Bratislavas paziņojums un ceļvedis

Eiropadome

Bratislavas paziņojums

Šodien mēs tiekamies Bratislavā mūsu Eiropas projektam kritiskā brīdī. Bratislavas samits, kurā piedalās 27 dalībvalstis, ir veltīts tam, lai kopīgi apzinātu Eiropas Savienības pašreizējo stāvokli un pārrunātu mūsu kopīgo nākotni. Mēs visi vienojāmies par turpmāk minētajiem vispārējiem principiem.

Lai arī viena valsts ir nolēmusi izstāties, ES joprojām ir neaizstājama mums pārējiem. ES nodrošināja mieru un demokrātiju mūsu kontinentā, kas bija piedzīvojis karus un dziļas šķelšanās, un deva iespēju mūsu valstīm zelt labklājībā. Daudzas valstis un reģioni ārpus Savienības joprojām tikai tiecas pēc šādiem sasniegumiem. Mēs esam apņēmības pilni nodrošināt veiksmīgu ES darbību 27 dalībvalstu sastāvā, balstoties uz šo kopīgo vēsturi.

ES nav ideāla, taču tā ir labākais mūsu rīcībā esošais instruments, ar ko pārvarēt grūtības, ar kurām saskaramies. ES mums ir vajadzīga, lai garantētu ne vien mieru un demokrātiju, bet arī drošību mūsu iedzīvotājiem. ES mums ir vajadzīga, lai labāk apmierinātu viņu vajadzības un vēlmes dzīvot, studēt, strādāt, pārvietoties un baudīt labklājību visā mūsu kontinentā un gūt labumu no bagātā Eiropas kultūras mantojuma.

Mums ir jāuzlabo mūsu savstarpējā saziņa – starp dalībvalstīm, ar ES iestādēm, bet galvenokārt – ar mūsu iedzīvotājiem. Mums būtu jāievieš lielāka skaidrība savos lēmumos. Jārunā skaidri un godīgi. Jākoncentrējas uz iedzīvotāju gaidām, ar drosmi jāstājas pretī vienkāršotiem risinājumiem, kurus piedāvā ekstrēmistiski vai populistiski politiskie spēki.

Bratislavā mēs apņēmāmies saviem iedzīvotājiem tuvākajos mēnešos piedāvāt vīziju par pievilcīgu ES, uz kuru tie var paļauties un kuru tie var atbalstīt. Esam pārliecināti, ka mums ir vajadzīgā griba un spējas, lai to sasniegtu.

Mēs atzinīgi novērtējām Komisijas priekšsēdētāja runu par stāvokli Savienībā. Mums bija plašas debates par galvenajām prioritātēm tuvākajos mēnešos. Balstoties uz šo, Eiropadomes priekšsēdētājs, Padomes prezidentvalsts un Komisija ierosināja šādu darba programmu ("Bratislavas ceļvedis"):

Bratislavas ceļvedis

I. Vispārīgi atzinumi un mērķis

 • Apņēmība panākt sekmīgu ES darbību 27 valstu sastāvā
 • Nākotnē mūs sagaida daudzas kopīgas problēmas – iedzīvotāju bažas, ko rada kontroles trūkuma sajūta, un bailes saistībā ar migrāciju, terorismu un ekonomisko un sociālo nedrošību. Vajadzība šos jautājumus prioritārā kārtā risināt tuvākajos mēnešos
 • Eiropas Savienībai 27 valstu sastāvā, strādājot kopīgi, ir līdzekļi šo problēmu risināšanai. Mēs esam apņēmības pilni rast kopīgus risinājumus arī attiecībā uz jautājumiem, kuros mūsu domas dalās; šībrīža prioritāte ir parādīt vienotību un nodrošināt politisku kontroli pār notikumiem, lai veidotu mūsu kopīgo nākotni
 • Skaidri jāformulē, ko var darīt ES un kas ir dalībvalstu ziņā, lai nodrošinātu, ka mēs spējam pildīt savus solījumus

II. Migrācija un ārējās robežas

Mērķis

 • Nekad nepieļaut to, ka atkārtojas pagājušā gadā pieredzētās nekontrolētās plūsmas, un vēl vairāk samazināt neatbilstīgo migrantu skaitu
 • Nodrošināt pilnīgu kontroli pār mūsu ārējām robežām un atgriezties pie Šengenas
 • Paplašināt ES konsensu par ilgtermiņa migrācijas politiku un piemērot atbildības un solidaritātes principus

