Līdztekus Eiropadomei (50. pants), kas notika 22. jūnijā, ES27 līderi apstiprināja pašlaik Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru, proti, Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un Eiropas Banku iestādes (EBI), pārvietošanas procedūru.

Infografika – "Brexit": Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošana

Infografika – divu pašlaik Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošana

Kā darbojas pārvietošanas procedūra?

Procedūru veido:

 1. dalībvalstu piedāvājumi izmitināt vienu vai abas aģentūras – iesniegti līdz 2017. gada 31. jūlijam,
 2. Komisijas novērtējums par piedāvājumiem, pamatojoties uz saskaņotiem kritērijiem – publicēts 2017. gada 30. septembrī,
 3. politiskas diskusijas, pamatojoties uz Komisijas novērtējumu – līdztekus Vispārējo lietu padomes (50. pants) sanāksmei2017. gada 17. oktobrī,
 4. 27 dalībvalstu lēmums, kas jāpieņem balsojot – līdztekus Vispārējo lietu padomes (50. pants) sanāksmei 2017. gada 20. novembrī.

1. Piedāvājumi izmitināt aģentūras

Ir saņemti 8 piedāvājumi izmitināt Eiropas Banku iestādi (EBI) un 19 piedāvājumi izmitināt Eiropas Zāļu aģentūru (EMA).

2. Novērtēšanas kritēriji

22. jūnijā ES27 līderi vienojās par šādiem 6 kritērijiem:

 • pārliecība, ka aģentūra var sākt darboties dienā, kad Apvienotā Karaliste izstājas no ES,
 • vietas pieejamība,
 • skolas aģentūras darbinieku bērniem,
 • iespējas piekļūt darba tirgum un veselības aprūpei darbinieku laulātajiem un bērniem,
 • darbības nepārtrauktība,
 • ģeogrāfiskais sadalījums.

30. septembrī Eiropas Komisija publicēja piedāvājumu izvērtējumu, balstoties uz 6 kritērijiem, par kuriem vienojusies ES27.

Kuras ES aģentūras pašlaik ir izvietotas Apvienotajā Karalistē?

Eiropas Savienībai ir divas aģentūras, kas izveidotas Apvienotajā Karalistē. Abu mītnes vieta ir Londona.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

Eiropas Zāļu aģentūra (European Medicines Agency – EMA) ir dibināta 1995. gadā, un tās uzdevums ir veikt zāļu zinātnisku novērtēšanu, pārraudzību un drošuma uzraudzību Eiropas Savienībā.

EMA ir būtiska nozīme vienotā zāļu tirgus darbībā ES.

Konkrēti, EMA galvenie uzdevumi ir šādi:

 • veicināt zāļu attīstīšanu un pieejamību,
 • izvērtēt tirdzniecības atļauju pieteikumus,
 • uzraudzīt zāļu drošumu visā to aprites ciklā,
 • sniegt informāciju veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Banku iestāde (EBI)

Eiropas Banku iestāde (EBI) strādā, lai nodrošinātu efektīvu un konsekventu prudenciālo regulējumu un uzraudzību visā Eiropas banku nozarē. Tās vispārējie mērķi ir šādi:

 • saglabāt finanšu stabilitāti ES,
 • aizsargāt banku nozares integritāti, efektivitāti un pienācīgu darbību.

EBI galvenais uzdevums ir palīdzēt izveidot Eiropas vienotu noteikumu krājumu banku nozarē.

Tā mērķis ir nodrošināt vienotu saskaņotu prudenciālo noteikumu kopumu finanšu iestādēm visā ES. Tas ir paredzēts, lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni noguldītājiem, ieguldītājiem un patērētājiem.

EBI ir arī dotas pilnvaras izvērtēt riskus un apdraudējumus ES banku nozarē, izmantojot regulārus riska izvērtējuma ziņojumus un Eiropas mēroga stresa testus.