Terorisms apdraud mūsu drošību, mūsu demokrātiskās sabiedrības vērtības un Eiropas pilsoņu tiesības un brīvības.

Cīņa pret terorismu ir viena no galvenajām ES un tās dalībvalstu, kā arī tās starptautisko partneru, prioritātēm.

142neizdevušos, izjaukto vai īstenoto teroristu uzbrukumu skaits 2016. gadā
1002par teroristu nodarījumiem aizturēto personu skaits 2016. gadā

ES teroristu saraksts

Pēc teroristu uzbrukumiem 2001. gada 11. septembrī ES izveidoja tādu personu, grupu un vienību sarakstu, kas ir iesaistītas terora aktos un kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

Vēršanās pret ārvalstu kaujiniekiem

ES pieņēma visaptverošu pieeju, lai risinātu jautājumu par ārvalstu kaujiniekiem.

Nesenākā rīcība šajā jomā ietver:

 • pastiprinātus noteikumus, lai novērstu jaunus terorisma veidus,
 • pastiprinātas pārbaudes pie ārējām robežām,
 • pastiprinātu šaujamieroču kontroli,
 • jaunas struktūras izveidi nolūkā apslāpēt terorisma propagandu tiešsaistē.

Terorisma apkarošanas koordinators

Kopš 2007. gada ES terorisma apkarošanas koordinators ir Žils de Keršovs (Gilles de Kerchove).

Viņš ir atbildīgs par:

 • ES Padomes darba koordinēšanu terorisma apkarošanas jomā,
 • ES terorisma apkarošanas stratēģijas īstenošanas pārraudzību,
 • to, lai nodrošinātu, ka ES aktīvi piedalās terorisma apkarošanā.

ES terorisma apkarošanas stratēģija

Padome 2005. gadā pieņēma ES terorisma apkarošanas stratēģiju, lai apkarotu terorismu pasaulē un padarītu Eiropu drošāku.

Stratēģijā galvenā uzmanība ir pievērsta četriem pīlāriem:

 • novēršana,
 • aizsardzība,
 • vajāšana,
 • reaģēšana.

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu

2015. gada maijā Padome un Eiropas Parlaments pieņēma jaunus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu.

2016. gada jūlijā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu grozīt esošos noteikumus, lai vēl vairāk pastiprinātu cīņu pret terorisma finansēšanu. Padome un Eiropas Parlaments pašreiz izskata priekšlikumu.

Pasažieru datu reģistra dati

2016. gada 21. aprīlī Padome pieņēma direktīvu, ar ko harmonizē pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu ES.

Direktīvā ir noteikts, ka PDR datus drīkst izmantot tikai, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus noziegumus un lai sauktu par tiem pie atbildības.