Konkrēti pasākumi

a) pilnīga apņemšanās īstenot ES un Turcijas paziņojumu, kā arī turpināt atbalstīt Rietumbalkānu valstis

b) vairāku dalībvalstu šodien paustā apņemšanās nekavējoties sniegt palīdzību, lai pastiprināti aizsargātu Bulgārijas robežu ar Turciju, un turpināt atbalstīt citas priekšposteņa valstis

c) līdz gada beigām nodrošināt Eiropas Robežu un krasta apsardzes ātras reakcijas pilnīgu rīcībspēju; tagad tā ir iestrādāta likumā

d) sadarbības un dialoga pakti migrācijas jomā ar trešām valstīm, lai veicinātu nelikumīgas migrācijas plūsmu mazināšanos un atgriešanas rādītāju palielināšanos; paredzēts izvērtēt līdz Eiropadomes decembra sanāksmei

e) turpināt darbu, lai paplašinātu ES konsensu ilgtermiņa migrācijas politikas jomā, tostarp par to, kā nākotnē piemērot atbildības un solidaritātes principus

III. Iekšējā un ārējā drošība

Iekšējā drošība

Mērķis

 • Darīt visu nepieciešamo, lai atbalstītu dalībvalstis iekšējās drošības nodrošināšanā un cīņā pret terorismu

Konkrēti pasākumi

a) pastiprināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstu drošības dienestiem

b) pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visas personas, tostarp ES dalībvalstu valstspiederīgie, kas šķērso Savienības ārējās robežas, tiks pārbaudītas attiecīgajās datubāzēs, kurām ir jābūt savstarpēji savienotām

c) sākt Ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izveidi, lai varētu veikt iepriekšējas pārbaudes un vajadzības gadījumā liegt ieceļošanu personām, kam vīza nav vajadzīga

d) sistemātiski pret radikalizāciju vērsti centieni, tostarp pamatotos gadījumos izraidīšana un ieceļošanas aizliegumi, kā arī ES atbalsts dalībvalstu veiktiem preventīviem pasākumiem

Ārējā drošība un aizsardzība

Mērķis

 • Sarežģītā ģeopolitiskā vidē nostiprināt ES sadarbību ārējās drošības un aizsardzības jomā

Konkrēti pasākumi

a) Eiropadomei decembra sanāksmē lemt par konkrētu īstenošanas plānu drošības un aizsardzības jomā un par to, kā labāk izmantot Līgumos ietvertās iespējas, jo īpaši attiecībā uz spējām

b) nekavējoties sākt īstenot kopīgo deklarāciju ar NATO

IV. Ekonomiskā un sociālā attīstība, jaunatne

Mērķis

 • Radīt daudzsološu ekonomikas nākotni visiem, nosargāt mūsu dzīvesveidu un nodrošināt labākas iespējas jauniešiem

Konkrēti pasākumi

a) decembrī – lēmums par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības pagarināšanu, ņemot vērā izvērtējumu

b) 2017. gada pavasara Eiropadome – pārskatīt to, kas panākts attiecībā uz dažādo vienotā tirgus stratēģiju īstenošanu (ietverot digitālo vienoto tirgu, kapitāla tirgu savienību, Enerģētikas savienību)

c) Eiropadomes oktobra sanāksmē pievērsties tam, kā nodrošināt stabilu tirdzniecības politiku, kura izmanto atvērto tirgu sniegtās priekšrocības, vienlaikus ņemot vērā iedzīvotāju bažas

d) decembrī – lēmumi par ES atbalstu dalībvalstīm cīņā pret jauniešu bezdarbu un par uzlabotām ES programmām, kas veltītas jauniešiem

V. Turpmākais darbs

 • Pildīt solījumus – nostiprināt mehānismu pieņemto lēmumu īstenošanas pārskatīšanai Dalībvalstu un iestāžu lojāla sadarbība un komunikācija
 • Bratislava ir procesa sākums. Eiropadomes gaidāmās oficiālās sanāksmes ļaus turpināt konkrēti pievērsties minētajiem tematiem. 27 valstu vadītāji neformāli tiksies 2017. gada sākumā Valletā. 2017. gada martā paredzētās svinības saistībā ar Romas līgumu 60. gadadienu Romā pulcēs valstu vadītājus, un ar šīm svinībām tiks noslēgts Bratislavā aizsāktais process, kā arī iezīmētas aprises mūsu kopējai nākotnei.