ES strādā pie tā, lai uzlabotu taisnīgu darbaspēka mobilitāti Eiropā, likvidējot tai ceļā esošos šķēršļus.

ES atbalsta mobilitāti, palīdzot darba meklētājiem un darba devējiem Eiropā sameklēt citam citu neatkarīgi no atrašanās vietas. Tā arī cenšas nodrošināt, lai ES mobilie darba ņēmēji netiktu ļaunprātīgi izmantoti, un palīdzēt koordinēt cīņu pret nedeklarētu darbu.

Darbaspēka mobilitāte Eiropas Savienībā

  • 6,9 miljoni ES pilsoņu dzīvo un strādā kādā citā ES valstī
  • vairāk nekā 1,1 miljons iedzīvotāju ir pārrobežu vai pierobežas darba ņēmēji, proti, tie ir ES pilsoņi, kuri dzīvo vienā, bet strādā citā ES valstī

Politikas joma

1. EURES – Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla – reforma

Reformas mērķis ir palielināt to darbavietu skaitu, kuras pieejamas EURES interneta portālā, un padarīt tās vieglāk atrodamas. Ar to ir arī iecerēts uzlabot palīdzību darba meklēšanā un pieņemšanā darbā visā Eiropā un nodrošināt vislabāko atbilsmi starp darba devējiem un darba meklētājiem.

Pēc vienošanās ar Eiropas Parlamentu Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2015. gada 2. decembrī apstiprināja jaunos noteikumus.

2. Eiropas platformas izveide cīņai pret nedeklarētu darbu

Nodrošinot saziņas iespējas starp Komisiju un tām valstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par nedeklarēta darba apkarošanu, jaunā platforma ļauj apmainīties ar informāciju un paraugpraksi. Laika gaitā ar platformu turpinās veicināt dažādu valstu personāla apmācību un vienotas pārrobežu pārbaudes.

Lēmums, ar ko izveido minēto platformu, tika publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" 2016. gada 11. martā. Platforma sāka oficiāli darboties 2016. gada maijā.

3. ES noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā – labāka izpilde

Direktīva par to, kā izpildīt tiesību aktus par darba ņēmēju norīkošanu darbā, ir paredzēta, lai veicinātu norīkoto darba ņēmēju tiesības, atvieglotu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un cīnītos pret sociālo dempingu. Tās mērķis ir uzlabot spēkā esošo noteikumu piemērošanu, negrozot tos.

Direktīvu pieņēma Padome 2014. gada 13. maijā. Pēc pieņemšanas tā ir stājusies spēkā. Tagad dalībvalstīm līdz 2016. gada 18. jūnijam direktīva ir jātransponē savos tiesību aktos.