ES jauniešu nodarbinātību veicina ar dažādiem pasākumiem, piemēram, palīdzot jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem piekļūt izglītībai un atrast prakses vietu un darbvietu.

Jauniešu bezdarbs ES 28: fakti un skaitļi, 2017. gada aprīlis

 • 2017. gada februārī Eiropas Savienībā bez darba bija 3,9 miljoni jauniešu (jaunāki par 25 gadiem)
 • salīdzinājumā ar 2016. gada februāri jauniešu bezdarba līmenis Eiropas Savienībā samazinājās par 475 000
 • 2017. gada februārī jauniešu bezdarba līmenis Eiropas Savienībā bija 17,3 % salīdzinājumā ar 19,3 % 2016. gada februārī
 • jauniešu bezdarba līmenis dažādās ES valstīs ir ļoti atšķirīgs – no 6,6 % Vācijā līdz gandrīz 45,2 % Grieķijā, 41,5 % Spānijā un 35,2 % Itālijā

Avots: Eurostat

4 pasākumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai

 • Garantijas jauniešiem shēmas – lai palīdzētu nodrošināt, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem četru mēnešu laikā, kopš ir pārtraukuši mācības vai kļuvuši par bezdarbniekiem, saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, prakses vai stažēšanās piedāvājumu.
 • Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva – ES finansējums, lai atbalstītu jauniešus tādos reģionos, kur jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 25 %.
 • Kvalitatīva stažēšanās un māceklība (prakse) – lai uzlabotu pāreju no mācībām uz darba dzīvi.
 • Darba ņēmēju mobilitāte – ļauj Eiropas jauniešiem vieglāk atrast darbu, stažēšanās vai prakses vietu citā ES valstī.

Eiropadome rīkojas attiecībā uz jauniešu bezdarbu

Eiropadome 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmē veica izlēmīgas darbības, lai risinātu neatliekamo jauniešu bezdarba problēmu. Eiropadomes lēmumi cita starpā attiecās uz šādiem aspektiem:

 • jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas paātrināšana un intensīvāka īstenošana sākumposmā,
 • garantijas jauniešiem straujāka īstenošana,
 • lielāka jauniešu mobilitāte un sociālo partneru iesaiste,

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

ES vadītāji vienojās jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas līdzekļus €6 miljardu apmērā izlietot 2014. un 2015. gadā, nevis kā sākotnēji paredzēts – laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Turklāt ir panākta vienošanās, ka neiztērētais ES finansējums tiks lietots galvenokārt nodarbinātības atbalstam, jo īpaši jauniešiem, kā arī tādās izaugsmes jomās kā inovācija un pētniecība.

Palīdzēt jauniešiem atrast darbu pāri robežām

Vadītāji vienojās stiprināt jau esošās iniciatīvas, piemēram, "Tava pirmā EURES darbvieta" un "Erasmus+", ar kuru arī sekmē pārrobežu arodmācības.

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES)

EURES pašlaik sniedz piekļuvi vairāk nekā 1,4 miljoniem vakantu darbvietu, 300 000 CV un gandrīz 9000 reģistrētu darba devēju visā Eiropas Savienībā.

Turklāt dalībvalstis tika mudinātas izmantot daļu savu Eiropas Sociālā fonda piešķīrumu, lai atbalstītu pārrobežu mobilitātes shēmas.

Māceklība (prakse)

ES vadītāji vienojās izveidot stažēšanās kvalitātes sistēmu. Ar to paredzēts izveidot saikni starp privāto sektoru, sociālajiem partneriem un uzņēmējiem, lai radītu kvalitatīvas māceklības un prakses vietas.