Vēršanās pret ārvalstu kaujiniekiem teroristiem un atbildes reakcija uz nesenajiem teroristu uzbrukumiem Eiropā

Hronoloģisks pārskats: ārvalstu kaujinieki teroristi un pēdējā laika teroristu uzbrukumi Eiropā

22.06.2017.

ES līderi vēlreiz apstiprina apņēmību sadarboties ES līmenī

09.06.2017.

Padome atjaunina pamatnostādnes par radikalizācijas un teroristu vervēšanas apkarošanu

27.03.2017.

Padomes secinājumi par Komisijas rīcības plānu pret ceļošanas dokumentu viltošanu

07.03.2017.

Padome pieņem direktīvu par terorisma apkarošanu

07.03.2017.

Padome pieņem regulu, ar kuru pastiprina pārbaudes pie ārējām robežām

Visticamāk, ka turpmākajos gados saglabāsies apdraudējums, ko rada radikalizētie eiropieši, daudzi no kuriem arī dodas uz ārvalstīm cīnīties. Lai efektīvi reaģētu uz šīm parādībām, ir nepieciešama visaptveroša pieeja un ilgtermiņa apņemšanās.

Galvenā atbildība par cīņu pret terorismu ir dalībvalstīm. Tomēr ES var sniegt atbalstu – un tas tai būtu jāsniedz –, lai palīdzētu reaģēt uz šā apdraudējuma pārrobežu aspektiem.

Padomes loma

Kopš 2013. gada sākuma jautājumi saistībā ar radikalizāciju un ārvalstu kaujiniekiem teroristiem regulāri tiek iekļauti ES Padomes un Eiropadomes darba kārtībā. Tās ir izstrādājušas visaptverošu atbildes reakciju, kurā iekļauti gan iekšējie, gan ārējie rīcības virzieni.

Pēc 2015. gada janvārī Parīzē notikušajiem terora aktiem Eiropas Savienība nolēma pastiprināt atbildes reakciju un paātrināt apstiprināto pasākumu īstenošanu. ES līderi 12. februārī rīkoja debates par turpmāko rīcību un vienojās par paziņojumu, kurā sniegtas norādes ES un dalībvalstu darbam turpmākajos mēnešos. Šajā paziņojumā tika aicināts īstenot konkrētus pasākumus, galveno uzmanību pievēršot trim darbības jomām:

  • iedzīvotāju drošības garantēšana,
  • radikalizācijas novēršana un vērtību aizsargāšana,
  • sadarbība ar starptautiskajiem partneriem.

ES vadītāju paziņojums tika sagatavots, pamatojoties uz darbu, ko iepriekšējos mēnešos veica iekšlietu, tieslietu, ekonomikas un ārlietu ministri.

2015. gada decembrī ES valstu un valdību vadītāji norādīja, ka paziņojumā noteikto pasākumu pilnīga īstenošana joprojām ir prioritāte.

Galvenie atskaites punkti, lai pastiprinātu ES drošību

Labāka šaujamieroču kontrole

2017. gada 25. aprīlī Padome pieņēma direktīvu par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli. Direktīvas mērķis ir uzlabot esošos tiesību aktus, ņemot vērā nesenos teroristu uzbrukumus Eiropā.

Direktīvā ir iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot šaujamieroču izsekojamību un novērst šaujamieroču atjaunošanu vai pārveidošanu. Tajā ir arī stingrāki noteikumi par visbīstamāko šaujamieroču iegādi un glabāšanu.

Infografika – Padarīt Eiropu drošāku: informācijas apmaiņa

Padarīt Eiropu drošāku: informācijas apmaiņa

Kriminālatbildības noteikšana par teroristu nodarījumiem

2017. gada 7. martā Padome pieņēma direktīvu par terorisma apkarošanu. Ar jaunajiem noteikumiem stiprina ES tiesisko regulējumu, lai novērstu teroristu uzbrukumus un pievērstos tādai parādībai kā ārvalstu kaujinieki teroristi. Ar direktīvu nosaka kriminālatbildību par tādām darbībām kā piedalīšanās apmācībās vai ceļošana terorisma nolūkos, kā arī par šādas ceļošanas organizēšanu vai veicināšanu.

