Preses centrs

Ģenerālsekretariāts

Kur mes atrodamies

Brisele

Justus Lipsius eka
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Luksemburga

Kirchberg konferencu centrs
Rue Fort Thüngen, 2

Padomes galvenais preses centrs atrodas tas galvenaja mitne Brisele. Taja sniedz informativus pazinojumus, riko preses konferences un nodrošina žurnalistus ar darba telpam.

Kad Padomes sanaksmes notiek Luksemburga (aprili, junija un oktobri), lidzigi darba apstakli tiek nodrošinati tur.

Darba laiks 

No pirmdienas lidz piektdienai, no plkst. 7.30 lidz 18.00.

Padomes sanaksmju dienas preses centrs ir atverts vismaz divas stundas pec pedejas preses konferences beigam. Centra darba laiks ir pagarinats Eiropadomes sanaksmju un starptautisko samitu laika.

Padomes sanaksmju, samitu un preses brifingu laika ir atverts preses bars.

Akreditācija

Lai ienāktu Padomes ēkās un izmantotu telpas, žurnālistiem nepieciešama akreditācija.

Piekluve

Preses centrs ir atverts akreditetiem žurnalistiem.

Preses centrs ir pieejams dalibvalstu un kandidatvalstu delegacijam. Piekluve ar konkretiem nosacijumiem var tikt nodrošinata ari citiem profesionaliem, diplomatiem un apmekletajiem atkariba no pasakumiem preses centra.

Telpas un aprikojums

Žurnalisti var izmantot:

  • TV un radio studijas,
  • montažas kabines,
  • darba telpas ar platjoslas internetu,
  • WiFi interneta savienojumu,
  • talruni un ISDN savienojumu,
  • kopetajus,
  • videonoverošanas sistemu,
  • skapišus.

Eiropadomes sanaksmem tiek nodrošinatas papildu iespejas, kopuma – vairak neka 1000 darba vietu.