanu ES 
  • veicināt valsts finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu
  • veicināt ekonomikas izaugsmi 
  • novērst pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību ES
  • īstenot stratēģiju "Eiropa 2020"

Eiropas pusgads ir ekonomikas un fiskālās politikas koordinācijas cikls Eiropas Savienībā. Tas ir daļa no Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības sistēmas.

Tā darbība ir paredzēta 6 mēnešu laikposmam no katra gada sākuma – tāpēc to sauc par "pusgadu".

Eiropas pusgada laikā dalībvalstis pieskaņo savu budžeta un ekonomikas politiku tiem mērķiem un noteikumiem, par ko panākta vienošanās ES līmenī. 

Kuras politikas jomas Eiropas pusgadā tiek koordinētas?

Eiropas pusgads ietver ekonomikas politikas koordinācijas 3 blokus:

  • strukturālās reformas, pievēršoties izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020",
  • fiskālā politika, lai nodrošinātu publisko finanšu stabilitāti saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu,
  • pārmērīgas makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršana.

Kāpēc Eiropas pusgads tika izveidots?

Nesenā ekonomikas krīze pierādīja, ka ir vajadzīga stingrāka ekonomikas pārvaldība un labāka politikas koordinācija starp ES dalībvalstīm.

Savienībā, kur ekonomika ir ļoti integrēta, pastiprināta politikas koordinācija var palīdzēt novērst atšķirības un dot ieguldījumu konverģences un stabilitātes nodrošināšanā Eiropas Savienībā kopumā un tās dalībvalstīs.

Ekonomikas politikas koordinācijas procedūras, kas pastāvēja līdz 2010. gadam, tika veiktas neatkarīgi cita no citas.

Tādēļ dalībvalstis konstatēja, ka ir nepieciešams saskaņot minēto procedūru grafikus, lai šo procesu racionalizētu un lai labāk saskaņotu valsts budžeta, izaugsmes un nodarbinātības politikas mērķus, vienlaikus ņemot vērā mērķus, ko tās izvirzījušas ES līmenī.

Turklāt bija nepieciešams paplašināt uzraudzības un koordinācijas jomas, lai tās aptvertu plašākas makroekonomikas politikas jomas.

Šo iemeslu dēļ un kā daļu no ES ekonomikas pārvaldības plašākas reformas Eiropadome 2010. gadā nolēma izveidot Eiropas pusgadu. Šā procesa juridiskais pamats ir tā dēvētais "sešnieks" – 6 tiesību aktu kopums, ar ko reformēja Stabilitātes un izaugsmes paktu. Pirmais Eiropas pusgada cikls notika 2011. gadā.