Pastiprinātas pārbaudes pie ārējām robežām

2017. gada 7. martā Padome arī pieņēma regulu, ar ko groza Šengenas robežu kodeksu, lai pastiprinātu pārbaudes attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām. Grozījums uzliek dalībvalstīm pienākumu attiecīgajās datubāzēs sistemātiski pārbaudīt visas personas, kad tās šķērso ārējās robežas.

Jauns komisārs drošības savienības jautājumos

2016. gada 19. septembrī Padome, savstarpēji vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru (Jean-Claude Juncker), par jauno komisāru drošības savienības jautājumos iecēla Džūljenu Kingu (Julian King). Šajā jaunajā amatā komisārs atbalstīs Eiropas Drošības programmas īstenošanu.

Infografika – Padarīt Eiropu drošāku – datubāzu savienošana

Padarīt Eiropu drošāku – datubāzu savienošana

Informācijas apmaiņas uzlabošana

2015. gada 18. decembra secinājumos Eiropadome aicināja steidzami uzlabot informāciju sistēmu sadarbspēju. 2016. gada 10. jūnijā ministri apstiprināja ceļvedi, kura mērķis ir pastiprināt informācijas apmaiņu un informācijas pārvaldību, ietverot sadarbspējas risinājumus.

2017. gada 9. jūnijā Padome pieņēma secinājumus par informācijas apmaiņas uzlabošanu un ES informācijas sistēmu sadarbspējas nodrošināšanu. Šie secinājumi ir izstrādāti saistībā ar Komisijas 2016. gadā izveidotās augsta līmeņa ekspertu grupas informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos gala ziņojumu.

Eiropas Terorisma apkarošanas centrs

Pamatojoties uz Tieslietu un iekšlietu padomes 2015. gada 20. novembra lēmumu, 2016. gada janvārī sāka darboties Eiropas Terorisma apkarošanas centrs (ETAC). Tā ir platforma, ar kuras palīdzību dalībvalstis var palielināt informācijas apmaiņu un operatīvo sadarbību attiecībā uz ārvalstu kaujinieku teroristu, nelikumīgu šaujamieroču kontrabandas un teroristu finansēšanas uzraudzību un izmeklēšanu.

Cīņa pret ekstrēmismu tiešsaistē

2015. gada martā Padome pilnvaroja Eiropolu izveidot īpašu vienību, kuras uzdevums ir cīnīties pret teroristu propagandu internetā. ES vienība ziņošanai par interneta saturu tika izveidota 2015. gada jūlijā. Tās mērķis cita starpā ir identificēt teroristu un vardarbīgu ekstrēmistu saturu tiešsaistē un konsultēt dalībvalstis šajā jautājumā.

2017. gada jūnija Eiropadomē ES vadītāji aicināja nozari palīdzēt apkarot terorismu un noziedzību tiešsaistē. Vadītāji sagaida, ka nozare izveidos nozares forumu un uzlabos ar terorismu saistīta satura automātisku atklāšanu un dzēšanu. Tas pēc vajadzības būtu jāpapildina ar attiecīgajiem leģislatīvajiem pasākumiem ES līmenī.

Ciešāka sadarbība ar trešām valstīm

2015. gada februārī Padome nolēma pastiprināt ārējo darbību terorisma apkarošanai, jo īpaši Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā, Persijas līča reģionā un Sāhelā:

  • tiks stiprināta sadarbība ar galvenajiem partneriem,
  • tiks sākti jauni projekti spēju veidošanas atbalstam,
  • tiks pastiprināta rīcība, lai apkarotu radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu.

2014. gada oktobrī Padome pieņēma ES stratēģiju attiecībā uz terorisma apkarošanu un ārvalstu kaujiniekiem, kurā galvenā uzmanība pievērsta Sīrijai un Irākai. Šajā stratēģijā ir izklāstītas vairākas prioritārās jomas, tostarp sadarbības uzlabošana ar trešām valstīm ar mērķi identificēt vervēšanas tīklus un ārvalstu kaujiniekus.